zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zvláště chráněné druhy a Natura 2000

05.03.2014
Příroda
Chráněná území
Zvláště chráněné druhy a Natura 2000

1) Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů ptáků - ochranné podmínky pro ptačí oblasti

V nařízeních vlády, kterými se vyhlašují jednotlivé ptačí oblasti, jsou uvedeny činnosti, ke kterým je - ve vazbě na konkrétní ptačí duhy - třeba souhlas orgánu ochrany přírody (jde např. o provádění mýtních těžeb, o změnu druhu pozemku a způsobu jeho využití, o provádění změn vodní hladiny či o vyznačování nových turistických cest). Souhlas orgánu ochrany přírody je vydáván s ohledem na stav předmětů ochrany - konkrétních ptačích druhů.

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1804

Naproti tomu v řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50, § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) posuzuje orgán ochrany přírody zásah do přirozeného vývoje jedinců konkrétních druhů ptáků. Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů (ptáků), které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie, povoluje orgán ochrany přírody v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, jen z taxativně stanovených důvodů (§ 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.), neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Obě řízení jsou tedy vedena jinými kritérii a nemohou se vzájemně nahradit. Lze je spojit, nicméně správní úvaha v odůvodnění pak musí být s ohledem na odlišné předměty řízení jasně seznatelná a odlišitelná.

2) Rušení zvláště chráněných druhů - úmysl a náhodné vyrušení

Úmyslná činnost zahrnuje nejen přímý úmysl s cílem dosáhnout uvedeného účelu, ale rovněž úmysl nepřímý, který primárně nesměřuje ke způsobení škody ptákům. Zákaz úmyslného vyrušování (§ 5a zákona č. 114/1992 Sb.) není stanoven paušálně, ale pouze v takové míře, kdy by mohlo být vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích. Každý, kdo má v úmyslu provést jakoukoliv činnost, musí pečlivě zvážit její důsledky a minimalizovat nepříznivé důsledky na životní prostředí. Ne každý záměr (zejm. k provedení mýtní těžby) musí automaticky podléhat jeho povolení (stanovení odchylného postupu podle § 5b zákona č. 114/1992 Sb.). Podrobněji viz článek

http://www.enviprofi.cz/33/ochrana-ptaku-pri-provadeni-mytni-tezby-v-lese-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z1tBq8qBQdw1lJR9Hs5aM2Y/?serp=1

3) Je žádost o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů zároveň záměrem, který může mít vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000?

Žádost o vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. není "automaticky" záměrem podle § 45i odst. 1 tohoto zákona. Je-li pro určitou činnost potřeba (pro jednotlivé jedince) výjimka z druhové ochrany, nemusí tato činnost mít zároveň významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Při udělování výjimky je však vždy nezbytná úvaha, zda bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významné lokalita nebo ptačí oblast určena, ani zda nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu tohoto zákona (§ 45g zákona č. 114/1992 Sb.). V případě, že zamýšlená činnost, která je předmětem řízení o výjimce, významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 mít může, měl by na tuto skutečnost orgán ochrany přírody žadatele i povolující správní orgán (např. stavební úřad) upozornit.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí