zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CITES - testy paternity

06.03.2014
Příroda
CITES - testy paternity

Může být po chovatelích požadováno provedení testů paternity? Kdo bude hradit náklady na jejich provedení?

Správní řád v ustanovení § 79 odst. 1 demonstrativním způsobem vymezuje možné náklady řízení, mezi něž řadí také náklady důkazů, což jsou také náklady na provedení analýzy DNA či jiné obdobné odborné testy. Obecným pravidlem, výslovně vyřčeným v ustanovení § 79 odst. 3 správního řádu, je, že nestanoví-li zákon jinak, nese správní orgán nebo dotčený orgán a účastník své náklady. Výjimkou jsou tedy, vedle řízení sporného (§ 141 správního řádu), řízení či nákladů, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti (§ 79 odst. 5 a 6 správního řádu), případy, kdy "zvláštní zákon stanoví jinak". Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu a dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Je tudíž zřejmé, že obecným pravidlem je, že náklady na opatření podkladů ve výše uvedeném smyslu hradí správní orgán, nikoliv žadatel.

Hrazení nákladů v případě vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností (výjimek "CITES") se od výše vyloženého obecného pravidla odlišuje, neboť vychází z úpravy obsažené v přímo použitelném předpisu Evropské unie. Výjimka ze zákazu obchodních činností může být dle článku 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi může být udělena, mj. pokud se jedná o exempláře živočišných druhů narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů. Článek 54 nařízení Komise (ES) 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 v návaznosti na to stanoví, že exemplář živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je výkonný orgán po konzultaci s vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že je splněno některé z vytčených kritérií, zejm. jde o exemplář, jenž je potomstvem rodičů z kontrolovaného prostředí. Konečně článek 55 nařízení 865/2006 říká, že pokud pro účely článku 54 považuje příslušný orgán za nezbytné zjistit rodový původ (předky)živočicha pomocí analýzy krve nebo jiné tkáně, zajišťuje se taková analýza nebo nezbytné vzorky způsobem stanoveným tímto orgánem. K žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností je podle ustanovení § 15a zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění zákona č. 346/2009 Sb., žadatel povinen přiložit mj. doklady o původu exempláře požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy a tímto zákonem. Nařízení 865/2006 ve svém článku 50 odst. 2 stanoví, že formulář žádosti o výjimku má být výkonnému orgánu členského státu předložen spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno.

Nařízení 865/2006 nevychází ze stejných zásad, na kterých je postaven náš správní řád. Zásada materiální pravdy je v nařízení výrazným způsobem modifikována. Příslušný orgán postupující podle nařízení 865/2006 je sice povinen v řízení postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, neplatí ovšem, že by si podklady a informace opatřoval především sám, naopak do popředí vystupuje institut důkazního břemene, které je nařízením částečně přeneseno na žadatele (explicitně to je vyjádřeno v článku 59 nařízení). Z ustanovení článků 50 odst. 2 a 54 nařízení 865/2006 jasně vyplývá, že žadatel je povinen přiložit k žádosti o vydání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností všechny potřebné podklady, které příslušný orgán bude považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí. Je tak na orgánu, aby dostatečně určitě označil, které podklady považuje za nezbytné a na žadateli, aby tyto podklady příslušnému orgánu na své náklady opatřil.

Správní řád v ustanovení § 177 odst. 2 zakotvuje, že základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje. Aplikace zásady materiální pravdy (§ 3) je proto možná jen s přihlédnutím ke speciální úpravě obsažené v nařízení 865/2006 - v nařízením modifikované podobě.

Naopak zásada procesní ekonomie (§ 6 odst. 2 správního řádu), podle níž je správní orgán povinen postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a aby dotčené osoby byly co možná nejméně zatěžovány, platí i podle nařízení beze zbytku (příslušný orgán si může vyžádat pouze ty podklady, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno). Považuje-li příslušný orgán za nezbytné zjistit rodový původ živočicha pomocí analýzy krve nebo jiné tkáně, zajišťuje se taková analýza nebo nezbytné vzorky způsobem stanoveným tímto orgánem - tedy např. i testem paternity prostřednictvím analýzy DNA.

Autor: Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí