zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

13.03.2014
Odpady
Firemní ekologie
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 39 odst. 11 a § 44 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

Citace: 35/2014 Sb. Částka: 14/2014 Sb.
Na straně (od-do): 323-324 Rozeslána dne: 13. března 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 1. dubna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 383/2001 Sb.


VYHLÁŠKA


ze dne 28. února 2014,


kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 39 odst. 11 a § 44 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb. a vyhlášky č. 170/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. f) a v § 2 písm. e) se slova "§ 15 odst. 6" nahrazují slovy "§ 15 odst. 5".

2. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 21 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.".

4. § 28 včetně nadpisu zní:


§ 28


Plán odpadového hospodářství obce

Plán odpadového hospodářství obce obsahuje:


a) název obce,

b) přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,


c) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,


d) přehled cílů a opatření k jejich dosažení, včetně termínů, která bude obec realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,


e) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů a


f) jméno a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li obec povinna odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.


5. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:


"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací
o vlastnostech přejímaných odpadů

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:


a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,


b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,


c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,


d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu,


e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.


2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:


a) název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu,


b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,


c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.".

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí