zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14.03.2014
Chráněná území
Legislativa
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...

Citace: 33/2014 Sb. Částka: 14/2014 Sb.
Na straně (od-do): 302-321 Rozeslána dne: 13. března 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 6. března 2014 Datum účinnosti od: 1. dubna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

VYHLÁŠKA


ze dne 6. března 2014


o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1


Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava (dále jen "národní přírodní památka").

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Hodonín. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Hodonín. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2


Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou


a) lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku, panonských dubohabřin a údolních jasanovo-olšových luhů,


b) rozvolněné trávníky tvořené společenstvy panonských stepních trávníků na písku,


c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů kostřava ametystová (Festuca amethystina), kavyl písečný (Stipa borysthenica), lýkovec vonný (Daphne cneorum), mečík bahenní (Gladiolus palustris), ostřice Buxbaumova (Carex buxbaumii), řeřišnice malokvětá (Cardamine parviflora), sítina tmavá (Juncus atratus), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec trávovitý (Iris graminea), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), žluťucha jednoduchá (Thalictrum simplex) a hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), včetně jejich biotopů, a


d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteini), kuňka obecná (Bombina bombina), okáč jílkový (Lopinga achine), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.

§ 3


Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce


a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),


b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,


c) povolovat a provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,


d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,


e) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,


f) navrhovat a vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,


g) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace, nebo


h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky.

§ 4


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 33/2014 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 33/2014 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 33/2014 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí