zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

18.04.2014
Ovzduší
LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.

Žádosti o podporu v rámci LXII. výzvy jsou přijímány od 17. dubna do 30. června 2014.

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

Alokace (maximální celková dotace z prostředků Evropské unie) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Omezení v rámci výzvy

Výzva není určena pro projekty čerpající státní podporu dle rozhodnutí Evropské komise č. SA.35588 (2011/N), tzv. Režim podpory pro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Tento režim podpory byl rozhodnutím Evropské komise č. SA.38075 (2013/N) prodloužen do 30. 6. 2015.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP

Nad rámec povinných příloh žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je třeba předložit:

  • Položkový rozpočet - struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory.
  • Údaje souhrnné provozní evidence (u relevantních projektů) ohlašované prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností v souladu se zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, za poslední tři ukončené ohlašovací roky.
  • Schválený tzv. "Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe" (u relevantních projektů z podoblasti podpory 2.2 d)) dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nebo platný Provozní řád, který je součástí povolení provozu zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. U relevantních projektů je povinností předložit platné "Integrované povolení" podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:

  • Projektovou dokumentaci.
  • Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.


Upozornění pro žadatele - informace k čl. 7, bodu 2 směrnice MŽP č. 12/2012

V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Informace ke změnám legislativy v oblasti veřejné podpory

V oblasti právní úpravy týkající se veřejné podpory pro období 1. 7. 2014 - 31. 12. 2020 dochází k zásadním změnám. Zvláště pak připravované změny nařízení Evropské komise č. 800/2008 (GBER) a již schválené změny v Pokynech k regionální státní podpoře na období 2014- 2020 a nově schválené Mapě regionální podpory pro Českou republiku na období 2014 - 2020. Podrobnější informace o vývoji v oblasti veřejné podpory naleznete na www.uohs.cz. Tyto změny mohou znamenat zásadní rozdíl ve výši dotace při vydávaní Rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti podané žádosti.

Dokumenty k LXII. výzvě

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí