zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hlášení o nakládání s odpadem z pronajímaných prostor

07.05.2014
Odpady
Firemní ekologie
Hlášení o nakládání s odpadem z pronajímaných prostor

Pronájem kanceláří a poskytování svozu komunálního odpadu.

Dotaz:

Společnost vlastní budovy po celé ČR a pronajímá v těchto budovách kanceláře jiným subjektům na základě smlouvy.Ve smlouvě se uvádí mimo jiné ...za svoz komunálního odpadu účtujeme...atd. ( naše společnost má smlouvu s oprávněnou osobou na svoz KO a pronájem kontejneru ).Nájemci (cizí subjekty ) využívají "náš" kontejner ke shromažďování jejich KO.

1.Jakým způsobem bude vedena průběžná evidence odpadů?

a) každý subjekt povede poměrné množství / odhadem ve své vlastní evidenci

b) vlastník / pronajímatel povede průběžnou evidenci za všechny subjekty v budově

2.Kdo bude plnit ohlašovací povinnosti k 15.2.( roční hlášení )?

a) každý subjekt bude ohlašovat samostatně......potom bude vyplněno chybně roční hlášení (uveden partner ve sloupci 8 ) ...jelikož smlouvu s oprávněnou osobou má pronajímatel nikoliv nájemci.

b) ohlašovat bude pronajímatel, jelikož má smlouvu s oprávněnou osobou a oprávněná osoba bude vykazovat příjem odpadu na základě smlouvy ( nemůže uvádět nájemce )


3.Jakým způsobem uvádět ve vzájemných smlouvách, aby znění bylo jednotné a platilo na území ČR ( jelikož výklad k výše uvedenému není u ORP, KÚ stejný )


Odpověď:

Vzhledem k tomu, že používáte pouze termín "komunální odpad" a nikoliv "odpad podobný komunálnímu odpadu", není z Vašich dotazů úplně zřejmé, kdy a zda se týkají komunálního odpadu, nebo odpadu podobného komunálnímu odpadu, nebo obou.

Oba termíny jsou definovány v § 4 odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech". Rozdíl mezi těmito odpady není v jejich složení, ale v tom, kdo je jejich původcem, zodpovědným za nakládání s nimi.

V případě komunálního odpadu, vznikajícího v domácnostech fyzických osob nepodnikajících, jsou v § 17 odst. 1 zákona o odpadech, stanoveny povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s ním. Původcem je za stanovených podmínek obec.

Pokud se jedná pouze o odpad z pronajatých kanceláří, nebo prostor k jinému podnikání, jedná se o odpad podobný komunálnímu odpadu.

Právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání vznikají odpady:

1) při činnosti, která je předmětem jejich podnikání,

2) v souvislosti s potřebami zaměstnanců firmy (např. obaly či zbytky potravin v odpadkových koších v kancelářích, na chodbách apod.).

V prvním případě je původcem odpadu vždy podnikatel - nájemce prostor v pronajímané nemovitosti. Ve druhém případě jde o odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká podnikajícím nájemcům v pronajatých prostorách v souvislosti s potřebami fyzických osob - zaměstnanců. Je zřejmé, že tento odpad vzniká vždy a všude tam, kde pracují nepodnikající fyzické osoby a proto jeho původcem je sice přednostně nájemce prostor v pronajímané nemovitosti, ale pokud se všichni nájemci a pronajímatel dohodnou, může jím být pronajímatel prostor, neboť tento odpad vzniká při podnikatelské činnosti vlastníka nemovitosti, což je její pronajímání (stanoviska MŽP). Důležité je hlavně to, aby byl v každém okamžiku nakládání s tímto odpadem znám jeho původce, který je povinen plnit veškeré povinnosti původce odpadu podle § 16 zákona a je za odpad zodpovědný až do doby jeho předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona.

Dále se budeme zabývat pouze vedením průběžné evidence a ohlašováním odpadu podobného komunálnímu odpadu, který vzniká při podnikatelské činnosti v pronajatých prostorách při podnikatelské činnosti nájemníků. Povinnostvést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, ukládá původcům odpadů a oprávněným osobám, které nakládají s odpady, ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Proto je důležité znát původce odpadu podobného komunálnímu odpadu. V případě, který popisujete, jsou tyto možnosti:

  1. nájemci prostor jsou původci odpadu podobného komunálnímu odpadu. Průběžnou evidenci a ohlašování odpadu je povinností každého nájemce. Výběr oprávněné osoby, které původce odpad předá k odstranění, bude na vůli každého nájemce. Oprávněnou osobou může být pro tento odpad i obec, a to na základě písemné smlouvy jeho původce s obcí podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech.
  2. nájemci prostor jsou původci odpadu, stejně jako v bodě I, ale pro zjednodušení nakládání s odpadem podobným komunálnímu odpadu, (např. omezení počtu oprávněných osob vjíždějících do/k nemovitosti pro malá množství odpadu) se smluvně dohodnou s vlastníkem nemovitosti, že bude zajišťovat plnění všech, nebo jen některých povinnosti původce při nakládání s tímto odpadem za všechny, nebo jen některé, nájemníky, jako službu spojenou s pronájmem, za sjednanou cenu. Zodpovědnost za odpad a nakládání s ním mají nadále jednotliví nájemci - původci. Veškeré náležitosti a podmínky provádění této služby závisejí na dohodě, uzavřené smlouvou podle jiných právních předpisů (např. obchodní zákoník) oběma stranami. Tato dohoda nezbavuje původce odpadu zodpovědnosti za plnění povinností stanovených mu zákonem o odpadech. Pronajímatel nemovitosti je za plnění povinností ze smlouvy odpovědný nájemci. Způsob a výše stanovení platby je plně v dispozici smluvních stran a je pouze na nájemci a pronajímateli, zda smlouvu o zajištění služeb spojených s nakládáním s odpady uzavřou a jakým způsobem budou rozpočítávat náklady na množství odpadu skutečně vyprodukovaného jednotlivými nájemci. Povinnost vést průběžnou evidenci a ohlašovat odpad má jako původce rovněž nájemce, přestože mu ji jako službu může také vést pronajímatel. Oprávněnou osobu stanoví původce - může se s pronajímatelem dohodnout, že jí bude oprávněná osoba, se kterou má pronajímatel smlouvu na odvoz odpadu.
  3. všichni nájemci prostor k podnikání v objektu se s vlastníkem objektu dohodnou na tom, že původcem veškerého odpadu podobného komunálnímu odpadu, vznikajícího v prostorách objektu je vlastník objektu /neboť odpad vzniká při činnostech spojených s pronajímáním prostor, což je činnost vlastníka nemovitosti (viz výše)/. V tom případě má všechny povinnosti podle § 16 zákona vlastník objektu (pronajímatel), včetně vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, až do předání odpadu oprávněné osobě. Nájemníky v ohlašování odpadu neuvádí (nejsou původci), ale v průběžné evidenci si je vést může pro potřebu účetnictví. Pokud má být původcem odpadu podobného komunálnímu pronajímatel, měla by být s ohledem na přehlednost situace pro kontrolní orgány tato skutečnost výslovně upravena v písemných smlouvách mezi nájemci a pronajímatelem. Pokud se na podmínkách smlouvy dohodnou, všechny povinnosti při nakládání s odpadem je povinen plnit a za odpad podobný komunálnímu odpadu, zodpovídá pronajímatel.

Z výše uvedeného vyplývají odpovědi na Vaše dotazy:

K dotazu 1. Jakým způsobem bude vedena průběžná evidence odpadů?

a) každý subjekt povede poměrné množství / odhadem ve své vlastní evidenci

b) vlastník / pronajímatel povede průběžnou evidenci za všechny subjekty v budově

Odpověď, jak bylo výše vysvětleno, závisí na tom, kdo je původcem odpadu.

Vaše odpověď 1a) je správná v případě, že každý subjekt bude původcem odpadu, podobného komunálnímu odpadu, který mu vzniká při jeho podnikatelské činnosti v pronajatých prostorech (viz výše body I a bod II),

Vaše odpověď 1b) je správná v případě, že je jeho původcem pronajímatel (výše bod III). potom vede průběžnou evidenci on, ale nikoliv "za všechny subjekty v budově" (ty již nebudou původci tohoto odpadu), ale za veškerý svůj odpad podobný komunálnímu odpadu, vznikající při jeho podnikatelské činnosti (pronájem k podnikatelské činnosti).

K dotazu 2. Kdo bude plnit ohlašovací povinnosti k 15.2.( roční hlášení )?

a) každý subjekt bude ohlašovat samostatně......potom bude vyplněno chybně roční hlášení (uveden partner ve sloupci 8 ) ...jelikož smlouvu s oprávněnou osobou má pronajímatel nikoliv nájemci.

b) ohlašovat bude pronajímatel, jelikož má smlouvu s oprávněnou osobou a oprávněná osoba bude vykazovat příjem odpadu na základě smlouvy ( nemůže uvádět nájemce )

Váš návrh odpovědi (2a) se použije v případech výše uvedených pod body I a II.

Ve sloupci 8 (partner) bude v případě uvedeném v bodě I oprávněná osoba, kterou má skutečně smluvně zajištěnu každý jednotlivý nájemce. V případě, uvedeném v bodě II bude moci být uvedena oprávněná osoba, kterou má smluvně zajištěnu pronajímatel, těmi nájemci (původci), kteří s ním mají smlouvu o službě (zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou).

Vaše odpověď v bodě 2b) je případ uvedený výše pod bodem III. Pronajímatel je původcem a tudíž nevykazuje odpad jako odpad jednotlivých nájemců, ale jako svůj odpad vznikající v celé nemovitosti.

K dotazu 3. Jakým způsobem uvádět ve vzájemných smlouvách, aby znění bylo jednotné a platilo na území ČR ( jelikož výklad k výše uvedenému není u ORP, KÚ stejný)

Aby znění smluv bylo jednotné a platné na celém území ČR nelze pravděpodobně dosáhnout. V každém místě budou jiné podmínky. Co se týče komunálního odpadu a odpadu jemu podobného, má nejvíce povinností a oprávnění obec v daném místě (§ 17 zákona o odpadech). Doporučujeme, v případě problémů a nejasností, obrátit se na příslušnou obec.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí