zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výjimky z poplatku za odběr podzemní vody

19.05.2014
Voda
Výjimky z poplatku za odběr podzemní vody

Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok.

Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 8 odst. 2 vodního zákona] (dále jen "odběratel"), je za podmínek stanovených vodním zákonem povinen platit za skutečné množství odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody. V případě, že oprávněný umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu tím, že na něj výkon povolení smluvně převedl a tento provozovatel oznámil svůj název, sídlo a identifikační číslo osoby České inspekci životního prostředí, považuje se za odběratele tento provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. Poplatek se platí za kalendářní rok a jeho sazby v Kč/m3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k vodnímu zákonu (§ 88 odst. 1).

Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku, dále za odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za odběry vody ke snížení znečištění podzemních vod, za odběry vody ke snižování jejich hladiny a za odběry vody sloužící hydraulické ochraně podzemních vod před znečištěním (§ 88 odst. 2).

Podle výše uvedeného jsou z poplatkové povinnosti vyňati odběratelé, jejichž skutečný odběr z jednoho vodního zdroje nepřekračuje výši limitních odběrů - 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za kalendářní měsíc, přičemž postačí překročení byť i jen jednoho z uvedených limitů v jediném měsíci - a ti, kteří odebírají podzemní vodu k účelům uvedeným v § 88 odst. 2 (např. k získání tepelné energie). Odebírá-li odběratel podzemní vodu z jednoho vodního zdroje na více místech území jedné obce, odebrané množství vody se pro účely zpoplatnění sčítá (odstavec 5, srov. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2006, č.j. 6 Ca 185/2005-47, viz níže).

Z hlediska povinnosti podávání poplatkového hlášení a úhrady záloh bylo novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. zakotveno (§ 88 odst. 5), že odběratel není povinen podávat poplatkové hlášení, pokud reálně neodebírá podzemní vodu v limitech uvedených v § 88 odst. 2 a také v případě, že od prvního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno.

Za stejným účelem zjednodušení a snížení zátěže na straně ČIŽP i odběratelů bylo výše uvedenou novelou doplněno, že odběratel bude odvádět zálohy ve výši stanovené zálohovým výměrem až do doby vydání zálohového výměru nového, vydaného na základě poplatkového hlášení, které je povinen podat v případě změny v povoleném množství odebírané vody.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí