zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zajištění ochrany krajinného rázu v územních plánech

20.05.2014
Příroda
Zajištění ochrany krajinného rázu v územních plánech

Ochrana základních podmínek krajinného rázu je součástí podmínek prostorového uspořádání stanovených v územním plánu,

Ochrana základních podmínek krajinného rázu je součástí podmínek prostorového uspořádání stanovených v územním plánu, a to podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a v souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

V územním plánu se stanovují podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, pro plochy vymezené územním plánem. Následně jsou tyto podmínky přeneseny do regulačního plánu, územního rozhodnutí nebo dalšího aktu, jímž je rozhodováno v území. Územní plán nenahrazuje regulační plán nebo územní rozhodnutí o umístění stavby (nelze jím vymezovat jednotlivé stavební pozemky, ani na těchto pozemcích umisťovat stavby). Vydáním územního plánu nevzniká vlastníkům staveb povinnost, aby je upravili podle stanovených podmínek prostorového uspořádání. Tyto podmínky jsou uplatňovány až v následném rozhodování o změnách v území.

Účelem základních podmínek ochrany krajinného rázu je ochrana rozsáhlých území ve volné (zvláště nechráněné) přírodě a krajině tak, aby nebyly znehodnocovány její přednosti a hodnoty též po stránce estetické, a to zejména nevhodnou výstavbou.

Existují tři možné způsoby regulace prostorového uspořádání, včetně stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu, a to:

  • výšková regulace zástavby,
  • charakter a struktura zástavby,
  • stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.

Základní podmínky ochrany krajinného rázu je v územním plánu nezbytné stanovovat s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Informace o významných krajinných prvcích a o zvláště chráněných územích jsou součástí územně analytických podkladů obcí a jsou příslušným poskytovatelem těchto údajů průběžně aktualizovány. Tyto údaje poskytuje orgán ochrany přírody, má-li je k dispozici. Bez doložení charakteru dosavadní zástavby a charakteristických rysů krajinného rázu území řešeného územním plánem není možné základní podmínky jeho ochrany stanovit.

Krajinný ráz se podle § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí