zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o ochraně ovzduší v návaznosti na nový kontrolní řád

27.05.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Novela zákona o ochraně ovzduší v návaznosti na nový kontrolní řád

Ve Sbírce zákonů byl 7. dubna 2014 zveřejněn první zákon, kterým se změnil zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší...

Jedná se o zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Tento zákon nabyl účinnosti 1. května 2014. Jedná se o relativně rozsáhlý změnový zákon, kterým se novelizuje téměř sedm desítek zákonů. Mezi nimi se objevuje mj. zákon o České obchodní inspekci, zákon o České inspekci životního prostředí, zákon o hornické činnosti, zákon o geologických pracích, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, lesní zákon, zákon o odpadech, vodní zákon, zákon o obalech, zákon o integrované prevenci, zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákon o silniční dopravě, zákon o pozemních komunikacích, atomový zákon, zákon o zemědělství, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, zákon o silničním provozu a mnoho dalších zákonů. Zákon byl přijat s cílem sjednotit procesně právní úpravu v oblasti kontroly v návaznosti na přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014.

Změnový zákon odstraňuje bezdůvodně odchylná procesně právní ustanovení upravující kontrolní postupy ve zvláštních zákonech, která jsou tak nahrazena obecnými ustanoveními v kontrolním řádu. Zákon dále odstraňuje v jednotlivých zvláštních zákonech odkazy na subsidiární použití kontrolního řádu, neboť kontrolní řád jako obecný procesní předpis se použije i bez výslovného odkazu ve zvláštním právním předpise.

Pokud zvláštní zákony stanovovaly, že obsahovaly úpravu nad rámec kontrolního řádu, změnový zákon tyto odkazy vypustil. Jedná se o speciální ustanovení, která nevylučují subsidiární použití obecné úpravy v kontrolním řádu, což není třeba v těchto zákonech výslovně uvádět.

Změnový zákon neobsahuje žádná přechodná ustanovení, protože obecné přechodné ustanovení o tom, že zahájené kontroly se dokončí podle dosavadních předpisů, obsažené v § 29 odst. 1 kontrolního řádu, je dostatečné. Na kontrolu zahájenou v období mezi 1. lednem 2014 a nabytím účinnosti změnového zákona (tedy probíhající již podle nového kontrolního řádu) bylo třeba užít účinné procesní předpisy, tj. kontrolní řád a speciální úpravu ve zvláštních předpisech.

Změny provedené částí šedesátou osmou zákona č. 64/2014 Sb. v zákoně o ochraně ovzduší jsou následující:

  • Ustanovení § 28 o prokazování se osob provádějících kontrolu podle zákona o ochraně ovzduší (inspektoři České inspekce životního prostředí a České obchodní inspekce a pověření zaměstnanci ministerstva a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností) průkazem příslušného kontrolního orgánu se přizpůsobuje tak, aby bylo v souladu s dikcí kontrolního řádu. Podle § 4 kontrolního řádu může kontrolu vykonávat pouze osoba, kterou k tomu kontrolní orgán pověřil, přičemž pověření ke kontrole má formu písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Zákon o ochraně ovzduší je tímto jiným právním předpisem. Osoby kontrolující podle zákona o ochraně ovzduší se proto nemusí prokazovat písemným pověřením k jednotlivé kontrole, stačí, když se prokážou služebním průkazem. Současně se v § 28 ruší odkaz na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, neboť procesní úprava v kontrolním řádu a v zákoně o České obchodní inspekci se použije i bez výslovného odkazu.
  • Další změnou je přizpůsobení speciální úpravy kontrolního postupu podle § 29 zákona o ochraně ovzduší kontrolnímu řádu. Jedná se o kontrolu prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, které vydává výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva; kontrolu provádí osoba pověřená Ministerstvem zemědělství. Pojem "kontrolní zpráva" se v souladu s kontrolním řádem nahrazuje pojmem "protokol o kontrole". V § 29 se dále zrušují povinnosti kontrolované osoby poskytnout ke kontrole příslušné podklady a jinou nezbytnou součinnost a umožnit kontrolujícímu vstup do objektu souvisejícího s předmětem kontroly, neboť tyto povinnosti vyplývají již z kontrolního řádu. Ze stejného důvodu se ruší také povinnosti kontrolujícího prokázat se písemným pověřením ke kontrole, šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl během výkonu kontroly. Kvůli duplicitě s kontrolním řádem se zrušuje ustanovení o vyhotovení kontrolní zprávy a jejím předání kontrolované osobě, přičemž se ponechává pouze úprava specifického požadavku, aby protokol o kontrole obsahoval vedle náležitostí upravených kontrolním řádem vždy také podrobné zdůvodnění případné nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti biopaliv.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí