zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závazná stanoviska v ochraně ovzduší

10.06.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Závazná stanoviska v ochraně ovzduší

Závazná stanoviska obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z hlediska ochrany ovzduší...

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ochraně ovzduší) vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o podkladové závazné stanovisko pro uvedená řízení podle stavebního zákona.

  • Závazné stanovisko k umístění stavby, jejíž součástí je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

Ze zákona o ochraně ovzduší a ze stavebního zákona vyplývá, že závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností by měl stavební úřad vyžadovat k územnímu řízení, ke zjednodušenému územnímu řízení, k veřejnoprávní smlouvě o umístění stavby nebo k územnímu souhlasu, kterými se umisťuje stavba, jejíž součástí je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Stejně by měl stavební úřad postupovat v územním řízení o změně využití území a v územním řízení o změně vlivu užívání stavby na území.

Závazné stanovisko vydává orgán ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 i k územnímu souhlasu, ačkoli se územní souhlas nevydává ve správním řízení (viz § 96 odst. 4 stavebního zákona). Tento postup vychází z ustanovení § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona, podle kterých za stanovených podmínek a v určitých případech místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas. Územní souhlas obdobně jako veřejnoprávní smlouva (viz § 78a odst. 1 stavebního zákona) nahrazuje územní rozhodnutí, které je výsledkem provedeného územního řízení.

  • Závazné stanovisko k povolení stavby, jejíž součástí je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko by měl stavební úřad dále vyžadovat také ke stavebnímu řízení, k veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby a k oznámení stavebního záměru stavebním úřadu autorizovaným inspektorem, kterými se povoluje provádění stavby, jejíž součástí je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

V případě změny stavby před jejím dokončením by stavební úřad neměl vyžadovat závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší, ale podle § 118 odst. 3 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením projedná s dotčeným orgánem v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší.

K ohlášení stavebník není povinen připojit závazné stanovisko orgánu ochrany, neboť není zákonem o ochraně ovzduší pro tuto formu povolení provádění stavby požadováno, neprojednává se ve stavebním řízení (§ 106 odst. 2 stavebního zákona) a nenahrazuje stavební povolení. Stavební povolení může být nahrazeno pouze veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby (§ 116 odst. 1 stavebního zákona) nebo oznámením stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem (§ 117 odst. 2 stavebního zákona).

  • Závazné stanovisko k povolení užívání stavby, jejíž součástí je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko obecního příslušného úřadu obce s rozšířenou působností bude stavební úřad vyžadovat k vydání kolaudačního souhlasu, kterým se povoluje užívání stavby, jejíž součástí je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. K oznámení o užívání stavby stavebník není povinen závazné stanovisko připojit, neboť není zákonem o ochraně ovzduší pro tuto formu uvádění stavby do užívání vyžadováno.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají v navazujících řízeních, ve kterých se vydávají rozhodnutí ve věci, postavení dotčených orgánů ve smyslu § 136 správního řádu. Závazná stanoviska mohou být souhlasná či nesouhlasná, případný souhlas je možné vázat na splnění určitých podmínek. Pokud bylo závazné stanovisko negativní, stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí bez provádění dokazování zamítne (§ 149 odst. 3 správního řádu: "Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne."). V případě, že je podáno odvolání proti rozhodnutí ve věci (např. proti územnímu rozhodnutí) a toto odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu, který je nadřízený správnímu orgánu, který vydal závazné stanovisko (tzn. od krajského úřadu).

Podklady pro vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností z hlediska ochrany ovzduší

  • Podle znění § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší po novele, která nabude účinnosti 1. června 2014 má při vydání závazného stanoviska obecní úřad obce s rozšířenou působností vycházet z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší (tzn., že tyto imisní limity jsou pro orgán ochrany ovzduší při vydávání závazného stanoviska závazné). V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k zákonu ochraně ovzduší, má obecní úřad obce s rozšířenou působnostík úrovním znečištění pouze přihlížet.
  • Obecně platí, že žádost o závazné stanovisko musí splňovat náležitosti žádosti podle správního řádu. Vzhledem k tomu, že závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností jako podklad pro navazující řízení podle stavebního zákona, musí mít k řádnému posouzení předmětu závazného stanovisko (jímž je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a jeho vliv na ovzduší) k dispozici veškerou dokumentaci předkládanou k samotné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí ve věci.


Autor: Mgr. Pavla Bejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí