Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Zeměměřické a katastrální orgány

26.02.2009  |  zdroj: STAVITEL  |  325× přečteno      vytisknout článek

Řada činností při realizaci stavebního zákona a navazující stavební praxe je úzce spojena s katastrem nemovitostí České republiky a se zeměměřictvím

které zahrnuje geodetické, fotogrammetrické a kartografické práce (tvorbu, obnovu a vydávání mapových podkladů).

Pokládáme proto za vhodné se blíže seznámit s územní a odbornou (věcnou) působností orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, které tyto významné společenské činnosti zabezpečují, aby bylo jednoznačně patrné, kam se lze při řešení dané problematiky obrátit. Jsou to:

> Český úřad zeměměřický a katastrální

> Zeměměřický úřad

> Zeměměřické a katastrální inspektoráty

> Katastrální úřady

Katastr nemovitostí se zabývá podrobným evidováním nemovitostí - pozemků, budov, bytů a nebytových prostorů. Představuje soupis, popis a geometrické a polohové určení vybraných nemovitostí na území České republiky a jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a jiných, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je průběžně aktualizovaný, počítačově ovládaný informační systém, jehož údaje slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Katastr nemovitostí je využíván i pro státní statistiku a údaje o druzích pozemků podávají přehled o rozložení půdního fondu v České republice.

Zeměměřictví je technickou činností a jeho výsledky jsou využívány v řadě odvětví národního hospodářství. Mezi zeměměřické činnosti patří zejména budování, obnova a údržba základního a podrobného bodového pole, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů, které jsou obsahem kartografických děl.

Do zeměměřických činností náleží též vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určování prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků těchto činností. Výsledky zeměměřických činností jsou využívány též pro katastr nemovitostí při tvorbě katastrálních map.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

Tento ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí se sídlem v Praze zabezpečuje následující činnosti:

> jednotné provádění správy katastru nemovitostí, budování a údržby bodových polí, tvorbu, obnovu a vydávání státních mapových děl a tematických státních mapových děl jiných publikací, standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku, tvorbu a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky

> koordinaci mezinárodní spolupráce v zeměměřictví a katastru nemovitostí

> udělování a odnímání úředních oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností

> koordinaci výzkumu v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky

> rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a Zeměměřických a katastrálních inspektorátů

> zajišťuje správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky v celostátním rozsahu (metodickém, technologickém i počítačovém)

> zajišťuje organizaci zkoušek odborné způsobilosti a srovnávacích zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění

> rozhoduje v případech pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností

> provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Je zřízen jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.

Do úřadu jsou organizačně začleněny prodejny map a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který archivuje a veřejnosti zpřístupňuje výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací provedených v minulosti na území Čech, Moravy a Slezska.

Zabezpečuje zejména:

> správu geodetických základů ČR, včetně rozhodování o umístění značek základního bodového pole

> správu základních státních a tematických státních mapových děl

> vedení databázových souborů bodového pole, evidovaných v technických jednotkách

> správu základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)

> projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona

> ústřední dokumentaci zeměměřictví a katastru

> vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru nemovitostí

> provádění zeměměřických prací na státních hranicích.

Jedním z významných úkolů Zeměměřického úřadu je tvorba a systematické vedení celostátní databáze digitálních informací o topografii zemského povrchu České republiky se základními geografickými daty, která jsou využitelná pro jiné informační systémy provádějící analýzy o územních jevech. Data z této databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy poskytována pro výkon jejich působnosti bezplatně. Obsahem databáze jsou: sídelní, hospodářské a kulturní objekty, komunikace, rozvodné sítě a produktovody, vodstvo, územní jednotky včetně chráněných území, vegetace a povrch, terénní reliéf a geodetické body.

Ze státních mapových děl nutno zdůraznit jejich využívání pro územně plánovací dokumentaci (územní plány velkého územního celku, územní plány obcí, regulační plány) a pro účely územního a stavebního řízení (návrhy na vydání územního rozhodnutí, podklady pro projektovou dokumentaci staveb). Státní mapové dílo (v tištěné i digitální podobě) zahrnuje: Státní mapové dílo v měřítku 1:5000, Základní mapy středních měřítek, Mapy územních celků, Mapy správního rozdělení, Přehledy kladu listů státních mapových děl a tematická státní mapová díla.

Z další produkce Zeměměřického úřadu lze podrobněji uvést např.:

- Databázi trigonometrických a zhušťovacích bodů (DATAZ). Zde jsou uloženy všechny trigonometrické a zhušťovací body z území celé ČR s přesahem na území sousedních států. Jsou v ní uloženy všechny zničené body a všechny změny souřadnic. Správu trigonometrických bodů zajišťuje Zeměměřický úřad, včetně průběžné aktualizace DATAZ. Správu zhušťovacích bodů zajišťují příslušná katastrální pracoviště. Přístup do DATAZ je zdarma na webové adrese www.dataz.cuzk.cz.

- Databázi bodů České státní nivelační sítě (ČSNS). Obsahuje body Základního výškového pole z území celé ČR (základní nivelační body, I., II. a III. řád ČSNS). Správu databáze a její průběžnou aktualizaci zajišťuje Zeměměřický úřad. Přístup do ČSNS je zdarma na internetových stránkách na adrese www.nivelace.cuzk.cz.

- Ortofoto ČR - barevné ortofoto je k dispozici z celého území České republiky. Data jsou v rastrovém formátu s rozlišením 0,5 m. Jsou georeferencována po mapových listech v souřadnicovém systému S-JTSK. Ortofota jsou aktualizována v tříletém cyklu, každý rok jsou obnovena data jedné třetiny území.

- Vektorové soubory správních a katastrálních hranic s databází pro měřítka 1:10 000 a 1: 50 000. Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikly digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000, resp. Základní mapy České republiky 1:50 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

- Databáze GEONAMES poskytuje kompletní soubor informací o geografických názvech (názvech terénních tvarů, vodstva, pozemků) a názvech sídelních jednotek standardizovaných pro Základní mapu České republiky 1:10 000.

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁTY

Jsou zřízeny jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Jejich územní působnost zasahuje v některých případech do více krajů.

Zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") postupují při výkonu státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí v souladu se zákony a jinými předpisy a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

Při své činnosti chrání zájmy České republiky, práva nabytá v dobré víře a oprávněné zájmy dotčených fyzických a právnických osob. Postupují v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů stanovenými ve správním řádu. Jejich činnost je podrobně upravena Jednacím řádem, který vymezuje jejich postup při výkonu státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Základním informačním prostředníkem inspektorátu vůči veřejnosti je úřední deska. Na ní jsou uvedeny všechny rozhodující informace, např. o možnostech elektronické korespondence, seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči inspektorátu činit právní úkony v elektronické podobě, seznam katastrálních úřadů včetně jejich katastrálních pracovišť v obvodu územní (místní) působnosti inspektorátu včetně adres sídel atd.

KATASTRÁLNÍ ÚŘADY

Jsou zřízeny jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Mají působnost v rozsahu krajů.

V místech, ve kterých dříve existovaly samostatné katastrální úřady, jsou zřízena katastrální pracoviště katastrálních úřadů jako jejich vnitřní organizační jednotky (viz Sdělení ČÚZK č. 263/2005 Sb. - Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu).

AUTOR: Ing. Bohumil Kuba


Pozn. red. : Informace k dané problematice doplňuje článek v tomto čísle Stavitele na stranách 52 - 53.

MEZITITULEK: ÚZEMNÍ (MÍSTNÍ) PŮSOBNOST A SÍDLA ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH INSPEKTORÁTŮ

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje

ODBORNÁ (VĚCNÁ) PŮSOBNOST ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH INSPEKTORÁTŮ

> Kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí u jednotlivých katastrálních úřadů a postup tvorby a obnovy státního mapového díla. Kontrolu provádějí na základě plánů kontrol, na žádost jiného státního orgánu nebo z jiného vnějšího podnětu.

> Při vyřizování stížnosti a jiných podání postupují v souladu s § 175 správního řádu. Jsou příslušné k vyřizování opakovaných stížností ve smyslu § 175 odst. 7 správního řádu, kterými je napadán způsob vyřízení stížnosti katastrálním úřadem. Stížnosti vyřizují do 60 dnů ode dne jejich doručení.

> Dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí a státní mapové dílo z hlediska odborné úrovně, dosažení předepsané přesnosti a správnosti a úplnosti náležitostí podle právních předpisů. Dohled mohou vykonávat i jako státní kontrolu podle znění zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

> Vedou řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví (§ 17a až 17c platného znění zákona č. 200/1994 Sb.), buď jako přestupek, nebo jiný správní delikt a ukládají pokuty. Inspektoráty zahajují řízení o porušení pořádku z moci úřední. Podkladem pro zahájení řízení je oznámení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "ČÚZK"), katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště nebo jiného státního orgánu, fyzické nebo právnické osoby, poznatek z vlastní činnosti inspektorátu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Při řízení platí ustanovení správního řádu, v případě přestupku ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu o porušení pořádku rozhoduje ČÚZK.

> Přijímají žádosti fyzických osob o udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností podle platného znění zákona č. 200/1994 Sb. Přijaté žádosti zasílají ČÚZK k rozhodnutí (po vykonání zkoušky odborné způsobilosti dává ČÚZK seznam osob oprávněných k ověřování výsledků zeměměřických činností k dispozici jednotlivým inspektorátům a to ve verzi celorepublikového seznamu a seznamu ověřovatelů v působnosti konkrétního inspektorátu).

> Předkládají ČÚZK zdůvodněné návrhy na odejmutí úředního oprávnění v případě, že se jeho držitel dopustil závažného nebo opakovaného porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Návrhy musí být doloženy protokolem o vykonání dohledu, pravomocnými rozhodnutími o porušení pořádku a dalšími doklady, které odůvodňují podání návrhu (o odejmutí rozhoduje ČÚZK - v případě odejmutí oprávnění vyškrtne dotčenou fyzickou osobu ze seznamu osob s úředním oprávněním příslušného rozsahu).

> Přijímají a posuzují žádosti fyzických a právnických osob o vydání úředního průkazu prokazujícího oprávnění vstupovat a vjíždět při výkonu zeměměřických činností na nemovitosti. Úřední průkazy mají platnost pro celé území ČR. Při vydávání úředních a služebních průkazů ke vstupu na nemovitosti postupují podle § 151 správního řádu.

> Místně příslušné inspektoráty vedou řízení a rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů, a to zejména o opravě chyb v katastrálním operátu, o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, o porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 a násl. katastrálního zákona, o změně hranice katastrálního území atd.

> Inspektoráty jsou příslušné ve smyslu § 80 správního řádu k učinění opatření proti nečinnosti z moci úřední nebo k vyřízení žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti.

> Inspektoráty přijímají žádosti o poskytnutí informací ve smyslu platného znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Při vyřizování žádostí postupují inspektoráty podle citovaného zákona a Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle platného znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 6. září 2000 č. 875 jako závazný pro správní úřady.

> Na inspektoráty se vztahuje působnost Veřejného ochránce práv podle platného znění zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Inspektoráty poskytují v mezích své působnosti ochránci práv při šetření pomoc, kterou si vyžádá.

> Inspektoráty spolupracují s ČÚZK při kontrole činností katastrálních úřadů, při sjednocování jejich činností, při řešení zásadních otázek týkajících se výkonu státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí, při provádění odborně technických činností a při udělování úředního oprávnění.

ODBORNÁ (VĚCNÁ) PŮSOBNOST KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU (KATASTRÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ)

> Vykonává správu:

- Katastru nemovitostí České republiky a svá rozhodnutí vydává podle správního řádu, pokud zákony, kterými se řídí katastr nemovitostí nestanoví jinak

- základních státních mapových děl stanovených ČÚZK

- zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového

> Rozhoduje o:

- povolení (zamítnutí) vkladu vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a o jejich výmazu

- změně hranice katastrálního území uvnitř obce

- opravě chyby v katastrálním operátu

- námitkách podaných proti obnovenému katastrálnímu operátu novým mapováním a přepracováním souboru geodetických informací

- porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí

- označení hranic na náklad vlastníka (na náklady obce)

> Vede řízení:

- o obnově katastrálního operátu a revizi katastru nemovitostí

> Schvaluje:

- změny pomístního názvosloví

> Zabezpečuje:

- činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví

> Potvrzuje:

- geometrické plány a upřesněné přídělové plány doložkou: "Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel"

> Ověřuje:

- opisy a kopie listin o právních vztazích k nemovitostem ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy

- kopie prvopisu geometrického plánu uloženého ve sbírce listin

> Poskytuje:

- údaje z katastru nemovitostí objednavatelům bez omezení

- podklady pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti na úseku katastru nemovitostí

> Přijímá:

- žádosti o poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

> Vyznačuje:

- průběh pozemkových úprav do katastrálního operátu

> Plní další úkoly:

- na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými jej pověří ČÚZK

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

Katastr nemovitostí

> Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (účinnost od 1. 1. 1993), ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (účinnost od 13. 8. 1993), zákona č. 90/1996 Sb. (účinnost od 1. 7. 1996), zákona č. 27/2000 Sb. (účinnost od 1. 5. 2000), zákona č. 30/2000 Sb. (účinnost od 1. 1. 2001), zákona č. 120/2001 Sb. (účinnost od 1. 5. 2001), zákona č. 59/2005 Sb. (účinnost od 1. 4.2005), zákona č. 186/2006 Sb.(účinnost od 1. 1.2007) a zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. 1.2008).

> Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky - katastrální zákon (účinnost od 3. 7. 2006), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. (účinnost od 1. 7. 1996), zákona č. 103/2000 Sb. (účinnost od 1. 7. 2000), zákona č. 120/2000 Sb. (účinnost od 1. 9. 2000) - úplné znění zákona bylo vyhlášeno pod č. 172/2000 Sb. - zákona č. 220/2000 Sb. (účinnost od 1. 1. 2001), zákona č. 53/2004 Sb. (účinnost od 1. 4. 2004), zákona č. 186/2006 Sb. (účinnost od 1. 1. 2007), zákona č. 342/2006 Sb. (účinnost od 3. 7. 2006) a zákona č. 269/2007 Sb. (účinnost od 1. 1. 2008) a zákona č. 8/2009 Sb. (účinnost od 1. 3. 2009).

> Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech (účinnost od 1. 1. 1993), ve znění zákona č. 107/1994 Sb. (účinnost od 1. 6. 1994), zákona č. 200/1994 Sb. (účinnost od 1. 1. 1995), zákona č. 62/1997 Sb. (účinnost od 1. 5. 1997), zákona č. 132/2000 Sb. (účinnost od 1. 1. 2001), zákona č. 186/2001 Sb. (účinnost od 1. 7. 2001), zákona č. 175/2003 Sb. (účinnost od 1. 1. 2004) - úplné znění zákona bylo vyhlášeno pod č. 11/2004 Sb. - a zákona č. 499/2004 Sb. (účinnost od 1. 1. 2005).

> Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů - katastrální vyhláška (účinnost od 1. 3. 2007).

> Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (účinnost od 1. 6. 2001), ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb. (účinnost od 1. 1. 2004), vyhlášky č. 345/2004 Sb. (účinnost od 3. 6. 2004), vyhlášky č. 44/2005 Sb. (účinnost od 1. 2. 2005), vyhlášky č. 457/2006 Sb. (účinnost od 1. 1. 2007) a vyhlášky č. 50/2008 Sb., (účinnost od 1. 3. 2008), s přihlédnutím ke sdělení Ministerstva vnitra ČR o opravě tiskových chyb uveřejněnému v částce 125/2004 Sb.

> Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel (účinnost od 15. 4. 2001).

> Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 263/2005 Sb., jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu (účinnost od 30. 6. 2005).

Zeměměřictví

> Právní předpisy zeměměřictví jsou uvedeny v článku "Výkon zeměměřických činností ve výstavbě", který je zveřejněn v tomto čísle Stavitele na str. 52.

prodejny map zeměměřického úřadu zřízené ve městech ČR

Město Adresa E-mail Fax Telefon

Praha Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 prodejna.map.praha@cuzk.cz 284 043 531 284 043 533

České Budějovice Lidická 11, 370 86 České Budějovice prodejna.map.cb@cuzk.cz 386 713 199 386 713 223

Plzeň Radobyčická 12, 301 00 Plzeň prodejna.map.plzen@cuzk.cz 377 220 487 377 220 487

Karlovy Vary Sokolovská 167, 360 05 Karlovy Vary prodejna.map.kv@cuzk.cz 353 417 286 353 417 276

Liberec Rumjancevova 10, 460 01 Liberec prodejna.map.lb@cuzk.cz 485 105 568 485 341 401

Ústí n. Labem *) Krčínova 797/2, 400 07 Ústí n. Labem prodejna.map.ustinl@cuzk.cz 475 501 366 475 246 569

Pardubice Čechovo nábř. 1791, 530 86 Pardubice prodejna.map.pu@cuzk.cz 466 657 166 466 657 166

Brno Úzká 471/6, 602 00 Brno prodejna.map.brno@cuzk.cz 542 532 293 542 532 292

Opava Praskova 11, 746 55 Opava prodejna.map.opava@cuzk.cz 553 625 239 553 698 222

*) Prodejna má být zrušena, celý její sortiment bude přestěhován do prodejny map v Liberci, kde má být prodej zahájen počátkem roku 2009.


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist