Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Směrnice v EU k životnímu prostředí - Nebezpečné látky, průmyslová rizika

30.11.2010  |  402× přečteno      vytisknout článek

paragrafNebezpečné látky a přípravky, znečišťování odpady z průmyslu, seznam chemických látek, zásady posuzování rizik pro člověka, kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, uvolňování geneticky modifikovaných organismů, dovoz nebezpečných chemických látek, přeprava nebezpečných věcí.

Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici  v pdf a HTML. U některých dokumentů je zpracováno KZ - konsolidované znění.

EU směrnice na MŽP Směrnice EU v gesci MŽP na serveru Ministerstva životního prostředí
EU směrnice na MPO Směrnice EU v gesci MPO na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Nebezpečné látky, průmyslová rizika
 Doporučení Komise
2009/39/ES
2009/39/EC

Doporučení Komise 2009/39/ES ze dne 22. prosince 2008 o bezpečném skladování kovové rtuti již nepoužívané v průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů

Rozhodnutí Komise
2009/10/ES
2009/10/EC
Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1272/2008
(EC) č. 1272/2008 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES (zrušují se k 1.6.2015)  a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1),  změněno nařízením (ES) č. 790/2009
Směrnice EP a Rady(ES) č. 1102/2008
(EC) č. 1102/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti
Směrnice EP a Rady
(ES) č. 689/2008
(EC) č. 689/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, změněno nařízením  (EU) č. 15/2010  a (EU) č. 196/2010 
Nařízení Komise
(ES) č. 440/2008
(ES) č. 440/2008
  Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, změněno nařízením  (ES) č. 761/2009
Nařízení Komise
(ES) č. 340/2008
(EC) č. 340/2008
 Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Směrnice EP a Rady
2008/68/ES
2008/68/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí. (K 30.6.2009 zrušuje směrnici Rady 94/55/ES) .  Změněno rozhodnutím 2009/240/ES ,  2010/187/ES a směrnicí  2010/61/EU
Rozhodnutí Komise
2007/639/ES
2007/639/EC
Rozhodnutí Komise 2007/639/ES ze dne 2. října 2007,kterým se stanoví jednotný formát pro sdělování údajů a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
Nařízení  EP a Rady
(ES) č. 1907/2006
(EC) č. 1907/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, změněno nařízením (ES) č. 1354/2007 , (ES) č. 987/2008,(ES) č. 1272/2008,  (ES) č. 134/2009, (ES) č. 552/2009. Sdělení Komise  2009/C 130/03  Změněno  nařízením (EU)  č. 276/2010 a  (EU) č. 453/2010   
Rozhodnutí Rady
2006/730/ES 
2006/730/EC 
Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství
Směrnice EP a Rady
2005/90/ES
2005/90/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES ze dne 18. ledna 2006 , kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS, týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci - c/m/r)
Rozhodnutí Komise
2005/263/ES
2005/263/EC
Rozhodnutí Komise 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí,  změněno rozhodnutím 2005/903/ES a 2007/447/ES. Zrušeno směrnicí 2008/68/ES
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 850/2004
(EC) č. 850/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 648/2004
(EC) č. 648/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech
Směrnice EP a Rady
2004/10/ES
2004/10/EC  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES,  týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek
Směrnice EP a Rady
2004/9/ES 
2004/9/EC  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP)
Rozhodnutí Komise
2004/382/ES
2004/382/EC  
 Rozhodnutí Komise 2004/382/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003, změněno nařízením (ES) č. 1213/2003 a (ES) č. 775/2004
Rozhodnutí Komise
2004/204/ES
2004/204/EC  
Rozhodnutí Komise 2004/204/ES ze dne 23. února 2004, kterým se stanoví podrobnosti provozování registrů pro ukládání informací o genetických modifikacích GMO stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady2001/18/ES
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1946/2003
(EC) č. 1946/2003 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů
Rozhodnutí Komise
2003/508/ES
2003/508/EC
Rozhodnutí Komise 2003/508/ES, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a kterým se mění rozhodnutí 2000/657/ES a 2001/852/ES změněno rozhodnutím 2005/416/ES
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 304/2003
(EC) č. 304/2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, změněno nařízením (ES) č. 1213/2003 , (ES) č. 775/2004 , (ES) č. 777/2006 , a (ES) č. 1376/2007
Směrnice EP a Rady
2001/18/ES
2001/18/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS, změněno rozhodnutím 2002/623/ES, 2002/811/ES, nařízením (ES) č. 1829/2003 a (ES) č. 1830/2003 a směrnicí 2008/27/ES
Rozhodnutí Komise
1999/314/ES
1999/314/EC
Rozhodnutí Komise 1999/314/ES o dotazníku ke směrnici Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
Nařízení Komise
(ES) č. 143/97
(EC) č. 143/97
Nařízení Komise (ES) č. 143/97, které se týká třetího seznamu prioritních látek ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Nařízení Komise
(ES) č. 142/97
(EC) č. 142/97
Nařízení Komise (ES) č. 142/97 o podávání informací o určitých existujících látkách ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 793/93
Směrnice Rady
96/82/ES
96/82/EC
Směrnice Rady 96/82/ES (KZ  2008-12-11 ) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, provedeno rozhodnutím 98/433/ES   změněno směrnicí  2003/105/ES, nařízením (ES) č. 1882/2003 , (ES) č. 1137/2008
formulář viz 2009/10/ES
Nařízení Komise
(ES) č. 2268/95
(EC) č. 2268/95
Nařízení Komise (ES) č. 2268/95, které se týká druhého seznamu prioritních látek podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Nařízení Komise
(ES) č. 1179/94
(EC) č. 1179/94
Nařízení Komise (ES) č.  1179/94, které se týká prvního seznamu prioritních látek podle nařízení Rady (EHS) č.793/93
Směrnice Rady
95/50/ES
95/50/EC
Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.  Zpráva Komise KOM(2010)364  o uplatňování směrnice. 
Směrnice Rady
92/112/EHS
92/112/EEC
Směrnice Rady 92/112/EHS o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého
Směrnice Rady
91/692/EHS
91/692/EEC
Směrnice Rady 91/692/EHS (KZ 01991L0692-20031120) , kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí změněno nařízením (ES) č. 1882/2003, provedeno rozhodnutím 94/741/ES a 97/622/ES
Rozhodnutí Rady
89/569/EHS
89/569/EEC
Rozhodnutí Rady 89/569/EHS, kterým Evropské hospodářské společenství přijímá rozhodnutí/doporučení OECD o shodě se zásadami správné laboratorní praxe
Rozhodnutí Komise
85/71/EHS
85/71/EEC
Rozhodnutí Komise 85/71/EHS o seznamu chemických látek oznámených podle směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady
82/883/EHS
82/883/EEC
Směrnice Rady 82/883/EHS o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním (viz směrnice 78/176/EHS) změněno nařízením (ES) č. 807/2003, (ES) č. 219/2009
Směrnice Rady
76/769/EHS
76/769/EEC
Směrnice Rady 76/769/EHS (KZ 01976L0769-20071003), týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků změněno směrnicí 79/663/EHS, 82/806/EHS, 82/828/EHS, 83/264/EHS, 83/478/EHS, 85/467/EHS, 85/610/EHS, 89/677/EHS. 89/678/EHS , 91/157/EHS, 91/173/EHS, 91/338/EHS, 91/339/EHS. 91/659/EHS, 94/27/ES, 94/48/ES, 94/60/ES, 96/55/ES, 97/10/ES, 97/16/ES, 97/56/ES, 97/64/ES, 1999/43/ES, 1999/51/ES, 1999/77/ES, 2001/90/ES, 2001/91/ES, 2002/45/ES, 2002/61/ES, 2002/62/ES, 2003/2/ES, 2003/3/ES, 2003/11/ES, 2003/34/ES, 2003/36/ES, 2003/53/ES, 2004/21/ES, 2004/96/ES, 2004/98/ES, 2005/59/ES, 2005/69/ES, 2005/84/ES, 2005/90/ES, 2006/122/ES, 2006/139/ES, (ES) č.1907/2006, 2007/51/ES, rozhodnutím 1348/2008/ESnařízením (ES) č. 1137/2008rozhodnutím č. 2009/424/ES, 2009/425/ES a  455/2009/ES
Směrnice Rady 67/548/EHS
67/548/EEC
Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
změněno směrnicí 1969/81/EHS, 1970/189/EHS, 1971/144/EHS, 1973/146/EHS, 1975/409/EHS, 1976/907/EHS, 1979/370/EHS, 1979/831/EHS, 1980/1189/EHS, 1981/957/EHS, 1982/232/EHS, 1983/467/EHS, 1984/449/EHS, 1986/431/EHS, 1987/432/EHS, 1988/302/EHS1988/490/EHS, 1990/517/EHS, 1991/325/EHS, 1991/326/EHS1991/410/EHS1991/632/EHS, 1992/32/EHS, 1992/37/EHS1993/21/EHS,1993/72/EHS, 1993/101/ES, 1993/105/ES,  1994/69/ES,  1996/54/ES, 1996/56/ES , 1997/69/ES,  1998/73/ES, 1998/98/ES, 1999/33/ES , 2000/32/ES2000/33/ES, 2001/59/ES, 2004/73/ES , 2006/102/ES ,2006/121/ES, 2008/58/ES2009/2/ES, 2009/6/ESrozhodnutím  (ES) č. 807/2003, (ES) č. 1272/2008  a směrnicí 2009/2/ES .
Směrnice se zrušuje k 1.6.2015

 

Zdroj: www.bozp.info


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
REO AMOS, spol. s r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist