Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Metodika v souladu s udržitelnou výstavbou

22.04.2011  |  zdroj: STAVITEL  |  180× přečteno      vytisknout článek

ekodumNa Stavební fakultě ČVUT byla v rámci výzkumného centra CIDEAS vytvořena metodika SBToolCZ k hodnocení kvality budov pro české podmínky

Její používání bylo zahájeno v červnu loňského roku.

Vývojový tým se bude systémem i nadále zabývat na základě informací z realizovaných hodnocení. Hodnoticí kritéria a požadavky pak bude upravovat s ohledem na vývoj norem na mezinárodní úrovni.

Metodika SBToolCZ vychází z mezinárodního systému, kde je hodnocení kvality budov založeno na sadě kritérií, která zohledňuje principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií se liší dle typu budovy a také podle fáze životního cyklu, který je posuzován jako fáze projektu, fáze provozu budovy atd. V případě bytových budov metodika ve fázi návrhu využívá celkem 33 hodnotících kritérií. Jedná se sice o hodnotící metodiku, jejímž výstupem je certifikát kvality budovy, ale lze ji použít i jako návod, kterým projektant postupně prochází a nalézá podněty ke zlepšení kvality svého návrhu v souladu s principy udržitelné výstavby.

STRUKTURA A VÁHY KRITÉRIÍ

Strukturu hodnocených kritérií tvoří tři základní skupiny: environmentální, sociální (neboli také sociálně kulturní a obsahující aspekty týkající se technické kvality), ekonomika a management. Čtvrtou skupinou je lokalita, která se sice hodnotí, nicméně toto hodnocení se nepočítá při stanovení certifikátu kvality. Kritéria hodnotící lokalitu totiž nemůže projektant či architekt v našich podmínkách ovlivnit.

Pro případ hodnocení obytných budov ve fázi návrhu obsahuje první, environmentální skupina celkem 12 kritérií, sociální skupina 11, ekonomika a management čtyři kritéria a lokalita budovy šest. Váhy jsou vytvořeny pomocí panelu expertů, a to na základě bodovacího dotazníku, který mimo jiné zohlednil závažnost dopadu toho či onoho kritéria a prioritu hodnocení v kontextu ČR. Panelu expertů se zúčastnilo 30 odborníků z různých oblastí. Ze statistického vyhodnocení obdržených dat vzešly váhové vektory pro multikriteriální hodnocení.

METODIKA HODNOCENÍ

Budova a její okolí jsou definovány souborem vlastností a konstant, které jsou v rámci regionu neměnné a nezávislé (např. emisní faktory a konverzní faktory pro přepočet konečné spotřeby energie na energii primární). Soubor vlastností a konstant pro posuzovanou stavbu pak vstupuje do kriteriálních listů. Ty jsou těžištěm metodiky SBToolCZ a je v nich popsán algoritmus hodnocení daných kritérií. Každé kritérium má svůj indikátor a jeho hodnota může být číselná i slovní - kritéria se tak dělí na dvě základní skupiny: kvantitativní a kvalitativní, kde hodnoty indikátorů nelze číselně specifikovat.

Pomocí algoritmu hodnocení se stanoví hodnota předepsaného indikátoru a pomocí kriteriálních mezí (benchmarků) se tato hodnota normalizuje na jednotnou stupnici, což znamená, že se hodnota kritéria převede na stupnici 0 až +10. Hodnota 10 odpovídá velmi vysoké kvalitě, 5 bodů koresponduje s kvalitní výstavbou, 0 vyjadřuje stav obvyklý (standardní) v regionu nebo splnění legislativních požadavků. Tvorba benchmarků je jedním z pilířů metodiky a vychází především ze statistických dat (např. provozní energie, svázané energie, provozní emise, aj.). Mohou být také stanoveny na základě panelu vědeckých pracovníků (např. u uživatelského komfortu, dostupnosti služeb, aj.). Výsledné body ze všech kritérií se následně přenásobí váhami, vážené body jednotlivých kritérií se sečtou a hodnota celkového výsledku (opět v rozsahu 0 až 10) reprezentuje úroveň kvality budovy.

ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA

Hodnotí spotřebu energie a emise a jsou v souladu s principy LCA (Life Cycle Assessment, tedy hodnocení životního cyklu). V algoritmu hodnocení se postihuje nejen provozní dopad stavby, ale i spotřeba energie při výrobě materiálů a konstrukcí, z nichž byla budova postavena (tzv. svázaná spotřeba energie, někdy též jako šedá nebo zabudovaná energie). Pro výpočty emisí jsou použity emisní faktory, které korespondují se Směrnicí Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění. Jsou stanoveny v integrujícím úhlu pohledu na úplný procesní řetězec technologie výroby tepla a energie a při uvažování celého životního cyklu daného zdroje energie. Toto pojetí poskytuje úplnější vyhodnocení environmentálních dopadů, než jsou běžné a standardní výpočty emisí v energetických auditech.

Pro další verze SBToolCZ se počítá i s pozitivním zohledňováním těch konstrukčních materiálů, které mají zpracovány environmentální prohlášení o produktu (EPD). Tým odborníků na katedře pozemních staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze připravuje veřejnou databázi environmentálních profilů stavebníchavebních výrobků. Projekt bude spuštěn ještě letos pod názvem Envimat.

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Certifikát kvality budovy stručně prezentuje základní vlastnosti budovy a dosažený stupeň hodnocení. Může být doplněn o další stranu, která blíže představuje dosažené skóre v jednotlivých kritériích a vyčísluje vybrané environmentální parametry.

Do konce roku 2011 provádí certifikaci systémem SBToolCZ výhradně Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. V současnosti mohou být tímto způsobem hodnoceny pouze budovy, kde je více než polovina užitné plochy určena k bydlení. Hodnotí se prozatím ve dvou samostatných etapách životního cyklu: ve fázi návrhu a po dokončení. Vzhledem k častým změnám v průběhu výstavby je vhodné provést hodnocení v obou úrovních.

Systém bude optimalizován také pro další typy budov. Jako první by měla následovat konfigurace pro administrativní objekty. S touto metodikou úzce souvisí také další služby v oblasti tepelné techniky (zpracování průkazů energetické náročnosti budov, tepelně technické výpočty, energetické audity, měření vzduchotěsnosti budov atd.), které rovněž zajišťuje TZÚS na specializované pobočce v Českých Budějovicích.

PRVNÍ CERTIFIKOVANÁ STAVBA

Budova X-LOFT v ulici U Libeňského pivovaru v Praze 8 by měla být dokončena v červenci tohoto roku. Situována je v orientaci východ - západ do proluky v místě původního pivovaru. V lokalitě se nachází bloková zástavba činžovních domů z 20. století, industriální architektura a předměstská kolonie s rostlým urbanismem na přilehlém svahu. Dům je součástí zástavby, která probíhá ve třech etapách. U následujících dvou etap bude optimalizace ještě prohloubena - jeden objekt bude pasivním domem a cílem je získání nejvyššího zlatého certifikátu.

PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ

Objekt na prostředí reaguje vytvořením přechodového článku mezi průmyslovými budovami a bytovými domy. Řešení se projevuje i ve fasádě, na níž je zjevná loftová prostorová skladba interiérů - střídají se zde části geometrizované fasády s vysokým patrem s klasickým řazením oken. Tvar střechy vychází z motivu obvyklého pro industriální architekturu 20. století, tj. uskočením posledního patra. Zároveň jej ovlivnil i konstrukční systém budovy.

Zintenzivnění využití kubatury bylo dosaženo vzájemným překrýváním půdorysů jednotlivých bytů při jejich rozšiřování směrem k fasádě. Vzniká tak dům se štíhlou proporcí a netradičním prostorovým řešením s velkým zastoupením bytů se světlou výškou 4,9 m.

Provozně je rozdělen na dvě podlaží podzemních garáží s technickým zázemím a sklepními kójemi a nadzemní část se 48 byty ve čtyřech nadzemních podlažích a podkroví. Jedná se o trojtraktový bytový dům s jednou vertikální komunikací, který vzniká adicí základní bytové jednotky po obou stranách středové komunikace. Touto jednotkou je malometrážní byt s obytným prostorem s průhledem před dvě úrovně s velkou kubaturou, vysokým stropem a velkou plochou prosklené fasády. V hloubce dispozice, kam je umístěno zázemí bytu, je jeho půdorys úzký, směrem k fasádě se rozšiřuje. Ateliérová výška umožňuje vložení galerie. Byty lze po dvojicích i spojovat. Standard bytů nejvyššího podlaží je zvýšen střešními terasami, v přízemí jsou obrácené na východ a mají přímý výstup do předzahrádky.

KONSTRUKCE A DISPOZICE

Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové - stěny se mezi bytovými jednotkami natáčejí o 10° od příčného směru. Toto pootočení je v každém podlaží opačné. Průběh stropních desek je přepsán do členění oken. Fasádu tvoří nosný těžký obvodový plášť - rytmicky se na ní střídají deskové prvky s okenními otvory a plochy prosklené přes dvě úrovně. Konstrukce tedy určuje dispozici a dispozice umístění základních nosných prvků. Dochází k maximálnímu provázání fasády s dispozicí a konstrukcí.

DŮSLEDNÁ KONTROLA VÝSTAVBY

Z náročného výběrového řízení vyšla nakonec jako vítězná společnost PSJ, a.s. a od léta 2010 probíhá realizace prvního domu, na kterou plynule navazují další dvě fáze. Smlouva o dílo je podepsána podle standardu FIDIC (Žlutá kniha), ze které pro generálního zhotovitele vyplývá povinnost zajistit i projektovou dokumentaci. Nastavením komplexní struktury komunikace mezi jednotlivými partnery se daří reagovat na požadavky klientů a z pohledu stavebního průmyslu je v "reálném" čase provádět na stavbě. Výstavba takto atypického projektu je velmi náročná, a proto je zajištěna důsledná kontrola projektové dokumentace a především kvality na stavbě.

OPTIMALIZACE PROJEKTU

Projekt byl na základě hodnotících kritérií SBToolCZ optimalizován - výsledkem je umístění trojskel v prosklených částech, solárních kolektorů, retence dešťové vody pro zalévání zeleně a možnost umístění rekuperace vzduchu v bytech. Prosklené plochy na uliční a dvorní fasádě tvoří přibližně 50 %. Pevné plochy jsou opatřeny minerální vatou v současnosti s nejlepšími tepelně technickými vlastnostmi v tloušťce 14 cm.

Vytápění a příprava teplé užitkové vody je zajištěna dvěma 90 kW plynovými kotli. Příprava teplé užitkové vody je doplněna o systém střešních solárních kolektorů, které celoročně vykrývají až 24 % a v letních měsících dokonce až 57 % celkové potřeby energie na přípravu teplé užitkové vody.

Možnost napojení rekuperační jednotky v bytech výrazně sníží energetické ztráty větráním a umožňuje nepřekročení limitní hodnoty koncentrace oxidu uhličitého 1200 ppm (hygienicky přípustná koncentrace pro třídu "C" dle ČSN EN 1752) a zároveň dodržení optimální relativní vlhkosti v topném a přechodném období v hodnotě 35 - 42 %.

SPOTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE

Spotřebu energie běžné dokumenty posuzují jako energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tato hodnocení jsou v praxi obvyklá a legislativně podložená. Nicméně hodnocení konečných spotřeb energie příliš nevypovídá o environmentálním dopadu spotřeby energie.

SBToolCZ proto hodnotí spotřebu energie primární, která zohledňuje životní cyklus celého procesu získání a dodání energie do místa spotřeby. Pro přepočet z konečné spotřeby energie na energii primární slouží konverzní faktory. V současné době vystupují do popředí hodnoty spotřeby energie a produkce emisí svázané s vlastní existencí budovy (její výstavbou včetně výroby stavebních materiálů a konstrukcí, údržbou, rekonstrukcemi, demolicí) - tzv. svázaná spotřeba energie a svázané produkce emisí. Indikátorem tohoto kritéria je měrná roční spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m2 vnitřní užitné podlahové plochy. Hodnocení se skládá ze dvou dílčích posouzení, a to ve fázi výstavby (stanovení svázané spotřeby energie) a ve fázi provozu (stanovení primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energetické náročnosti budovy a z využitých energonositelů).

X-LOFT po analýze výkazu výměr a PENB vykazuje hodnoty kritéria E.09 (spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů) shrnuté v tabulce. V tomto kritériu obdržel celkem 8,1 bodů, což ho v daném případě řadí mezi "velmi vysokou kvalitu".

Je to dáno především projektovou snahou o nízkoenergetické řešení, částečné krytí potřeby teplé vody solárními kolektory a použitím kotelny na zemní plyn.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.


Literatura

[1] Český systém certifikace kvality budov SBToolCZ - www.sbtool.cz

[2] Hájek, P. a kol.: SBToolCZ - Complex Assessment Methodology of Buildings Performance for Czech. Mezinárodní konference CESB10, Praha, ISBN 978-80-247-3634-1 (tisková verze + DVD)

[3] Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) - www.nachhaltigesbauen.de

[4] X-LOFT - www.x-loft.cz

Autoři:

Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Ing. Antonín Lupíšek
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
- Fakulta stavební ČVUT, CIDEAS

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
EcoTen Ing. Jan Tripes, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Ing. Klára Vlková
X-LOFT s.r.o.


Hodnota indikátoru pro kritérium E.09

položka m.j.
měrná roční svázaná spotřeba energie 73,8 MJ/(m2.a)
měrná roční spotřeba primární energie 377,3 MJ/(m2.a)
celková měrná roční spotřeba primární energie 451,1 MJ/(m2.a)


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
RENARDS dotační, s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist