Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod v roce 2009

12.01.2010  |  379× přečteno      vytisknout článek

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

AGRODRUŽSTVO Kačice

K farmě 28, 273 04 Kačice

IČ: 47048620

Pokuta 120 000 Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za ohrožení vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami na farmě v Kamenných Žehrovicích (únik kejdy mimo jímky, skladování kejdy v propustné jímce, zachycování znečištěných srážkových vod z výběhů v propustné jímce).

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 17 a ust. § 122 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 4.12.2008.

 

ZEVETA Bojkovice, a.s.

Tovární 532, Bojkovice

PSČ 68771

IČ:25691465

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že v roce 2007 došlo k výraznému překročení povolených hodnot znečištění odpadních vod, vypouštěných z ČOV subjektu do toku Kolelač , v ukazateli Al a to jak množství tak koncentrace. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře překročení limit a k umístění subjektu na území se zvláštní ochranou. Zároveň byl vzat v úvahu fakt že  nebylo prokázáno významné ovlivnění toku spojené s úhynem vodních živočichů

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu,  rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.12.2008..

 

ZEVO, spol. s r.o.

Jevišovice 102, PSČ 671 53

IČ: 49451693

Pokuta 100 000 Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami (konkrétně kejdou, ropnými látkami, čistírenskými kaly, krví, homogenizovaným materiálem a digestátem) v areálu ZEVO, spol. s r.o. - Bioplynová stanice Velký Karlov.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k rozsahu nedovoleného nakládání se závadnými látkami, kdy docházelo k únikům z většiny zařízení, ve kterých je se závadnými látkami nakládáno.

Rozhodnutí nabylo právní moci 7.1.2009.

 

PAPOS v.o.s.

36312 Ostrov, Moříčovská 251

IČ: 45353433

Pokuta 200 000,-Kč  za porušení ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb.,
tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV do řeky Bystřice v rozporu s integrovaným povolením dle zák. č. 76/2002 Sb.

Pokuta uložena podle § 38 odst. 1 písm. a)  zák.č. 76/2002 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k soustavnému překračování povolených limitů ve vypouštěných odpadních vodách v letech 2007 - 2008 ve stanovených ukazatelích a zároveň ke snaze společnosti realizovat ve výrobě opatření, která sníží vypouštěné znečištění na ČOV

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.1.2009.

 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ústí n. Labem, Revoluční1930/86

IČ : 00011789

Pokuta 180 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu  fy.Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. s koncentrací zvlášť nebezpečných závadných látek vyšší, než povolené limity, do veřejné kanalizace Města Ústí nad Labem.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z  areálu  fy. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. docházelo  v období roku 2007 k opakovanému překračování koncentračních limitů  Mo a TCPE, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na značnou velikost zdroje znečištění a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zároveň však byla zohledněna skutečnost, že během roku 2007 byla provedena opatření ve výrobě a k překračování limitů TCPE již ve druhém pololetí  nedocházelo. Navíc se jedná o vypouštění do kanalizace, ukončené ČOV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.1.2009.

  

Agrokomplex Kunovice, a.s.

Kunovice 1487, PSČ 686 04

IČ: 25544047

Pokuta 200 000 Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. vypouštění odpadních vod z ČOV na farmě Kunovice do příkopu podél komunikace bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že prokazatelně opakovaně docházelo nedovoleným vypouštěním odpadních vod k ohrožení jakosti podzemních vod. Výsledky šetření byly potvrzeny výsledky rozborů odpadních vod a hydrogeologickým posudkem.

Rozhodnutí nabylo právní moci 5.2.2009.

 

fyzická osoba podnikající

Pokuta ve výši 140 000,- Kč za odběr podzemní vody pro provoz Sportcentra Doubí bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž subjekt porušil ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

ČIŽP původně stanovila subjektu pokutu ve výši 300 000,- Kč. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a odvolací orgán pokutu snížil na 140 000,- Kč s odůvodněním, že nedovolený odběr probíhal po dobu kratší než původně stanovila ČIŽP.

Rozhodnutí nabylo právní moci 7.2.2009.

 

 Obec Všejany

Všejany

PSČ 294 44 

IČ 002 38 902

Pokuta ve výši 369 900,- Kč za odběr podzemní vody pro provozování koupaliště bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž porušil povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Pokuta ve výši 10 000,- Kč za to, že nepředložil poplatkové hlášení pro stanovení záloh po obdržení povolení k odběru podzemní vody, čímž porušil ust. § 88 odst. 5 vodního zákona.

Pokuta byla uložena podle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 82 a podle § 122 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Pokuta nabyla právní moci 10.2.2009.

  

Zemědělská a.s. Čejkovice

Čejkovice, Bílovická 950

PSČ 696 15 

IČ 255 04 932

Pokuta ve výši 255 930,- Kč za odběr podzemní vody v jednotlivých kalendářních měsících v množství větším než je povoleno v povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí ČIŽP potvrdil a pokuta nabyla právní moci 18.2.2009.

  

Teléfonica O2 Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2, Praha 4

PSČ 140 22

IČ 60193336

Pokuta ve výši 1 620 200,- Kč za překročení povoleného množství odebírané podzemní vody v roce 2007 v k.ú. Vrátkov o jednu třetinu. Tím byly porušeny povinnosti dle ust. § 8 odst.2 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Společnost se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, odvolací orgán rozhodnutí inspekce potvrdil a pokuta nabyla právní moci dne 26.2.2009.

  

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 6, Šumperk

PSČ 787 01

IČ: 47674911

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV v obci Mohelnice / 7500 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Morava. Tato překročení byla potvrzena i nezávislou kontrolní laboratoří. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k snížení účinnosti čištění v důsledku přítoku silně koncentrovaných OV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 28.02.2009.

 

 Pražské vodovody a kanalizace a.s.

11000 Praha 1, Pařížská 11

IČ: 25656635

Pokuta 16 000 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj.nedovolené vypouštění odpadních vod, , konkrétně za vypouštění odpadních vod z  ÚČOV Praha v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

V lednu a únoru roku 2008 došlo k opakovanému a významnému překročení maximálně povoleného emisního limitu pro ukazatele amoniakální dusík, BSK, NL, CHSK a Pcelk. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k velikosti zdroje znečišťování a množství nadlimitně vypuštěného znečištění.. Dále bylo zohledněno pozdní a nedostatečné řešení havarijní situace ze strany provozovatele, které významně přispělo k výraznému  a dlouhodobému překračování limitů. Protože subjekt porušil povinnosti stanovené vodním zákonem opakovaně v období jednoho roku, byla v souladu s § 123 Vodního zákona použita dvojnásobná sazba pokuty.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS  I snížil výši pokuty na konečnou částku 

8 000 000, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.3.2009.

  

"1. Vodohospodářská společnost, s.r.o."

Kladenská 132, Velké Přílepy

PSČ 252 64

IČ: 47551917

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV v obci Velké Přílepy / 2500 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Podmoráňského potoka. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k malé velikosti zdroje ale také k k opakovanému porušení povinností sankcionovaným subjektem v minulém období / § 123 Vodního zákona /.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu,  rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009.

 

 Statek Chyše genetic export, spol. s r.o.

Chyše 141, 364 53 Chyše

IČ: 18224962

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč:

a)    Pokuta 80 000 Kč  za porušení § 39 odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchových a podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami ve skladu olejů a na nedostatečně zabezpečené manipulační ploše skladu LTO a nafty v k.ú. Chyše.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

b)    Pokuta 10 000 za porušení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb  tj. nezpracování havarijního plánu pro případ havárie.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm d) bod č. 19 a §122 zákona č. 254/2001 Sb.

c)    Pokuta 10 000 Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj.neprovedení kontroly těsnosti podzemního potrubí vedení LTO k sušičce obilí v zákonem stanovené lhůtě.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod č.  22 a  §122 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto zejména k tomu,ž e se jedná o malé sklady olejů a LTO a účastník řízení projevil snahu odstranit zjištěné nedostatky a uvést lokalitu do souladu se zákonem o vodách.

Rozhodnutí nabylo právní moci 23.3.2009.

  

PUMR & RYBA, TRANSPORT - SPEDITION, spol s r. o.

Prostřední Nová Ves čp. 48

507 81 Lázně Bělohrad

IČ: 252 92 200

Pokuta 100 000,- Kč  za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za nežádoucí znečištění venkovní nezpevněné parkovací plochy ropnými úkapy a drobnými úniky ropných látek z parkujících vozidel, přičemž nebylo provedeno žádné opatření k odstranění tohoto stavu..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 odst. 1 vodního zákona

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že byla ohrožena kvalita vody v blízkém povrchovém toku a že se areál subjektu nachází v  chráněné oblasti přirozené akumulace vod a že daný stav je zapříčiněn jeho dlouhodobým neřešením.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 26. 3. 2009.

  

fyzická osoba podnikající

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému překročení povolených hodnot znečištění odpadních vod, vypouštěných z ČOV Jatka Blovice, kterou subjekt provozuje. do toku Cecina.  Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře překročení limitů a ovlivnění toku, která byla významná. Dále bylo přihlédnuto k tomu, že zjištěný závadný stav byl způsoben nedostatečně zajištěnou obsluhou ČOV a provozovatel neprojevil požadovanou součinnost při řešení a odstranění havarijního stavu na ČOV.

Protože subjekt porušil povinnosti stanovené vodním zákonem opakovaně v období jednoho roku, byla v souladu s § 123 Vodního zákona použita dvojnásobná sazba pokuty.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu,  rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.4.2009.

  

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

37080 České Budějovice Boženy Němcové 12

IČ : 60071371

Pokuta 160 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Žirovnice do toku Žirovnice s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo platné povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v roce 2008 k významnému překračování povolených hodnot nerozpuštěných látek a CHSK. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na významnou míru překročení limitů, která byla potvrzena rozbory nezávislé laboratoře. Zároveň byl vzat v úvahu fakt, že se jedná o zdroj znečišťování pod 10000 ekvivalentních obyvatel a že  nebylo prokázáno významné ovlivnění toku spojené s úhynem vodních živočichů

Protože subjekt porušil povinnosti stanovené vodním zákonem opakovaně v období jednoho roku, byla v souladu s § 123 Vodního zákona použita dvojnásobná sazba pokuty.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal,  rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.4.2009.

 

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255,  Beroun

PSČ 266 41

IČ: 46356975

Pokuta 110 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému překročení  maximálních povolených hodnot znečištění OV z ČOV v obci Beroun / 19200 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Berounka. Toto překročení bylo zjištěno nezávislou kontrolní laboratoří. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k snížení účinnosti čištění v důsledku opravy míchadla.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán - OVSS I - rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu,  rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.4.2009.

 

 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ústí n. Labem, Revoluční1930/86

IČ : 00011789

Pokuta 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu  fy.Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. s koncentrací zvlášť nebezpečných závadných látek vyšší, než povolené limity, do veřejné kanalizace Města Ústí nad Labem.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z  areálu  fy. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. docházelo  v období roku 2008 k opakovanému překračování koncentračních limitů  Mo, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na značnou velikost zdroje znečištění a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zároveň však byla zohledněna skutečnost, že provozovatel vypověděl nájemní smlouvu s producentem OV s obsahem Mo a k překračování limit by nemělo nadále docházet.. Navíc se jedná o vypouštění do kanalizace, ukončené ČOV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2009.

  

SPOLEČNOST INVESTIČÍHO ROZVOJE a.s.

Boženy Němcové 1689, Kadaň

PSČ 43201

IČ: 25432451

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV Královský vrch / 2500 EO /, což vedlo k negativnímu ovlivnění kvality vody v toku Prunéřovský potok. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že provozovatel porušoval i ostatní podmínky povolení  / četnost odběru vzorků / i to že ani za dobu 5 let nebyl schopen uvést ČOV do trvalého provozu.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 11.5.2009

  

NATUR ODPADY s.r.o.

Varenská 2933/24, Ostrava - Moravská Ostrava

PSČ 702 00

IČ: 268 04 883

Pokuta 700 000,- Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., tj. za neumístění zařízení, v němž se používají, zachycují skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky, způsobem, který ohrožuje povrchové a podzemní vody a jejich prostředí.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 21 a § 122 vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že bylo na nezabezpečené ploše skladováno významné množství ropných a dalších nebezpečných látek a že subjekt, kromě ukončení činnosti, neprovedl žádná další opatření k odstranění kontaminace.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 12. 5. 2009.

  

VLNAP a.s.,

36 221 Nejdek, Karlovarská 1342

IČ: 00013111

Pokuta 200 000,-Kč  za porušení ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb.,
tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV do řeky Rolavy v rozporu s integrovaným povolením dle zák. č. 76/2002 Sb.

Pokuta uložena podle § 38 odst. 1 písm. a)  zák.č. 76/2002 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k soustavnému překračování povolených limitů ve všech stanovených ukazatelích a zároveň ke snaze společnosti realizovat ve výrobě opatření, která sníží vypouštěné znečištění na ČOV / odstavení provozu zpracování vlny /.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.5.2009.

 

SYSTEM TECHNOLOGY CZ spol. s r.o.

Kovodělská 62, Moravský Písek

PSČ 696 85

IČ 25591053

Pokuta ve výši 179 200,- Kč za odběr podzemní vody z vlastního zdroje pro provoz rekreačního střediska DOPRAVÁK v Buchlovicích - Smraďavce bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž subjekt porušil ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Pokuta nabyla právní moci 30.4.2009.

 

NURA s.r.o.

Lipová 622/1, Aš

PSČ 352 01

IČ 26321131

Pokuta ve výši 180 000,- Kč za odběr podzemní vody bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž subjekt porušil ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. Množství nedovoleně odebrané vody bylo stanoveno z průměrné roční spotřeby.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Pokuta nabyla právní moci dne 1.6.2009.

 

Zemědělské družstvo Menhartice, družstvo

Pálovice 60

PSČ 675 31

IČO 00139874

a) Pokuta ve výši 181 740,- Kč za nedovolený odběr podzemní vody z vlastních vrtů v k.ú. Lovčovice, v období od 2.1.2008 do 22.8.2008 pro zásobování farmy Menhartice bez povolení věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

b) Pokuta ve výši 20 000,- Kč za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně chlévskou mrvou, silážními šťávami a hnojůvkou v areálu farmy Menhartice a Bačkovice v rozporu s § 39 odst. 1 vodního zákona s následným ohrožením podzemních vod.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. c) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. §119 vodního zákona.

c) Pokuta ve výši 15 000,- Kč za porušení povinností stanovených vodním zákonem při skladování hnojůvky v jímce 393 m3 trvalého polního hnojiště Pálovice spočívající v neprovádění kontroly těsnosti zařízení, v němž se používají, zachycují, skladují závadné látky podle § 39 odst. 4 písm. c)vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 22 vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 122 odst. 1 písm c) vodního zákona.

d) Pokuta  ve výši 15 000,- Kč za porušení dalších povinností stanovených vodním zákonem, spočívající ve skladování ropných látek na ČS PHM střediska Menhartice bez odpovídajícího kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek v rozporu § s 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 23 vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 122 odst. 1 písm c) vodního zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán částečně změnil text výrokové části rozhodnutí. Výši pokut a zbývající část rozhodnutí ale potvrdil. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.4.2009.


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist