Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

20.07.2011  |  94× přečteno      vytisknout článek

paragrafMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 11 a § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší...

Citace: 199/2011 Sb. Částka: 71/2011 Sb.
Na straně (od-do): 2100-2105 Rozeslána dne: 15. července 2011
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 27. června 2011 Datum účinnosti od: 15. července 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 82/2002 Sb.
Předpis ruší: 455/2006 Sb.

Text předpisu:

199

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011

o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 11 a § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

a)
požadavky na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby2) a plavidlech námořní plavby3), která plují pod vlajkou České republiky, požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto palivech,

b)
osvědčování kvality lodních paliv.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na použití lodních paliv

a)
ve výzkumu a testování,

b)
určených k přepracování před jejich konečným spálením,

c)
pro další zpracování v rafinérském průmyslu,

d)
v plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři,

e)
v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování, a

f)
na plavidlech, která používají schválené technologie snižování emisí4).


§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
lodním palivem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1,

b)
motorovou naftou jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMB a DMC uvedené v příloze č. 1,

c)
plynovým olejem jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX a DMA uvedené v příloze č. 1,

d)
distributorem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí jako první lodní palivo na trh,

e)
uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na výsostném území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel.


§ 3

Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1) Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby podle § 1 odst. 1 písm. a), může být při plavbě v Baltském moři a v jeho přístavech a v Severním moři a v jeho přístavech nejvýše 1,5 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, se řídí ustanovením přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této úmluvě.

(2) Obsah síry v lodním plynovém oleji uvedeném na trh Evropské unie na území České republiky nesmí překročit 0,001 % hmotnostních.

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných

a)
vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních,

b)
plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

(4) Přechod provozu na požadované lodní palivo u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské země Evropské unie a případná změna na původní lodní palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případ, kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu odebírá elektrickou energii ze břehu.


§ 4

Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1) Odběr vzorku za účelem ověřování kvality lodních paliv zabezpečuje distributor. Odebírání vzorků provádí v souladu s postupy podle přílohy č. 2.

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 1 se zajišťuje postupy podle příloh č. 1 a 2 a její výsledky jsou evidovány.

(3) Sledování obsahu síry v lodních palivech uvedených poprvé na trh České republiky, který zabezpečuje Česká obchodní inspekce5), se provádí průběžně odběrem vzorků lodních paliv u distributora. Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou5), která o výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol.

(4) Postupy ověřování kvality lodních paliv používaných na plavidlech námořní plavby jsou stanoveny Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 (MARPOL) včetně Protokolu 1978 k této úmluvě a jsou kontrolovány orgány pobřežních států.


§ 5

Osvědčování kvality lodních paliv

(1) Doklad osvědčující kvalitu lodních paliv (dále jen "osvědčení") je vystavován distributorem a je součástí každé dodávky lodního paliva. Součástí osvědčení o kvalitě lodního paliva je také zapečetěný vzorek dodávaného paliva.

(2) Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje

a)
jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje distributora, obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo podnikání u osob, které nejsou občany České republiky,

b)
druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód kombinované nomenklatury6),

c)
prohlášení o splnění požadavků stanovených pro lodní palivo touto vyhláškou a příslušnými technickými normami s uvedením skutečného obsahu síry, datum poslední kontroly kvality a identifikační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,

d)
hmotnost dodávky lodního paliva,

e)
datum nakládky lodního paliva a

f)
jméno a příjmení osoby, která osvědčení k lodnímu palivu vystavila, a datum vystavení tohoto osvědčení.


§ 6

Ohlašování údajů o obsahu síry v lodních palivech

Údaje o množství a obsahu síry v lodních palivech jsou každoročně oznamovány distributorem Ministerstvu životního prostředí v termínu do 31. března za uplynulý kalendářní rok podle bodu 2 přílohy č. 3.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a změně směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
2)
§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
3)
§ 2 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
4)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.
5)
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 199/2011 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist