Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

PODLE VĚDCŮ ŠPINAVÝ VZDUCH ZABÍJÍ, POŽADUJEME OKAMŽITÁ I TRVALÁ OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

27.11.2011  |  70× přečteno      vytisknout článek

PODLE VĚDCŮ ŠPINAVÝ VZDUCH ZABÍJÍ, POŽADUJEME OKAMŽITÁ I TRVALÁ OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Vědci přinesli další důkazy o tom, že špinavý vzduch ohrožuje životy obyvatel Česka včetně těch ještě nenarozených. Komise pro životní prostředí Akademie věd dnes představila nové výsledky výzkumu vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace v regionu Ostravska, který ukazuje zvýšenou nemocnost dětí předškolního věku, zvýšené riziko vzniku asthma bronchiale u dětí a zvýšenou kardiovaskulární úmrtnost.

"Zelení požadují, aby vláda i samosprávy neprodleně zavedly sadu okamžitých i dlouhodobých opatření proti znečištění. Sedm návrhů Strany zelených pro zlepšení ovzduší ochrání zdraví, přinese lidem práci a podnikům properitu. Smrtící koktejl, který dýchá během aktuálních inverzí většina populace je vážná výstraha, před níž politici nesmí zavírat oči," říká Ondřej Liška, předseda Strany zelených.

"Nic nemá vyšší hodnotu než zdraví a život obyvatel Česka. Nesmíme se stát rukojmími zastaralého průmyslu a automobilové dopravy. Ztracené zdraví nelze vrátit, vše ostatní lze vyřešit, ať už modernější hospodářskou politikou, zkvalitněním veřejné dopravy, využitím čistých energií. Namísto bagatelizace odpovědnými politiky jsou na místě pádná opatření," doplňuje předseda zelených Ondřej Liška.

"Pro čistý vzduch i v době inverzí musí ale v ČR dojít k razantní modernizaci průmyslu, teplárenství, podpoře obnovitelných zdrojů či omezení vjezdu aut do center měst. Cesta k čistému vzduchu totiž primárně vede přes zelené inovace, energetické úspory či investice do veřejné dopravy," dodává Ondřej Mirovský, ekolog a člen Předsednictva SZ.

"Investice do modernizace průmyslu přinesou i nová pracovní místa. Není zapotřebí strašit veřejnost propouštěním z práce v důsledku trvalého snižování výroby u velkých znečišťovatelů ovzduší. Je možné celý problém řešit komplexně s ohledem na jeho ekologický, ekonomický i sociální rozměr," doplňuje ostravský člen Předsednictva SZ Ladislav Vrchovský.

Kontakty:
Ondřej Liška, předseda Strany zelených, tel.: 777 140 077
Ondřej Mirovský, člen Předsednictva SZ, tel.: 724 833 286
Ladislav Vrchovský, člen Předsednictva SZ, tel.: 608 800 402
Tomáš Průša, tiskový mluvčí SZ, tel.: 733 536 792

Příloha: Sedm opatření pro zdraví i ekonomiku

1. MÝTO NEBO PARKOVACÍ ZÓNA A TEMPO 30: Zaveďte regulaci vjezdu do širšího centra (kompaktní městské zástavby) buď formou zpoplatněného vjezdu nebo kombinací přísné parkovací zóny společně s rychlostní zónou Tempo 30. Takto dopravně zklidněné centrum nebude lákat projíždějící automobilisty. Cílem není auta z center měst zcela vytlačit, ale jejich počet podstatně snížit.

2. NÍZKOEMISNÍ ZÓNY: Zaveďte po vzoru Německa a dalších vyspělých západních zemí nízkoemisní zóny (Umweltzone, Low Emission Zone), která zakáže vjezd "špinavých" aut do centra. V ČR je toto opatření ještě naléhavější než na Západě, protože český vozový park je výrazně zastaralejší. Příslušný zákon existuje a obce mohou zóny vyhlásit už pro příští inverzní sezónu.

3. PODPORA VEŘEJNÉ DOPRAVY: Je třeba, aby politici vlastním příkladem a činy deklarovali, že zodpovědný obyvatel města se dopravuje veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Nejen během zvýšeného znečištění ovzduší, ale celoročně. Místo vnitroměstských dálnic je třeba podpořit metro, tramvaje, autobusy a příměstské vlaky.

4. KAMIONY NA KOLEJE: Je nutné, aby co největší procento nákladní dopravy využívalo ekologičtější železnici. Toho lze dosáhnout jak regulací silniční přepravy, tak státní podporou na výstavbu překladišť a modernizaci tratí.

5. STROMY V ULICÍCH I V KRAJINĚ: Stromy a trvalé travní porosty, tramvajové pásy pokryté trávou nebo sukulenty fungují jako přirozený filtr znečištění. Je nezbytné přistoupit k masivní výsadbě uličních stromořadí i k plošnému ozelenění české krajiny. Praha a další velká města potřebují na svém okraji zelený lesní prstenec.

6. OBNOVITELNÉ ZDROJE A ENERGETICKÉ ÚSPORY: Část znečištění pochází z lokálních topenišť. Je třeba na základě státní regulace a cílené finanční podpory zavádět do nejvíce znečištěných oblastí obnovitelné zdroje energií jak na výrobu elektřiny, tak ohřev vody, zateplovat budovy a podporovat zavádění úsporných a ekologických technologií.

7. PŘÍSNOST NA PRŮMYSLOVÉ ZNEČIŠŤOVATELE: Stát se musí rozhodnout, jestli upřednostní zdraví obyvatel nebo růst HDP založený na energeticky náročném a "špinavém" průmyslu, který poškozuje zdraví obyvatel ČR. Investice do obnovitelných zdrojů a energetických úspor navíc prokazatelně přinášejí i tvorbu nových a udržitelných pracovních míst. Zelená transformace českého průmyslu je nevyhnutelná. Čím dříve začne, o to méně bude nákladná.

Tisková zpráva Strany zelených


Související články


Poslední diskuse k článku - 1 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Globální změna - cesta ze současného chaosu do budoucnosti
Společnost pro Evropu
spolecnost.proevropu@email.cz
IČO: 26549778
Výzva 2012

Ve světě probíhá třetí průmyslová revoluce - energetická. Ubývající surovinová základna, populační boom v rozvojových zemích, rostoucí sociální rozdíly a klimatická změna se staly výzvou světového hospodářství i globální politiky. Zvýšení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, intenzifikované zejména spalováním fosilních zdrojů a změnami užívání půdy, přispělo v posledních dvou stoletích k vzrůstu průměrné teploty atmosféry o 2oC a ke změně klimatu. Na základě výsledků vědeckého průzkumu pokládají OSN, EU a G20 toto zvýšení za limitní. Jeho překročení by mělo nevratné negativní následky na hospodářskou situaci a rozvoj lidstva. V rámci globálního trendu, podníceném OSN i EU, podle doporučení světové klimatické rady IPCC a principu předběžné opatrnosti, prosazují odpovědní politici a manažeři inovační technogie pro úsporné hospodaření, využití obnovitelných energií, zastavení odlesňování atd., s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje a sociálního smíru. V roce 2011 bylo prokázáno, že tání zasahuje i ledovce Grónska a Antarktidy. Teplota moří stoupá trvale, i v dekádách, kdy teplota pevniny stagnuje či klesá. Evropa i Amerika jsou oslabeny krizí kapitalismu i eurokrizí, a řeší tyto nejaktuálnější problémy především. Výsledky světové klimatické konference v Durbanu, jejímž cílem bylo prodloužit a rozšířit platnost protokolu o závazných opatřeních, přijatých v roce 1997 v Kyotu, jsou proto vágní. Roku 2015 však bude připravena nová smlouva o opatřeních proti klimatické změně, k níž se připojí i USA a Čína, největší světoví znečišťovatelé.

Česká politická elita řídila po sametové revoluci republiku v představě, že síla trhu řeší i problémy budoucnosti. Ideologie české vyjímečnosti bránila otevření Evropě a světu - postupnému přílivu zahraničního kapitálu a tím i technickým inovacím. Privatizací, probíhající v nedokonalém právním prostředí a při vytvoření kapitálových skupin nejasného propojení i dosahu, přešla řada tradičních podniků do rukou hazardérů, postkomunistů a cizího kapitálu - i ruského. Výzkumná a vývojová pracoviště, projekční ústavy (Energoprojekt, Interprojekt...), i světoznámé podniky (ČKD, Poldi...) se rozpadly či pozbyly významu. Prostředí harmonizující vědu, výzkum a technický vývoj zmizelo, včetně mnoha profesí a učňovského školství. Korupce, spekulace i kapitál nás ochudili a zbavili odborné samostatnosti, zejména v tradičních oborech. Nikoliv EU, jak nám i sobě namlouvá prezident Klaus.
Plýtváme: Rada vlády pro udržitelný rozvoj zjistila, že se od udržitelného rozvoje vzdalujeme a nezávislá komise akademie věd konstatovala, že roční spotřebu ČR lze (a je nutno) snížit o 173 PJ. Evropská unie chystá směrnici pro zvýšení energetické účinnosti, podle níž budou dodavatelé energie povinni snižovat energetickou spotřebu zákazníků o 1,5 procenta ročně. Rozšíření Temelína je tím zbytečnou a nebezpečnou investicí do zastaralé technonologie, prolomit limity těžby uhlí netřeba. Důslednost, úspornost a inovace je třeba uplatnit ve všech rezortech.

Snížení energetické náročnosti průmyslové výroby i sídlení je nezbytným předpokladem dosažení hospodárnosti. Tuto cestu nastoupily nejen západní státy (Dánsko, Belgie, Švédsko, Finsko, Německo...), ale i Čína, jejíž vláda právě zastavila provoz více než dvou tisíc cementáren, ocelářských, papírenských a dalších podniků 18 průmyslových odvětví, neodpovídajících novodobým požadavkům hospodárnosti. Ministerstvo životního prostředí sousedního Německo usiluje o to, aby tam podíl jaderné energie v roce 2020 poklesl na 8%, a 38,6% kryly obnovitelné zdroje, a ty pak v roce 2050 zajistily plných 100% potřeb elektrické energie. Evropská unie si stanovila za cíl snížit emise skleníkových plynů v roce 2020 oproti roku 1990 v průměru o 20%, a v roce 2050 téměř k nule, a to i podzemním skladováním CO2.

Naše budoucnost závisí na úspornosti výroby i spotčeby. Na prosazení opatření, specifikovaných OSN, EU i G20, ve všech rezortech hospodářství i v našich domovech. Jen soustavná pravdivá a cílená informace, analýza a moudrá pedagogická prezentace vlastních i globálních problémů, u našich západních sousedů samozřejmá, vede k evropskému a světovému myšlení občanů, k odpovědnosti za minulou i vznikající situaci a ke změně. Těžiště světa se sune ze Západu na Východ, finanční trhy ohrožují i mocné státy. EU řeší zatím tyto problémy za nás, my se s tím svážíme za minima nákladů. Tato politika není trvale užitelná. Povedou-li naši politici a manažeři republiku evropskou cestou důstojně a bez váhání, pozvedne hospodářská a finanční síla integrované Unie (Spojených států evropských) naši technickou úroveň a setrvalý rozvoj. Podpoří česká media evropskou cestu?

Společnost pro Evropu, Praha.

O světové situaci, stanoviscích OSN, EU a G20 i potřebných opatřeních ve všech rezortech a informuje monografie Globální změna - cesta ze světového chaosu do budoucnosti (2.vydání).
Je určena zejména politikům, pedagogům, rozvojovým pracovníkům všech oborů, ministerským pracovníkům, investorům a přemýšlivým lidem všech úrovní, též jako učební pomůcka (viz Metodický portál RVP.CZ).
Autor : Ing. Milan Jermář, DrSc.: http://www.Milan.Jermar.sweb.cz, Google, Open Library, etc.: Milan K. Jermar.

Tuto knihu věnovala Společnost pro Evropu zdarma všem členům Senátu ČR.
vloženo: 14.01.2012 09:59     vložil: Společnost pro Evropu Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist