zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Elektroodpad z průmyslu

02.03.2015
Odpady
Zpětný odběr
Elektroodpad z průmyslu

Dotaz se váže k zákonu o odpadech č.185/2001 Sb., k § 37k odst. 5 zákona:

Dotaz:
Dotaz se váže k zákonu o odpadech č.185/2001 Sb., k § 37k odst. 5 zákona:(5) Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle odstavce 4. Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle § 37l, není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito. Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.Předpokládám, že uvedený odstavec se netýká pouze elektrozařízení z domácností, ale i průmyslového elektrozařízení?A kam spadají elektromotory (nejedná se o klasické elektrozařízení, nýbrž o část zařízení; vykupovat a evidovat po 170407? )


Odpověď:

Odpovědět na Vaši první otázku, zda se uvedený odstavec 5 § 37k zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, týká pouze elektrozařízení z domácností, nebo i průmyslového elektrozařízení, nelze obecně. Díl osmý 4. části zákona o odpadech se týká jak elektrozařízení pocházejícího z domácností, tak i elektroodpadu průmyslových elektrozařízení, ale pouze těch, které odpovídají definicím těchto komodit (§37g) pro účely 8. dílu zákona o odpadech (§ 37g) a zároveň nejsou vyloučeny z působnosti tohoto dílu zákona (§37f), lze je zařadit podle přílohy č. 7 zákona o odpadech a přílohy č. 1 vyhlášky č 352//2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ve znění vyhlášky č. 200/2014 Sb. (dále jen ,,elektrovyhláška"), případně nevyhovují omezením jiných ustanovení zákona o odpadech nebo citované vyhlášky.

Působnost dílu 8 zákona je vymezena jeho § 37f, odst. 1 až 4. Odst. 1 stanoví okruh osob povinných k plnění povinností stanovených tímto dílem zákona o odpadech. Odst. 2 stanoví, na která elektrozařízení se tento díl vztahuje. Podle znění tohoto ustanovení, stanoveném novelou zákona o odpadech zákonem č. 184/2014 Sb., jsou to

a) do 14. srpna 2018 elektrozařízení náležející do skupin uvedených v příloze č. 7 části I k tomuto zákonu,

b) od 15. srpna 2018 na všechna elektrozařízení. Podle odst. 3 se od 15. srpna 2018 každé elektrozařízení zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II k tomuto zákonu.

Ustanovením odst. 4 jsou z působnosti tohoto dílu zákona o odpadech vyloučeny a tudíž se jeho ustanovení nevztahují, mimo jiné, b) na zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,

S účinností od 15. srpna 2018 vylučuje novela zákona o odpadech zákonem č. 184/2014 Sb. z působnosti tohoto dílu zákona o odpadech další zařízení, jmenovaná v odst. 5.

V příloze č. 1 elektrovyhlášky jsou uvedeny podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu. V příloze č. 1 elektrovyhlášky lze konkrétněji vyhledat elektrozařízení, s jehož zařazením si nejste jisti. Podle § 3 odst. 3 elektrovyhlášky v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil, nebo pro jaký účel je nebo bylo toto elektrozařízení obvykle určeno, jestliže výrobce elektrozařízení již neexistuje nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.
Co je a co není elektrozařízení a elektroodpad, na který se vztahují povinnosti stanovené v dílu 8. zákona o odpadech, pokud z jeho působnosti nejsou vyloučeny již výše uvedenými ustanoveními, je dále vymezeno definicemi základních pojmů pro účely 8. dílu zákona o odpadech, stanovenými v § 37g zákona o odpadech, a to hlavně písmeny a), b), f), g), h).

Definice pojmu elektrické a elektronické zařízení (písm. a)) vymezuje elektrozařízení spadající do působnosti této části a dílu zákona o odpadech tak, že se jedná o zařízení,

jejichž funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. Touto definicí stanovené limity napětí, pro které jsou elektrozařízení určena, vylučují z působnosti tohoto dílu zákona o odpadech velká průmyslová zařízení,

Elektrodpadem je podle písm.b) elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.

Ve Vašem dotazu zmíněná elektrozařízení pocházející z domácností, jsou podle písm. f) použitá elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, o elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli. Jedná se o zařízení, která nejen že spadají do působnosti tohoto dílu zákona, ale jsou určena ke zpětnému odběru a to bez ohledu na to, zda jejich konečný uživatel je nepodnikající fyzickou osobou nebo podnikajícím subjektem, na rozdíl od odděleného sběru elektroodpadu, který je definován písm. h) a je jím rozuměno odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném. Jedná se o elektrozařízení spadající do působnosti tohoto dílu zákona, ale nevztahuje se na něj možnost zpětného odběru.

V konkrétních případech zařazování velkých stacionárních průmyslových soustrojí, velkých pevných instalací apod., .,elektroodpadů do působnosti 8. dílu zákona o odpadech jsou důležité i další definice § 37g zákona o odpadech, uvedené pod písm. p), q), r).

Další faktory, omezující elektrozařízení spadající do působnosti 8. dílu zákona o odpadech, jsou skupiny elektrozařízení stanovené v příloze č. 7 zákona o odpadech a podskupiny stanovené v příloze č. 1 elektrovyhlášky ve znění vyhlášky č. 200/2014 Sb., účinném k 1.1.2015,). V obou přílohách jsou skupiny i podskupiny stanoveny v částech I a II, podle data jejich účinnosti (do 15.8.2018 jsou účinné části I).

Použitá elektrozařízení pocházející z domácností, která je možno odevzdávat při splnění výše uvedených podmínek, do zpětného odběru, jsou rovněž vymezena svou velikostí (viz § 37k odst. 4 písm. b) a úplností zařízení-§37k, odst. 7 zákona o odpadech).

V příloze č. 1 vyhlášky jsou pro rozlišená některých velkých a malých elektrospotřebičů uvedeny i limity jejich rozměrů (např. podskupiny 4 a 5 části I skupiny přílohy č. 7 zákona o odpadech).

K první otázce Vašemu dotazu lze využít i poznámky na konci přílohy č. 1 elektrovyhlášky, která stanoví, že členění podle skupin se vztahuje i na elektrozařízení nepocházející z domácností.

K druhé otázce Vašeho dotazu, týkající se elektromotorů, je třeba upozornit, že zákon o odpadech nezná klasické, nebo neklasické elektrozařízení, ale elektrozařízení, na které se vztahují nebo nevztahují ustanovení dílu 8 zákona o odpadech. Co se obecně elektromotorů týče, podstatné je, zda jsou součástí pevného zařízení (viz odpověď na Váš další dotaz, uložený pod číslem 398830). V případě, že jsou konečným výrobkem určeným konečnému uživateli, mohly by být (podle typu a užití, specifikovaném výrobcem) elektrozařízením podle diskutované části a dílu zákona o odpadech.

Je zřejmé, že elektrozařízení a elektroodpad, se kterým je nutné nakládat podle dílu osmého části čtvrté zákona o odpadech, není vymezen jeho posledním uživatelem (nezávisí na tom, zda poslední uživatel je a nebo není podnikajícím subjektem nebo fyzickou osobou nepodnikající), ale jeho typem, účelem použití, velikosti a jinými vlastnostmi zařízení.

Odpověď na 1. otázku

Odpověď na Váš dotaz, zda se ustanovení odst. 5 § 37k, odst. 5 zákona o odpadech týká pouze elektrozařízení pocházejících z domácností, nebo i průmyslového elektrozařízení, zní:

Toto ustanovení zákona o odpadech, stejně jako všechna ostatní ustanovení 8. dílu části čtvrté zákona o odpadech, se týká nejen elektrozařízení pocházejícího z domácností, ale i elektroodpadu, pokud spadá do působnosti osmého dílu čtvrté části zákona o odpadech, naplňuje definice (§ 37g) jím stanovené, lze ho zařadit do některé ze skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech a podskupin přílohy č. 1 elektrovyhlášky a splňuje případné další požadavky zákona o odpadech a elektrovyhlášky.

Odpověď na 2. otázku

Odpověď na Váš dotaz, který zní: ,, kam spadají elektromotory (nejedná se o klasické elektrozařízení, nýbrž o část zařízení; vykupovat a evidovat po 170407?" vyplývá z 1. odpovědi. Vzhledem k množství různých elektromotorů, způsobům jejich využití a jejich vlastností, nelze z Vámi poskytnutých údajů je konkrétně zařadit. Domnívám se, že ani obecné konstatování, že jde o elektromotory, které jsou částí jiných zařízení, není postačující (viz § 37f odst. 4 písm. b) - není jasné, zda mohou plnit svou funkci pouze jako jejich součást. V tomto případě by měl být využit § 3 odst. 3 elektrovyhlášky (v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil). Pokud by elektromotor, který se stal elekroodpadem nespadal do působnosti 8. dílu zákona o odpadech, bylo by s ním nakládáno jako s jinými odpady podle obecné části zákona o odpadech, včetně jeho zařazení podle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 381/2001 Sb.). V tom případě, pokud by nebylo možné odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v souladu s § 5 odst. 2 zákona o odpadech. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.13).

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí