zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Souhlas ke sběru elektroodpadu

25.03.2015
Odpady
Zpětný odběr
Souhlas ke sběru elektroodpadu

Můžeme elektroodpad převzít v rámci povolení dle §14 odst.1 zákona o odpadech?


Dotaz:
Máme oprávnění dle § 14 odst.1 zákona o odpadech a přebíráme od jiných firem mimo další povolené odpady i elektroodpady (zejména vyřazené tiskárny, PC, kopírky, mobily, GPS, konvice ard. některé jsou velmi znehodnocené - rozbité)

1. otázka - můžeme tento odpad převzít v rámci povolení dle §14 odst.1 zákona o odpadech? (nejsme ani zpracovatelé, ani provozovatelé zpětného odběru nebo odděleného sběru)


2. otázka - pokud odpad můžeme převzít a zaeviduje se v průběžné evidenci odpadu, můžeme tento odpad předat jiné oprávněné osobě dle § 14 odst. 1 nebo jen zpracovatelům podle § 37l zákona o odpadech, provozovatelům zpětného odběru nebo odděleného sběru pod kodem BN3,CN3?


Odpověď:

K Vašemu dotazu je především nutné si uvědomit a pochopit stavbu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech").

Zákon o odpadech stanoví v jednotlivých svých částech obecná pravidla pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi, povinnosti a práva osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy (§ 1 zákona o odpadech). Zákon o odpadech se však vztahuje pouze na odpady, které jsou do jeho působnosti ( §2 zákona o odpadech) tímto zákonem zařazeny. Tzn. , že nelze vyžadovat plnění povinností stanovených tímto zákonem pro odpady vyloučené z působnosti zákona o odpadech.

Stejně tak ale nelze aplikovat ustanovení obecných částí zákona o odpadech na vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení Části čtvrté zákona o odpadech a návazně Části páté (zpětný odběr), pokud jsou jimi upraveny jinak. Tyto dvě části zákona mají i poněkud jiný účel a cíl. Elektrozařízení a elektroodpady jsou definovány a požadavky na nakládání s nimi jsou stanoveny dílem osmým této části. Každý díl této části stanovuje povinnosti pro jiný typ výrobku (§ 25), tak, aby byly stanoveny povinnosti a podmínky optimálně pro každý z nich.

Cílem dílu 8 čtvrté části zákona o odpadech je především zajištění maximálního odběru a využití těchto použitých nefunkčních výrobků a zařízení, omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, zaměřené především na:

a) odpovědnost výrobce za složení elektrozařízení jím uvedených na trh a financování zpětného odběru, odděleného sběru a dalšího nakládání s vyřazenými elektrozařízeními a elektroodpadem

b) omezení obsahu škodlivin (těžkých kovů) ve vyráběných zařízeních

c) maximální opětovné použití a materiálové využití použitých elektrozařízení

d) zabránění odkládání použitých elektrozařízení do KO a jejich ukládání na skládky

e) ekologické nakládání s vyřazenými elektrozařízeními a jejich zpracování za použití nejlepších dostupných technik.

Jednotlivé díly části čtvrté zákona o odpadech jsou tedy, dá se říci, součástí zvláštní částí zákona o odpadech, které mají před jeho obecnými částmi přednost - tj. pokud např. obě části stanoví povinnost určité osoby při stejné činnosti, ale každá jinak, potom tato osoba musí plnit povinnost tak, jak stanoví tento díl zvláštní části.

Dost velký problém Dílu osmého - Elektrická a elektronická zařízení - je určení jeho působnosti, tedy vymezení elektrozařízení, na které se tento díl vztahuje. Pokud je elektrozařízení nebo elektroodpad z působnosti této části zákona o odpadech vyloučen, vztahují se na něj ustanovení obecných částí zákona o odpadech, pokud ovšem není vyloučen i z nich (§ 2 zákona o odpadech).

Díl osmý 4. části zákona o odpadech se týká jak elektrozařízení pocházejícího z domácností, tak i elektroodpadu průmyslových elektrozařízení, ale pouze těch, které odpovídají definicím těchto komodit (§37g) pro účely této části zákona o odpadech a zároveň nejsou vyloučeny z její působnosti (§37 f), lze je zařadit podle přílohy č. 7 zákona o odpadech a přílohy č. 1 vyhlášky č 352//2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ve znění vyhlášky č. 200/2014 Sb. (dále jen ,,elektrovyhláška").

Ustanovení § 37f, odst. 1 zákona o odpadech stanoví okruh osob povinných k plnění povinností stanovených tímto dílem zákona o odpadech. Jsou to výrobci, poslední prodejci, distributoři a koneční uživatelé elektrozařízení, zpracovatelé elektrozařízení, která se stala odpadem a pověřených zástupců výrobců.

Většinu povinností ukládá tato část zákona výrobci elektrozařízení (§ 37h, odst. 1) a stanoví i způsob, jakým výrobce své povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu splní. Vzhledem k cílům této části zákona (viz výše) je to pochopitelné. Výrobce elektrozařízení má povinnosti nejen při uvádění výrobků na trh, ale především povinnosti spojené se zajištěním a financováním systému zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, dále je mu ukládána povinnost zpracovávat roční zprávu o plnění povinností podle odstavce 1 za uplynulý kalendářní rok (dále jen ,,roční zpráva") a každoročně ji zasílat ministerstvu do 31. března. Tato roční zpráva nahrazuje roční zprávu podle § 38 odst. 10., vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,elektrovyhláška").

Aby tyto povinné osoby mohly zajistit systém sběru a zpětného odběru s dostatečným počtem těchto míst a dosáhnout úrovně využití elektroodpadu , zákon stanoví odst. 5 v § 37 k, že zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle § 37k odst. 4. Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle § 37 l zákona o odpadech, není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito. Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.

Pro zpracování elektroodpadu, je výrobce podle § 37 l zákona o odpadech povinen vytvořit systém za použití nejlepších dostupných technik. Povinnosti zpracovatelů elektroodpadu zákon o odpadech stanoví v § 37 l odst. 3., v odst. 4 je pak stanoven obsah rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k provozu zařízení ke zpracování elektroodpadu a s jeho provozním řádem (§ 14 odst. 1). Ten musí obsahovat podmínky nezbytné ke splnění požadavků podle odstavce 3 písm. b) a c) a § 37m.

Pro odpověď na Vaše dotazy je dále důležité ustanovení § 37k odst. 1, ze kterého vyplývá, že systém zpětného odběru a odděleného sběru má rovněž povinnost zajistit, včetně dostatečného počtu míst zpětného odběru a odděleného sběru výrobce.

K otázce č. 1

Vzhledem k tomu, že povinností výrobce elektrozařízení je, mimo jiné, zajistit zpětný odběr elekrozařízení pocházejících z domácností i oddělený sběr elektroodpadu, vytvořit systém pro zpracování elektroodpadu a povinností držitele je zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu pouze v souladu s § 37k odst. 5 zákona o odpadech, je zřejmé, že pro přejímání elektrozařízení a elektroodpadů byste museli být místem zpětného odběru nebo odděleného sběru stanoveným výrobcem. Rovněž jako zpracovatel elektroodpadu byste měli být součástí systému stanoveného výrobcem a museli plnit povinnosti § 37 l. Souhlas podle § 14 odst. 1 by musel obsahovat požadavky podle § 37 l odst. 3 a 4 a elektrovyhlášky.

K otázce č. 2

Pokud nejste žádným z míst a zařízení, uvedených v odpovědi na otázku č. 1, nesmí Vám být elektrozařízení a elektroodpady jejich držitelem předány a Vy je nesmíte převzít.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí