zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co s odpady: Právní minimum pro podnikatele a živnostníky

08.04.2015
Odpady
Co s odpady: Právní minimum pro podnikatele a živnostníky

Základní právní norma pro oblast nakládání s odpady Základním právním předpisem upravujícím nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen ,,zákon o odpadech"). Zákon o odpadech označuje právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání jako původce odpadů a klade na ně celou řadu povinností. Nejzákladnější povinnosti shrnuje hierarchie nakládání s odpady:
  • předcházení vzniku odpadů- příprava k opětovnému použití
  • recyklace odpadů
  • jiné využití odpadu (energetické využití)
  • odstranění odpadů.
Se všemi odpady musí být nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
Důležité povinnosti

Ze zákona o odpadech vyplývá, že jako původce odpadů je podnikatel povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími (např. i s obaly od svačin, použitými obálkami apod.), bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů.

Nejzákladnější povinnosti původců odpadu jsou shrnuty v § 16 odst. 1 zákona o odpadech:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
b) zajistit přednostní využití odpadů,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,
i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

Dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech jsou původci povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. V případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou původci povinni podat elektronicky hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku.

Pro detailnější přehled povinností původců odpadů si můžete stáhnout a vytisknout leták - Povinnosti původců odpadu

Sankce Pokud původce poruší některou ze svých povinností, vystavuje se nebezpečí postihu, a to ze strany:
  • obecního úřadu, který může uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu do výše 300 000 Kč, která nemá zajištěné využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech a která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí.
  • České inspekce životního prostředí nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, která může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč za různá porušení povinností vyplývajících ze zákona o odpadech (§66 zákona o odpadech)..

ZDROJ: www.jihlava.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí