zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů

28.07.2015
Odpady
BOZP
Chemické látky
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Citace: 181/2015 Sb. Částka: 74/2015 Sb.
Na straně (od-do): 2214-2215 Rozeslána dne: 24. července 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 7. července 2015 Datum účinnosti od: 1. října 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 258/2000 Sb.
Předpis mění: 432/2003 Sb.


181


VYHLÁŠKA


ze dne 7. července 2015,


kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.,
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,
ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb. k provedení § 37 odst. 1, § 39 odst. 3 a 4 a § 41 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části 2 kapitole "Kategorie druhá" písm. c) se za slovy "H334, H317" slovo "a" zrušuje.

2. V příloze č. 1 části 2 kapitole "Kategorie třetí" se na konci textu písmene c) doplňují slova ", pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků komplexního hodnocení expozice zaměstnanců do kategorie druhé".

3. V příloze č. 1 části 6 kapitole "Kategorie druhá" písm. b) bodu 1 se slova "přičemž vynakládané síly, které jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti, ani občasně nepřekročí 70 % Fmax," nahrazují slovy "nebo práci, při níž se vyskytují občasně úkony, při nichž sice dochází k vynakládání svalových sil větších než 70 % Fmax, avšak tyto nejsou pravidelnou součástí pracovní činnosti".

4. V příloze č. 1 části 6 kapitole "Kategorie druhá" písm. c) se slova "ani občasně nepřekročí 45 % Fmax" nahrazují slovy "nebo práci, při níž se vyskytují občasně úkony, při nichž sice dochází k vynakládání svalových sil větších než 45 % Fmax, avšak tyto nejsou pravidelnou součástí pracovní činnosti,".

5. V příloze č. 1 části 6 kapitola "Kategorie třetí" včetně nadpisu zní:


"Kategorie třetí

(1) Do třetí kategorie se zařazuje práce uvedená v kapitole "Kategorie druhá" písmenu b) bodu 1 a písmenu c) vykonávaná za podmínek, při nichž jsou překračovány kritériální hodnoty pro zařazení do druhé kategorie.

(2) Do třetí kategorie se dále zařazuje práce


a) vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze dynamické složky, při níž průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla překračuje 30 % Fmax nebo se vyskytují pracovní úkony vyžadující krátkodobě použití síly od 55 do 70 % Fmax více než 600krát za průměrnou směnu, pokud je použito měřicí zařízení umožňující snímání jedenkrát za sekundu nebo se při práci vyskytují úkony, při nichž dochází k vynakládání svalových sil větších než 70 % Fmax a tyto jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti,


b) vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze statické složky, při níž průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla překračuje 10 % Fmax nebo se při práci vyskytují úkony, při nichž dochází k vynakládání svalových sil větších než 45 % Fmax a tyto jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti.".


6. V příloze č. 1 části 7 kapitole "Pracovní poloha" se odstavec 2 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 1.

7. Poznámky pod čarou č. 5 až 9 se zrušují.

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí