zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

04.09.2015
BOZP
Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jedním z důležitých kroků na cestě k prosazování Národní politiky BOZP bylo ustanovení Rady vlády pro BOZP.

Její zřízení jako stálého poradního orgánu vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci bylo schváleno usnesením vlády č. 858 ze dne 3. 9. 2003. Členy této Rady ve smyslu jejího Statutu jsou jmenovaní zástupci ministerstev, zaměstnanců a zaměstnavatelů a nezávislí odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do její působnosti stanovené Statutem náleží příprava a schvalování návrhů a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky. Jejím cílem je usilovat o postupné prohlubování spolupráce a nalézání řešení v oblastech, kde tomu dosud brání kompetenční nevyjasněnost, popř. úzce resortní postup.

Rada vlády pro BOZP zejména:

  • Projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP.
  • Projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních institucích týkající se oblasti BOZP.
  • Projednává a doporučuje změny resortních koncepcí v oblasti BOZP.
  • Projednává a doporučuje priority ve výzkumu pro projekty resortů na podporu důslednějšího dodržování právních předpisů v oblasti BOZP za účelem zajištění vyšší úrovně v této oblasti, zejména se zaměřením na malé a střední podniky.
  • Identifikuje aktuální problémy v oblasti BOZP, projednává a doporučuje vhodná opatření v zaměření plánů prevence rizik a sleduje jejich plnění.
  • Hodnotí účinnost přijímaných preventivních opatření v oblasti prevence rizik při práci a doporučuje jejich změny a doplňky.

Již na svém druhém zasedání schválila Rada vlády v souladu s článkem 6 svého Statutu zřízení čtyř stálých výborů jako svých pracovních orgánů, včetně jejich názvů, které zahrnují hlavní zaměření jejich činnosti. Současně schválila předsedy jednotlivých stálých výborů.

V souladu se schváleným Statutem stálý výbor při své činnosti zejména:

Projednává a doporučuje Radě základní koncepční směry postupu, stanovuje okruh priorit pro řešení problémů, identifikuje aktuální problémy a navrhuje Radě zřízení pracovních skupin pro jejich řešení, projednává a vyjadřuje se, popřípadě se podílí na tvorbě návrhů materiálů a předkládá je k projednání v Radě, hodnotí efektivitu opatření přijímaných Radou a projednává podklady připravené pracovními skupinami k řešení.

Stálými výbory Rady jsou:

  • Stálý výbor pro technickou bezpečnost;
  • Stálý výbor pro legislativu;
  • Stálý výbor pro vzdělávání a výzkum;
  • Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku.

K naplnění cílů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitá dobrá mezirezortní spolupráce, a to na všech úrovních. Týká se to i vzájemné spolupráce jednotlivých kontrolních orgánů a jejich spolupráce s odborovými organizacemi včetně účinné tripartitní spolupráce, což je nezbytnou podmínkou úspěchu v realizaci Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Použitá literatura

[1] Národní politika BOZP.

[2] Národní akční program BOZP pro období 2015 - 2016.

[3] Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014 - 2020.

[4] Dostupné z: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/ systems/rada_bozp.php.

Zdroj: www.bozpinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí