zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

03.03.2016
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

Citace: 64/2016 Sb. Částka: 24/2016 Sb.
Na straně (od-do): 680-690 Rozeslána dne: 25. února 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 17. února 2016 Datum účinnosti od: 1. března 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 252/1997 a 256/2000 Sb.
Předpis mění: 76/2015 Sb.; 72/2015 Sb.; 73/2015 Sb.

64


NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 17. února 2016,


kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,
ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ


Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství


Čl. I

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se odstavec 7 zrušuje.

2. V § 5 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

3. V § 5 odst. 4 písm. f) se slova "a) až f)" nahrazují slovy "a) až e)".

4. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova "příslušných dílů půdních bloků" vkládají slova "nebo jejich částí" a za slova "díly půdních bloků" se vkládají slova "nebo jejich části".

5. V § 6 odst. 4 písm. b) se za slova "dílů půdních bloků" vkládají slova "nebo jejich částí".

6. V § 6 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku dojde ke zkrácení období přechodu na ekologickou produkci podle článku 36 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, bude žadateli vypočtena dotace podle § 18 pro ekologickou produkci, přičemž zkrácení období přechodu na ekologickou produkci na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením.".

7. V § 7 odst. 1 a v § 8 odst. 6 se slova "§ 5 odst. 4 písm. a) až f)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 4 písm. a) až e)".

8. V § 7 odst. 2 se slova "§ 5 odst. 4 písm. a) až f)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 4 písm. a) až e)" a slova "§ 5 odst. 4 písm. g)" se nahrazují slovy "§ 5 odst. 4 písm. f)".

9. V § 8 odst. 5 písm. b) se slova "§ 5 odst. 4 písm. f)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 4 písm. e)".

10. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova "10 let a" nahrazují slovy "10 let,".

11. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno i), které zní:


"i) Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.".


12. V § 9 odst. 5 se slova "podle odstavce 5" nahrazují slovy "podle odstavce 4".

13. V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:


"a) zajistí


1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenech b) až d),


2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,


pokud podmínky na daném dílu půdního bloku uplatňovaného podopatření ošetřování travních porostů nestanoví § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. jinak,".


14. V § 11 odst. 1 písm. d) se slova "v případě, kdy se díl půdního bloku nachází mimo oblasti vyjmenované v písmenu c)" zrušují.

15. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "tento díl půdního bloku" vkládají slova "nebo jeho část".

16. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

17. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:


"d) pěstování jahodníku.".


18. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "v příloze č. 6" nahrazují slovy "v části A přílohy č. 6" a za slovo "bloku" se vkládají slova "nebo jeho část".

19. V § 12 odst. 2 písm. a) a b) se za slovo "bloku" vkládají slova "nebo jeho části".

20. V § 12 odst. 3 se za slova "uvedené v odstavci" vkládají slova "4 nebo".

21. V § 12 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

22. V § 12 odst. 4 písmeno a) zní:


"a) pěstuje během kalendářního roku na dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen "podporovaný druh zeleniny") nebo druh speciálních bylin uvedený v příloze č. 5 k tomuto nařízení (dále jen "podporovaný druh bylin") s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku nebo jeho části uvedeného v žádosti o dotaci,".


23. V § 12 odst. 4 písm. c), § 12 odst. 4 písm. e), § 12 odst. 5, § 12 odst. 6 písm. a) a v § 12 odst. 6 písm. b) se za slovo "bloku" vkládají slova "nebo jeho části".

24. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)


a) pěstuje jahodník na daném dílu půdního bloku nebo jeho části v minimální hustotě 20 000 životaschopných jedinců na hektar plochy osázené jahodníkem alespoň v období ode dne podání žádosti o dotaci do 30. června příslušného kalendářního roku,


b) splní v případě výsadby v příslušném kalendářním roce požadavek minimální výsadby uznané sadby jahodníku podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,


c) provede případnou výsadbu jahodníku pouze po předplodině nebo hlavní plodině s meziplodinou, přičemž předplodina nebo meziplodina byla zapravena do půdy jako zelené hnojení; o zapravení předplodiny nebo meziplodiny vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,


d) provede od druhého roku trvání závazku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku odstranění čepelí listů jahodníku; podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které byla v období od 1. září do 31. prosince kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo v příslušném kalendářním roce provedena výsadba jahodníku; o provedení údržby vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku nebo jeho části,


e) zajistí plečkování meziřadí porostu minimálně dvakrát ročně; první plečkování se provádí nejpozději do 31. srpna a druhé plečkování se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, podmínka se nevztahuje na díl půdního bloku nebo jeho část, na které je použita pěstební technologie s použitím fólií nebo textilií,


f) zajistí nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku údržbu porostu jahodníku sečením a posečenou biomasu zmulčuje nebo odstraní,


g) neprovádí na daném dílu půdního bloku nebo jeho části pastvu,


h) prokáže vlastní produkci jahod, a to v minimální výši 2 000 kg na hektar plochy osázené jahodníkem, na který žádá o dotaci tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje jahodník, spolu s


1. účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku za uskutečněný prodej vlastní produkce, nebo


2. doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací;


tato podmínka se nevztahuje na daný díl půdního bloku nebo jeho část, na kterém je založen porost jahodníku prvním rokem, přičemž tuto skutečnost žadatel doloží záznamem o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008,


i) neplní podmínky uvedené v písmenech d) až f) na dílu půdního bloku nebo jeho části, na kterém byl porost jahodníku po provedení sklizně zlikvidován nebo zapraven do půdy, nejdříve však 1. července příslušného kalendářního roku.".


25. V § 13 písmeno a) zní:


"a) zajistí


1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínek uvedených v písmenu b),


2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvy nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku,".


26. V § 15 odst. 2 písm. a) se slovo "uvedené" nahrazuje slovem "uvedeného".

27. V § 15 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slovo "některého" nahrazuje slovy "pouze některého".

28. V § 15 odst. 2 písm. b) bod 2 zní:


"2. o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; v případě pěstování jádrovin, peckovin nebo keřů uvedených v tomto bodu na jednom dílu půdního bloku, žadatel plní hustotu výsadby danou pro jádroviny, peckoviny a keře, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele,".


29. V § 15 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena g) až l).

30. V § 15 odst. 2 písmeno j) zní:


"j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce,".


31. V § 15 odst. 2 písm. k) se slova "klimatické ukazatele" nahrazují slovy "meteorologické prvky".

32. V § 15 odst. 2 písm. l) se slova "písmene l)" nahrazují slovy "písmene k)".

33. V § 15 odst. 3 písmeno a) zní:


"a) podá žádost o dotaci pouze na díl půdního bloku, na kterém se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; v případě pěstování ovocných stromů a ovocných keřů uvedených v tomto písmenu na jednom dílu půdního bloku plní žadatel hustotu výsadby ovocnými stromy a keři, přičemž součet výměry všech dílčích produkčních ploch v rámci ovocného sadu je shodný s výměrou odpovídající výměře příslušného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele,".


34. V § 15 odst. 3 písmeno j) zní:


"j) prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení tak, že nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce.".


35. V § 15 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Žadatel pro prokázání splnění podmínky podle odstavce 2 písm. j) a odstavce 3 písm. j) doloží


1. účetní a daňové doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku za uskutečněný prodej vlastní produkce,


2. doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací, nebo


3. v případě zkrmování produkce u ostatních sadů záznam o krmení hospodářských zvířat podle čl. 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 prokazující množství zkrmeného ovoce, do prokázání minimální úrovně vlastní produkce ostatních sadů lze akceptovat zkrmené množství maximálně do výše odpovídající 20 % z referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení;


v případě stejného převládajícího ovocného druhu podle odstavce 2 písm. j) a odstavce 3 písm. j) se minimální úroveň vlastní produkce vypočte jako součet násobku plochy sadu podle odstavce 1 písm. a) a jeho referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a sadu podle odstavce 1 písm. b) a jeho referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(6) Produkční plochou se rozumí v případě


a) odstavce 1 písm. a) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, a to v členění na jádroviny, peckoviny nebo ovocné keře,


b) odstavce 1 písm. b) dílčí plocha sadu evidovaná v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a podle vyhlášky č. 88/2006 Sb., a to v členění na ovocné stromy nebo ovocné keře.".


36. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:


"l) 669 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 7.".


37. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:


"l) 583 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování jahodníku v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 7.".


38. V § 18 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova ", anebo v rámci podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.".

39. V § 18 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Dotace vypočtená podle § 18 odst. 1 písm. g), h), i) nebo k) nebo § 18 odst. 2 písm. g), h), i) nebo k) se neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. e), vinice podle § 6 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. g) na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo travní porost podle § 6 odst. 3 písm. c).".

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

40. V § 18 odst. 9 se slova "1 až 7" nahrazují slovy "1 až 8".

41. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Fond vyhodnocuje opakované nesplnění podmínek souhrnně u všech dílů půdních bloků nebo jejich částí, na které žadatel v příslušném kalendářním roce podal žádost o dotaci podle § 11, § 12 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d), § 13, 14, § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), § 16 nebo 17.".

42. V § 21 odstavec 2 zní:

"(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.".

43. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

44. V § 21 odst. 3 se slova "v § 15 odst. 2 písm. i)" nahrazují slovy "v § 15 odst. 2 písm. h)".

45. V § 22 odst. 2 písm. a) se slova "§ 11 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 písm. a) bodu 2".

46. V § 22 odst. 3 se slova "nebo 3" zrušují.

47. V § 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. e).".

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

48. V § 22 odst. 5 se slova "§ 13 písm. a)" nahrazují slovy "§ 13 písm. a) bodu 2".

49. V § 22 odst. 6 se slova "zemědělskou půdu" nahrazují slovy "díl půdního bloku" a na konci textu odstavce 6 se doplňují slova "na daném dílu půdního bloku".

50. V § 22 odst. 7 se slova "v § 15 odst. 2 písm. h)" nahrazují slovy "v § 15 odst. 2 písm. g)".

51. V § 23 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. b).".

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

52. V § 23 odst. 4 se slova "§ 12 odst. 4 písm. c), d) nebo f)" nahrazují slovy "§ 12 odst. 4 písm. b) nebo c)".

53. V § 23 odst. 5 se slova "§ 12 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "§ 12 odst. 1 písm. d)" a slova "§ 12 odst. 6 písm. b)" se nahrazují slovy "§ 12 odst. 7 písm. a), b), d) nebo f)".

54. V § 23 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond na daném dílu půdního bloku nesplnění podmínky uvedené v § 13 písm. b).".

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.

55. V § 23 odstavec 7 zní:

"(7) Dotace na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 2 mechanických operací na daném dílu půdního bloku.".

56. V § 23 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3.".

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.

57. V § 23 odst. 9 se slova "§ 15 odst. 2 písm. d), f), g), j), l) nebo m)" nahrazují slovy "§ 15 odst. 2 písm. d), f), k) nebo l)" a slova "§ 15 odst. 2 písm. l) nebo m)" se nahrazují slovy "§ 15 odst. 2 písm. k) nebo l)".

58. V § 23 odst. 10 se slova "§ 15 odst. 3 písm. e), f) nebo i)" nahrazují slovy "§ 15 odst. 3 písm. e) nebo f)".

59. V § 23 odst. 12 se slova "§ 17 písm. b), c), d), f) nebo h)" nahrazují slovy "§ 17 písm. b), c), d) nebo f)" a věta druhá se zrušuje.

60. V § 24 odst. 2 se slova "§ 12 odst. 4 písm. e)" nahrazují slovy "§ 12 odst. 4 písm. d) nebo e)".

61. V § 24 odst. 4 se slova "§ 12 odst. 6 písm. c)" nahrazují slovy "§ 12 odst. 6 písm. b) nebo c)".

62. V § 24 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. c) nebo g).".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

63. V § 24 odst. 6 se slova "zemědělskou půdu" nahrazují slovy "díl půdního bloku" a na konci textu odstavce 6 se doplňují slova "na daném dílu půdního bloku".

64. V § 24 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "nebo i)".

65. V § 24 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. i).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. h).".

66. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova "v § 9 odst. 1 písm. a) až d)" nahrazují slovy "v § 9 odst. 1 písm. a), c) nebo d)".

67. V § 25 odst. 3 se slova "§ 11 odst. 1 písm. a)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 písm. a) bodu 2".

68. V § 25 odst. 5 se slova "§ 12 odst. 4 písm. b)" nahrazují slovy "§ 12 odst. 4 písm. a)".

69. V § 25 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. d) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. h); za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 12 odst. 7 písm. h) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.".

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 9 až 15.

70. V § 25 odst. 9 se slova "§ 13 písm. a)" nahrazují slovy "§ 13 písm. a) bodu 2".

71. V § 25 odst. 10 se slova "zemědělskou půdu" nahrazují slovy "díl půdního bloku" a na konci textu odstavce 10 se doplňují slova "na daném dílu půdního bloku".

72. V § 25 odst. 11 se slova "v § 15 odst. 2 písm. k)" nahrazují slovy "v § 15 odst. 2 písm. j)".

73. V § 25 odst. 14 se za slovo "bloku" vkládají slova ", na kterém bylo nesplnění zjištěno,".

74. V § 25 odst. 15 se slova "podle odstavce 13" nahrazují slovy "podle odstavce 14".

75. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Dojde-li v příslušném kalendářním roce ke snížení výměry zemědělské kultury ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. e), vinice podle § 6 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. g) uvedené v žádosti o poskytnutí dotace v důsledku vyklučení a změny kultury zemědělské půdy na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo na travní porost podle § 6 odst. 3 písm. c), nejedná se o porušení čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

76. V příloze č. 3 se na konci poznámky doplňuje věta "U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.".

77. V příloze č. 4 se v nadpisu za slovo "zeleniny" vkládá slovo ", jahodníku".

78. V příloze č. 4 řádky 5 a 6 znějí:

"
5. Cibule** 100 000/450 kg 450 000 semen 2,7
6. Šalotka** 110 000 500 000 semen 3,2

".


79. V příloze č. 4 se za řádek 13 vkládá nový řádek 14, který zní:
"
14. Jahodník 29 000 - -

".


Dosavadní řádky 14 až 47 se označují jako řádky 15 až 48.

80. V příloze č. 4 řádek 31 zní:
"
31. Pažitka** 45 000 3 500 000 semen 0,65

".

81. V příloze č. 4 řádek 33 zní:
"
33. Petržel naťová** 65 000 900 000 semen 1,0

".


82. V příloze č. 4 poznámky pod přílohou znějí:

"* S výjimkou tykve olejné, tykve fíkolisté a tykve pomíchané.
** V případě cibule, šalotky, pažitky a petržele naťové se jedná o počet balíčků na 1 ha; u těchto plodin může být v každém balíčku více než 1 ks rostlin.".

83. V příloze č. 5 se za řádek 29 vkládají nové řádky 30 a 31, které znějí:

30. Máta kadeřavá
31. Máta jemná

".


Dosavadní řádky 30 až 54 se označují jako řádky 32 až 56.

84. Příloha č. 6 zní:


"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 76/2015 Sb.(Příloha není v digitální podobě)

85. V příloze č. 8 se v části B doplňuje řádek 5, který zní:

"
5. Borůvka
Vaccinium corymbosum L.

".


86. V příloze č. 9 se za řádek 13 vkládá nový řádek 14, který zní:

"
14. Borůvka
Vaccinium corymbosum L. 0,5 0,3

".

Dosavadní řádky 14 a 15 se označují jako řádky 15 a 16.

87. V nadpisu přílohy č. 10 se slovo "ukazatelů" nahrazuje slovem "prvků", v nadpisu části B. se slovo "údajů" nahrazuje slovem "prvků" a v nadpisu části C. se slova "klimatických ukazatelů" nahrazují slovy "meteorologických prvků".Čl. II


Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinností tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku stanovenou v § 14 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, rozhodne Fond o snížení dotace podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.ČÁST DRUHÁ


Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními


Čl. III

Nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 písm. a) se slovo "podání" nahrazuje slovem "doručení".

2. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje čárkou.

3. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:


"d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost a trvalý travní porost, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, plní podmínku zemědělského obhospodařování stanoveného v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a


e) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, plní podmínku zemědělského obhospodařování stanoveného v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.".


4. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Snížení platby za nedodržení intenzity chovu podle odstavce 1 se uplatní jen na kultury uvedené v § 7 odst. 2 vedené v evidenci využití půdy ke dni doručení žádosti a posuzuje se zvlášť pro jednotlivé méně příznivé oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c).".

5. V příloze č. 4 se na konci poznámky doplňuje věta "U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.".Čl. IV


Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.ČÁST TŘETÍ


Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě


Čl. V

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 6 písm. b) bodě 2 se slovo "a" zrušuje.

2. V § 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:


"d) žadatel na výměře zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, na kterou je požadováno poskytnutí platby v příslušném kalendářním roce, plní podmínku zemědělského obhospodařování stanoveného v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.".Čl. VI


Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.ČÁST ČTVRTÁ


Čl. VII


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.


Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí