zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

20.06.2016
Geologie
Klimatické změny
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Citace: 193/2016 Sb. Částka: 72/2016 Sb.
Na straně (od-do): 3054 Rozeslána dne: 17. června 2016
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 25. května 2016 Datum účinnosti od: 2. července 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 85/2012 Sb.

193


ZÁKON


ze dne 25. května 2016,


kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb.,
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl. I

Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až q), která znějí:


"l) vodním sloupcem - vertikálně souvislá masa vody od hladiny po dnové sedimenty vodního útvaru,


m) geologickou formací - soubor hornin, které lze podle jejich fyzikálních a chemických vlastností, v kombinaci s pozicí v zemské kůře, rozlišit od jiných souborů hornin a zmapovat,


n) oblakem oxidu uhličitého - rozptýlený objem oxidu uhličitého v geologické formaci,


o) migrací - pohyb oxidu uhličitého uvnitř úložného komplexu,


p) uzavřením úložiště - definitivní ukončení vtláčení oxidu uhličitého do daného úložiště,


q) dobou po uzavření - doba po uzavření úložiště, včetně doby po přechodu povinnosti na příslušný orgán.".


2. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

"(3) Žadatel může požádat při popisu a posuzování plánovaného úložného komplexu a okolní oblasti, které se provádí nejlepšími osvědčenými postupy ve třech krocích podle kritérií stanovených zákonem o geologických pracích21), o výjimku z jednoho nebo více těchto kritérií. Obvodní báňský úřad může povolit výjimku z jednoho nebo více těchto kritérií, pokud žadatel prokázal, že povolením výjimky nedojde k nepříznivému ovlivnění rozhodování o vhodnosti plánovaného úložného komplexu.

______________________________________

21) Příloha k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.".


Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 7 odst. 2 se slova "jiného právního předpisu10)" nahrazují slovy "zákona o posuzování vlivů na životní prostředí9)".Čl. II


Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí