zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

09.08.2016
IPPC
Legislativa
Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky...

Citace: 255/2016 Sb. Částka: 99/2016 Sb.
Na straně (od-do): 3772-3787 Rozeslána dne: 5. srpna 2016
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 14. července 2016 Datum účinnosti od: 1. září 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 25/2008 Sb.

255


ZÁKON


ze dne 14. července 2016,


kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl. I

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 201/2012 Sb. a zákona č. 169/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se slova ", který vede" nahrazují slovy ". Správcem integrovaného registru znečišťování je".

2. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k tomuto zákonu, ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1.".

3. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Provozovatel vede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061) pro úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1 písm. a) až c).".

4. V § 4 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "Správcem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je ministerstvo.".

5. V § 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Podání učiněné prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí povinným subjektem, který splnil podmínku předchozí registrace podle odstavce 6, má stejné účinky jako podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo podání učiněné prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.".

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

6. V § 4 odst. 8 se slova "nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí" zrušují.

7. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a § 3 odst. 6".

8. V § 5 odst. 2 písm. c) se číslo "2" nahrazuje číslem "6".

9. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:


"Příloha k zákonu č. 25/2008 Sb.(Příloha není v digitální podobě)Čl. II


Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí