zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

02.11.2016
Voda
Legislativa
Povodně
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 350/2016 Sb. Částka: 138/2016 Sb.
Na straně (od-do): 5196-5197 Rozeslána dne: 31. října 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 21. října 2016 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 254/2001 Sb.

Předpis mění: 24/2011 Sb.

350

VYHLÁŠKA

ze dne 21. října 2016,

kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. a vyhlášky č. 312/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují slova "Směrnice Komise 2014/80/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.".

2. V § 8 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)
velikost vodních útvarů,".

Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písmena b) až j).

3. V § 8 odst. 5 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) až m), která včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:

"j)
přehled znečišťujících látek nebo ukazatelů znečištění, na jejichž základě byly útvary podzemních vod označeny za rizikové,

k)
normy jakosti podzemní vody22), se kterými riziko souvisí, včetně skutečných nebo možných způsobů využití nebo funkcí útvarů podzemních vod a vztahů mezi útvary podzemních vod a souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,

l)
v případě přirozeně se vyskytujících látek informaci o úrovni přirozeného pozadí v útvarech podzemních vod,

m)
informaci o případném překročení prahových hodnot,".

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

_______________________________________
"22)
§ 2 písm. c) vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.".

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno n).

4. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 23 a 24 zní:

"(6) Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik pro útvary podzemních vod dále obsahuje

a)
prahové hodnoty, které platí na celostátní úrovni nebo na úrovni dílčího povodí nebo národních částí mezinárodních oblastí povodí nebo na úrovni útvaru či skupiny útvarů podzemních vod, a určení vztahu mezi prahovými hodnotami a

1.
úrovněmi pozadí v případě přirozeně se vyskytujících látek,

2.
souvisejícími povrchovými vodami a přímo závislými suchozemskými ekosystémy,

3.
normami jakosti podzemní vody22) a jinými normami pro ochranu vod a

4.
veškerými dostupnými informacemi o toxikologii, ekotoxikologii, perzistenci a bioakumulačním potenciálu znečišťujících látek a jejich tendenci se rozptylovat,

b)
postup použití metodiky při určení úrovní pozadí podle právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu podzemních vod23),

c)
důvody pro nestanovení prahových hodnot pro kterékoli znečišťující látky a ukazatele z minimálního seznamu znečišťujících látek a jejich ukazatelů23),

d)
hlavní prvky hodnocení chemického stavu podzemních vod, včetně úrovně, metody a období shrnutí výsledků monitorování, definice přijatelného rozsahu překročení a způsob jeho výpočtu podle právního předpisu upravujícího způsob hodnocení stavu podzemních vod24).

______________________________________
23) Příloha č. 1 část B vyhlášky č. 5/2011 Sb.
24) § 7 a příloha č. 3 vyhlášky č. 5/2011 Sb.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V příloze č. 1 se na konci bodu 1.2. tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
další informace podle § 8 odst. 5 a 6.".

6. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 1.2. doplňují slova "podle § 8 odst. 5".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí