zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přijetí novely zákona o odpadech poslaneckou sněmovnou

18.11.1999
Odpady
Přijetí novely zákona o odpadech poslaneckou sněmovnou
Historie přijetí kontroverzní novely zákona o odpadech.
Poslanecká sněmovna přijala minulý týden kontroverzní novelu zákona o odpadech, o které jsme několikrát informovali i na našich stránkách. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Na následujících řádcích uvádíme historii průchodu novely poslaneckou sněmovnou.

Sněmovní tisk 229/0

Návrh novely zákona o odpadech

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 1999.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor a další .
Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 17. 5. 1999 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 1999.
Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 1999. Stanovisko vlády jako tisk 229/1 rozesláno poslancům 11. 6. 1999.

Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999. Určil zpravodaje: Mgr. Radko Martínek
a navrhl přikázat k projednání výborům:
Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
  • 1. Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi sněmovny. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
  • Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 229/2.
  • 2. Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 1999.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 1999.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 229/3.
  • 3. Čtení proběhlo 9. 11. 1999 na 17. schůzi sněmovny. Návrh zákona schválen.

Projednávání v Poslanecké sněmovně

1. čtení 15. schůze (30. června 1999) 2. čtení 17. schůze: část č. 1 (14. října 1999), část č. 2 (3. listopadu 1999) 3. čtení 17. schůze (9. listopadu 1999)

161.
Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
/sněmovní tisk
229/ - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Libor Ambrozek, zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Pavel Hrnčíř.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 229/3. Prosím pana poslance Hrnčíře, aby sledoval rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Kdo se do ní hlásí? Přihláška do rozpravy není. Rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem zástupci, resp. náhradníkovi zástupce navrhovatelů.

Poslanec Libor Krátký: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jedná se o novelu zákona o odpadech, který byl iniciován v podstatě velkou poptávkou ze strany Svazu měst a obcí stejně jako poptávkou jednotlivých obcí včetně hlavního města Prahy. Podstatou a základem této novely je úprava § 9 a 10 tohoto zákona, kde v § 9 se přesněji stanovuje, kdo je povinen a oprávněn nakládat s komunálním odpadem na území obce, a přesněji se vymezují vzájemné povinnosti původců odpadů a obce.

(16.50 hodin)

(pokračuje Krátký)

V § 10 je zakládána možnost obce stanovit obecně závaznou vyhláškou poplatky za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu. V tomto smyslu to otevírá širší možnosti proti dosavadnímu stavu.

K tomuto základnímu návrhu při projednávání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byly přijaty některé drobné pozměňovací návrhy, o nichž bude hovořit předkladatel.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vidím přihlášku pana ministra životního prostředí. Vystoupením pana ministra se znovu otevírá rozprava v rámci třetího čtení.

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, nebudu zde zkracovat čas tím, že bych znovu opakoval jako ve svých předešlých vystoupeních na předešlých zasedáních své stanovisko k tomuto poslaneckému návrhu.

K jednotlivým bodům, které jsou v tisku uveřejněny, je stanovisko resortu životního prostředí neutrální, s jednou výjimkou. Výjimka se týká právě toho bodu, který je nazván jako "energetické využití odpadů". Jednoznačně takovouto možnost takto novelizovat tento zákon odmítáme. Tento zákon připravuje resort životního prostředí jako samostatné předložení celého paragrafovaného znění nového zákona, nikoliv novely, tak, aby byl opravdu kompatibilní s Evropskou unií. Přijetím energetického využití by se zákon výrazně odchýlil od požadavků Evropské unie. Byl by to krok zpět.

Druhý, možná ještě pochopitelnější důvod k odmítnutí energetického využití odpadů je to, že bychom se stali do určité míry jakousi popelnicí pro ostatní státy. Problém je totiž v tom, že naše obce, které měly a mají výrazný problém s komunálním odpadem, by se pohybovaly po přijetí tohoto pozměňovacího návrhu v prostředí, které by bylo i tržně naprosto absurdní. Byl by prostě rozvrácen trh s odpady.

Vzhledem k tomu, že resort životního prostředí urychlil přípravu vlastního nového zákona o odpadech, mám za to, že tímto krokem, přijetím pozměňovacího návrhu týkajícího se energetického využití odpadů bychom udělali velmi výrazný krok zpět.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že mé upozornění a prosbu o zamítnutí tohoto bodu, to znamená energetického využití odpadů, vezmete vážně a tento bod odmítnete. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vzhledem ke skutečnosti, že vaše vystoupení otevřelo rozpravu, uděluji slovo panu poslanci Benešovi, který se přihlásil o slovo.

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, ten z nás, kdo se zúčastnil projednávání tohoto poslaneckého návrhu zákona na výboru, ví, že záměr byl jediný a že jej zde citoval kolega Krátký. Diskuse, která byla vedena ohledně oněch zdánlivě dvou maličkých slůvek, ale svým způsobem zásadní změny, byla na našem výboru zcela jednoznačně ukončena hlasováním, kde dva se přiklonili k tomuto návrhu, ostatní tento návrh zamítli. Zdůrazňuji to, protože z hlediska vnímání veřejnosti se celá naše diskuse ze snahy vyhovět obcím přesunula do polohy lobbistické, myslím si, že do polohy nešťastné.

Já myslím, že můj názor na to byl dostatečně prezentován na výboru, takže se k tomu tady nebudu teď vracet. Prosím vás, abyste velmi pečlivě vážili, jak o některých pozměňovacích návrzích budete hlasovat.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Je otevřena rozprava. Žádné další přihlášky do ní nevidím, takže rozpravu končím. Prosím zástupce navrhovatele pana kolegu Krátkého, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Zpravodaj se závěrečným slovem také vystoupit nechce.

Prosím zpravodaje, aby přistoupil k řečnickému pultu a oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním aby se k nim on i zástupce navrhovatele vyjádřili.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, pozměňovací návrhy k tomuto zákonu, vydané ve sněmovním tisku 229 ve druhém čtení, byly vytištěny ve sněmovním tisku 229/3, kde byl prezentován pozměňující návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, návrh pana poslance Drdy a návrh pana poslance Ambrozka. Tyto návrhy pana poslance Drdy a pana poslance Ambrozka byly úpravou protinávrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Já doporučuji podle předběžných stanovisek z klubů hlasovat podle paragrafů.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, toto je procedura, která je docela zásadní, a považoval bych za správné ji schválit hlasováním. Ptám se, zda je námitka proti takovému postupu. Pan poslanec Bláha.

Poslanec Jan Bláha: Osobně se domnívám, že pro lepší čitelnost tak, jak je zpracovaný tisk, čili hlasovat podle písmen. Je to velice přehledné. Nesouhlasím s návrhem hlasovat po paragrafech.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nesouhlas s návrhem. Měli bychom buď vzít na vědomí a respektovat váš nesouhlas, nebo rozhodnout o vašem protinávrhu jako o protinávrhu. Myslím, že "b" je správně, to znamená rozhodnout o dvou návrzích procedury hlasováním.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Tento návrh je logický, ale zaznamenal jsem určité výhrady z některých poslaneckých klubů vůči návrhu zařazenému ve skupině A. Proto navrhuji hlasovat podle paragrafů.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinými slovy, trváte na svém původním stanovisku. Nechám hlasovat o návrzích, které zazněly, v pořadí tak jak zazněly, tedy nejprve o návrhu pana zpravodaje a poté logicky, pokud nebude schválen, budeme postupovat podle stanoviska, které navrhl pan kolega Bláha.

Nyní rozhodneme procedurálním hlasováním o postupu při hlasování, který navrhl zpravodaj pan poslanec Hrnčíř, a to hlasovat podle paragrafů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 641. Kdo je pro tento postup? Kdo je proti tomuto postupu?

Z přítomných 169 pro 87, proti 58. Návrh byl přijat. Budeme postupovat podle jednotlivých paragrafů.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dámy a pánové, vzhledem ke schválené proceduře navrhuji hlasovat nejprve o návrhu poslance Drdy, to je § 2 odst. 5 - umožňující využívat odpady i k získávání energie, tedy spalování, a zároveň dovoz komunálního odpadu ze zahraničí.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Abychom zrychlili proceduru hlasování, stačí vždy označit pozměňovací návrh. V tuto chvíli je to pozměňovací návrh B, bez dalšího komentáře. K tomu sloužilo závěrečné slovo jak zástupce navrhovatelů, tak zpravodaje a koneckonců i ministra životního prostředí.

Rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písm. B. Stanovisko navrhovatele je neutrální, zpravodaj nedoporučuje.

(17.00 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 642. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 167 poslanců pro návrh 11, proti 142, návrh nebyl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní doporučuji hlasovat o pozměňovacím návrhu A1. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 643. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 153, proti 9, bylo přijato.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní doporučuji hlasovat společně o bodech A2 plus A3.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se, jestli je námitka. Není.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 544. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 155, proti 7, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní navrhuji hlasovat o protinávrzích k protinávrhům, tedy o protinávrzích pana poslance Ambrozka, pod bodem C1, který je doplňujícím protinávrhem k bodu A4. Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 645. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 poslanců pro 159, nikdo proti, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní doporučuji hlasovat o bodu C2. Opět doplňující protinávrh, úprava k bodu A4 návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 646. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro 162, proti nikdo, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní budeme hlasovat o bodu C3, opět doplnění, protinávrh bodu A4 výboru. Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 647. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 168 pro návrh 162, proti nikdo, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní můžeme hlasovat o návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí upravujícím paragrafy 9 a 10 pod bodem A4, ve znění schválených pozměňovacích návrhů pana poslance Ambrozka. Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 648. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 162, proti 2, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní můžeme hlasovat o protinávrhu uvedeném pod bodem A5. Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 649. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 156, proti 3, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní můžeme hlasovat o protinávrhu, který upravuje přechodná ustanovení, uvedeném jako A6, § 27. Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 650. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 162, proti nikdo, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní čl. II. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj také.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 651. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 160, proti 1, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní poslední protinávrh, čl. III. Stanoviska souhlasná.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 652. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 162, proti nikdo, návrh byl přijat.

Poslanec Pavel Hrnčíř: Nyní, pane místopředsedo, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, podle sněmovního tisku 229, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska obou kolegů jsou souhlasná.

Zahajuji hlasování číslo 653. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 156, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

Děkuji panu kolegu Krátkému, děkuji panu kolegu Hrnčířovi.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí