zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předpisy EU týkající se odpadů

05.12.1999
Odpady
Předpisy EU týkající se odpadů
Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils Směrnice Rady 75/439/EEC ze 16. 6. 1975 o zneškodňování upotřebených olejů Novelizace: 87/101/EEC Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste Směrnice Rady 75/442/EEC z 15. 7. 1975 o odpadech Novelizace: 91/156/EEC, 96/350/EC Council Directive 78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 78/176/EEC z 20. 2. 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého Novelizace: 83/29/EEC Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance and monitoring of environments concerned by waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 82/883/EEC ze 3. 12. 1982 o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture Směrnice Rady 86/278/EEC z 12. 6. 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství Council Directive 89/369/EEC of 8 June 1989 on the prevention of air pollution from new municipal waste incineration plants Směrnice Rady 89/369/EEC z 8. 6. 1989 o prevenci znečištění ovzduší z nových spaloven komunálního odpadu Council Directive 89/429/EEC of 21 June 1989 on the reduction of air pollution from existing municipal waste incineration plants Směrnice Rady 89/429/EEC z 21. 6. 1989 o redukci znečištění ovzduší ze stávajících spaloven komunálního odpadu Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Rady 91/157/ EEC z 18. 3. 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky Novelizace: 93/86/EEC Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment Směrnice Rady 91/271/EEC z 21. 5. 1991 týkající se úpravy městských odpadních vod Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste Směrnice Rady 91/689/EEC z 12. 12. 1991 o nebezpečných odpadech Novelizace: 94/31/EC Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry Směrnice Rady 92/112/EEC z 15. 12. 1992 o postupech harmonizace programů pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention) Rozhodnutí Rady 93/98/EEC z 1. 2. 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě o pohybu nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění (Basilejská úmluva) Council Regulation (EEC) 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipment of waste within, into and out of the European Community Nařízení Rady (EEC) 259/93 z 1. 2. 1993 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze Společenství Novelizace: 120/97 Commission Decision 94/3/EC of 20 December 1993 establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste Rozhodnutí Komise 94/3/EC z 20. 12. 1993, kterým se zavádí seznam odpadů v souladu s čl. 1 (a) směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech Commission Decision 94/575/EC of 20 July 1994 determining the control procedure under Council Regulation (EEC) 259/93 as regards certain shipments of waste to certain non-OECD countries Rozhodnutí Komise 94/575/EC z 20. 7. 1994 určující postup při kontrole transportů odpadu do určitých nečlenských zemí OECD v souladu s nařízením Rady (EEC) 259/93 Commission Decision 94/721/EC of 21 October 1994 adapting, pursuant to Article 42(3), Annexes II, III and IV to Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise 94/721/EC z 21. 10. 1994 upravující v souladu čl. 42(3) nařízení Rady (EEC) 259/93 přílohy II, III a IV tohoto nařízení Commission Decision 94/741/EC of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 94/741/EEC z 24. 10. 1994 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o realizaci některých směrnic z odpadového hospodářství (v rámci realizace směrnice Rady 91/692/EEC) Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment note referred to in Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of shipments of wastes within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise 94/774/EC z 24. 11. 1994 týkající standardního průvodního listu uvedeného v nařízení Rady (EEC) 259/93 Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste Směrnice Rady 94/67/EC ze 16. 12. 1994 o spalování nebezpečného odpadu European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC z 20. 12. 1994 o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 94/904/EC of 22 December 1994 establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1 (4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste Rozhodnutí Komise 94/904/EC z 22. 12. 1994 kterým se zavádí seznam nebezpečných odpadů podle čl. 1(4) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu Commission Decision 96/302/EC of 17 April 1996 establishing a format in which information is to be provided pursuant to Article 8(3) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste Rozhodnutí Komise 96/302/EC ze 17. 4. 1996 zavádějící formulář pro informace podávané v souladu s čl. 8(3) směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečných odpadech Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls Směrnice Rady 96/59/EC ze 16. 9. 1996 o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) Commission Decision 96/660/EC of 14 November 1996 adapting pursuant to Article 42(3), Annex II to Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of shipments of wastes within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise 96/660/EC ze 14. 11. 1996 upravující v souladu s čl. 42(3) nařízení Rady (EEC) 259/93 přílohu II tohoto nařízení Commission Decision 97/129/EC of 28 January 1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 97/129/EC z 28. 1. 1997 zavádějící systém identifikace obalových materiálů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 97/138/EC of 3 February 1997 establishing the formats relating to the database systém pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Rozhodnutí Komise 97/138/EC z 3. 2. 1997 zavádějící formuláře pro databázový systém v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a odpadech z obalů Commission Decision 97/283/EC of 21 April 1997 on harmonized measurement methods to determine the mass concentration of dioxins and furans in atmospheric emissions in accordance with Article 7 (2) of Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste Rozhodnutí Komise 97/283/EC ze dne 21. 4. 1997 o harmonizaci metod měření při určování hmotnostních koncentrací dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu s čl. 7 (2) směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečných odpadů Commission Decision 97/622/EC of 27 May 1997 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 97/622/EC z 27. 5. 1997 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o realizaci určitých směrnic v sektoru odpadů (realizace směrnice 91/692/EEC) Council Decision 97/640/EC of 22 September 1997 on the approval, on behalf of the Community, of the amendment to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basle Convention) as laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties Rozhodnutí Rady 97/640/EC z 22. 9. 1997 o souhlasu ze strany Společenství s novelizací Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich zneškodňování (Basilejská úmluva) jak bylo ustanoveno Rozhodnutím III/1 na konferenci smluvních stran této Úmluvy Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Council Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste (implementation of Council Directive 91/692/EEC) Rozhodnutí Komise 98/184/EC z 25. 2. 1998 týkající se dotazníku pro zprávy členských států o realizaci směrnice Rady 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu (realizace směrnice 91/692/EEC) Commission Decision 98/368/EC of 18 May 1998 adapting, pursuant to Article 42(3) Annexes II and III to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community Rozhodnutí Komise 98/368/EC z 18.5. 1998 upravující v souladu s čl. 42(3) přílohy II a III nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze Společenství Commission Regulation (EC) 2408/98 of 6 November 1998 amending Annex V to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community Nařízení Komise (EC) 2408/98 ze 6. 11. 1998 novelizující přílohu V nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze Společenství Commission Directive 98/101/EC of 22 December 1998 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Směrnice Komise 98/101/EC z 22. 12. 1998 zavádějící technický pokrok do Směrnice Rady 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech obsahujících nebezpečné látky
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí