zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podklady pro oponentní řízení koncepce nakládání s odpady - MŽP

09.12.1999
Odpady
Podklady pro oponentní řízení koncepce nakládání s odpady - MŽP
Podklady k (bohužel již proběhlému) oponentnímu řízení
Zpracování dílčích částí ? konceptů pro koncepce nakládání s odpady, včetně způsobů nakládání s odpady ( skládkování, spalování, využití). Pro koncepce nakládání s komunálním odpadem. Pro koncepce nakládání s nebezpečným odpadem ? samostatně odpady z výroby průmyslu oxidu titaničitého. Pro koncepce nakládání se specifickými druhy odpadů ? použitými výrobky (baterie, akumulátory, oleje). Objednatel : MŽP ? Odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zhotovitel: Český ekologický ústav,Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Řešitelé: Hlavní řešitel: PhDr. Věra Havránková, Český ekologický ústav, Praha RNDr. Jindřiška Jarešová, Český ekologický ústav, Praha Mgr. Jaroslava Kotrčová, Český ekologický ústav, Praha Ing. Jaroslava Mlnaříková, Český ekologický ústav, Praha Ing. Milena Peňázová, Český ekologický ústav, Praha Ing. Jindra Sisrová, Český ekologický ústav, Praha RNDr. Jarmila Sládková, Český ekologický ústav, Praha Ing. Pavel Vejnar, CSc., Český ekologický ústav, Praha Kapitoly 1, 2, 3, 5, 6, 6.1., 6,4., 6.5 Spoluřešitelé: Kapitola 4 ? Ing. Tomáš Řezníček Kapitola 6, část 6.2 ? Ing. Jiří Brázdil, MBA, ORGRES, a.s., Praha Kapitola 6, část 6.3 ? Ing. Miloš Podrazil, ČAPPO, Praha Kapitola 7 ? RNDr. Anna Christianová, CSc., CPC, Praha Mgr. Miroslav Krčma ? CPC, Praha Mgr. Libor Novák, CPC, Praha Kapitola 8 ? Radimír Halberštát, Domeček odpady, Praha Ing. Miroslav Horák, SPDS ? APOREKO, Praha Jan Kamýr, STS Pacov Ing. Milan Korecký, REODEPONA RNDr. Petr Kratochvíl, REGIOS Ing. Radek Kubát, ASP služby JUDr. Ing. Petr Měchura, ČAOH, Praha Ing. Karel Müller, OTTO Industrie Ing. Filip Valenta, van Gansewinkel Ing. Jaroslav Váňa, CSc., CZ Biom Kapitola 9 ? Ing. Bohumil Černík, ENZO, Praha Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO, Praha Kapitola 10 ? Jaroslav Žižlavský, Precheza Přerov Kapitola 11 ? Ing. Jan Mikoláš, CSc., EMO Praha Doc. Ing. Josef Vejvoda, CSc. Datum oponentury: 2. 12. 1999 Struktura zprávy 1. Struktura projektového managementu 2. Souhrn 3. Východiska řešení 4. Analýza sektorových politik z pohledu OH 5. Charakteristika aktuálního stavu nakládání s odpady 6. Navržení strategických cílů, včetně zapracování výsledků dílčích studií k implementaci směrnic k odpadním olejům, bateriím a akumulátorům a PCB 7. Vyhodnocení a doporučení uplatnitelných preventivních metod k omezování vzniku odpadů 8. Studie stavu a vývoje systému řízení nakládání s odpady v soukromé sféře (podnikání v oboru) 9. Návrh přípravy Národní koncepce hospodaření s komunálním odpadem 10. Způsoby dosažení cílových hodnot výskytu odpadů z výroby oxidu tinaničitého ve vztahu k limitům směrnice ES a návrh limitů pro novou vyhlášku 11. Koncepční rámec spalování odpadů v ČR Kapitola 1 Vymezení pojmu koncepce Způsob řešení Kapitola 2 ? Souhrn Kapitola 3 Východiska řešení: - Trvale udržitelný rozvoj jako hodnotové měřítko budoucího OH a jeho dimenze - Strategie EU - Aproximační strategie - Charakteristika současných ?českých? východisek: Státní politika ŽP Národní program pro přípravu na členství v EU Zákon č. 125/1997 o odpadech Mezinárodní studie charakterizující stav v ČR (Zpráva EK, 1999, Studie Světové banky) Kapitola 4 ? Analýza sektorových politik z pohledu OH 1. Národní rozvojový plán (RDP),Sektorová část ŽP Sektorová část MMR a Mze 2. Hospodářská strategie vstupu do EU 3. Strategie regionálního rozvoje 4. Surovinová politika v oblasti nerostných surovin 5. Akční plán Zdraví a ŽP 6. Návrh koncepce průmyslové politiky 7. Střednědobá rezortní politika MPO 8. Návrh energetické politiky 9. Dopravní politika ČR 10. Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 ?2006 10. Konzultační dokument Průmysl 11. Rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010 12. Konzultační dokument ? Doprava a spoje 13. Koncepce agrární politiky 14. Koncepce lesnické politiky 15. Koncepce vodohospodářství politiky Kapitola 5 Charakteristika aktuálního stavu nakládání s odpady Produkce odpadů v ČR v roce 1998 ? podle členění OECD - produkce průmyslových odpadů v ČR dle skupin OECD - produkce odpadů v ČR podle kategorií - podíl krajů na celkové produkci nebezpečných odpadů - produkce akumulátorů a baterií - produkce odpadních olejů a odpadů s obsahem PCB - produkce odpadů získaných odděleným sběrem - produkce odpadů obalů Způsob nakládání s odpady v ČR ? v členění dle skupin OECD Podíl jednotlivých způsobů nakládání s odpady - nakládání s odpady dle kategorií, v jednotlivých krajích - nakládání s akumulátory a bateriemi - odpadními oleji - odpady s obsahem PCB - odpady získané - odděleným sběrem - odpady obalů Zařízení pro úpravu a využití odpadů v ČR Přehled zařízení na úpravu, využití a zneškodnění odpadů v ČR Popis stávajících kapacit pro nakládání s odpady Hlediska environmentální přijatelnosti Navržená hlediska: OH v principech TU Podle směrnice 96/61/EC (IPPC) Ekologická efektivnost Světové rady pro TUR obchodu Nejvýznamnější environmentální vlivy skládkování a spalování Kapitola 6 Navržení strategických cílů nakládání s odpady?se zapracováním studií k implementaci směrnic k odpadním olejům, bateriím a akumulátorům a PCB 6.1Nebezpečné odpady Současný stav, právní rámec, směrnice ES, údaje o produkci, nakládání, zařízeních na úpravu, využití a zneškodnění NO, potřeby v oblasti nakládání. 6.2. Odpady PCB ? uzavřené systémy Charakteristika a výskyt, východiska řešení problematiky, stav ve vybraných zemích, charakteristika současného stavu (množství, způsoby nakládání, možnosti zneškodňování, předpokládané trendy výskytu). Návrhy na opatření pro plnění směrnice ES, systém, cíle, náklady, legislativní doporučení, akceptace řešení veřejností 6.3 Odpadní oleje Východiska přípravy, podíl spotřeby jednotlivých druhů olejů na celkové spotřebě, podíl sběru v časové řadě 1988 ? 1998 v %, současné legislativní prostředí v ČR a podle směrnic ES, charakteristika současného stavu nakládání s použitými odpadními oleji, včetně regionálního průmětu. Předpokládané vývojové trendy. Návrhy na opatření pro plnění směrnice pro nakládání s použitými a odpadními oleji, v čase a finančních požadavcích, akceptace řešení veřejností. 6.4 Baterie a akumulátory Východiska přípravy, stav ve vybraných členských státech EU a Švýcarsku, vliv baterií a akumulátorů na životní prostředí, legislativní rámec v ČR a podle směrnic ES, charakteristika současného stavu sběru a nakládání v ČR. Návrhy opatření pro implementaci směrnic ES, akceptace řešení veřejností. Kapitola 7 Vyhodnocení a doporučení uplatnitelných preventivních metod k omezování vzniku odpadů Prevence ve směrnicích ES a dalších dokumentech, přehled opatření a nástrojů, vlastní prevenční metody a postupy, překážky a bariéry při prosazování těchto metod, podpora preventivních opatření. Posouzení oborů činnosti podle míry jejich negativního dopadu na ŽP ? na základě výsledků programů čistší produkce zpracovaných CPC Úloha směrnice k integrované ochraně?(IPPC) při uplatňování preventivních přístupů k ochraně životního prostředí. Kapitola 8 Stav a vývoj systému řízení nakládání s odpady v soukromé sféře (podnikání v oboru) Postavení soukromého sektoru v OH v zahraničí a v ČR, soukromé podnikatelské aktivity v odpadovém hospodářství, vliv privatizace na obor, právně ekonomický rámec soukromého podnikání v oboru. Aktivity v oblasti skládkování, v oblasti recyklace obalových materiálů, stavebních odpadů, kompostování, recyklace nebezpečných odpadů. Aktivity v oblasti sběru a svozu komunálních odpadů, nabídka technického zázemí pro nakládání s odpady. Kapitola 9 Návrh Národní koncepce hospodaření s komunálním odpadem v ČR Územní vymezení, hospodářské pozadí a výhled, charakteristika stavu životního prostředí v ČR a jeho výhled, evropský environmentální právní řád. Odpady v ČR. Komunální odpad v ČR. Hlavní zásady hospodaření s komunálním odpadem. Přehled opatření pro jednotlivé druhy komunálního odpadu, navržená kriteria pro analýzu proveditelnosti. Návrh postupu tvorby regionální koncepce nakládání s komunálním odpadem Kapitola 10 Způsoby dosažení cílových hodnot výskytu odpadů z výroby oxidu titaničitého ve vztahu k limitům směrnice 92/112/EEC a návrh limitů pro novou vyhlášku pro procesy výroby anorganických pigmentů souvisejících s výrobou oxidu titaničitého Současný stav ? odpady do ovzduší, do povrchových vod, pevné odpady. Plán dosažení cílových hodnot výskytu odpadů z výroby oxidu titaničitého ve vztahu k limitům směrnice ES. Návrh limitů pro vyhlášku pro procesy výroby anorganických pigmentů souvisejících s výrobou oxidu titaničitého, plán příslušných opatření, závěry doporučující novelizaci vyhlášky 117/1997 Sb. Kapitola 11 Koncepční rámec spalování odpadů v ČR Produkce spalitelných odpadů a způsoby nakládání s odpady v ČR (1998), zejména s odpady spalitelnými, stav a trendy spalování odpadů ve světě, směrnice ES, spalování nebezpečných odpadů, spalování odpadů v cementářských pecích. Vztah spalování odpadů k zákonu o ovzduší. Předpokládaný vývoj produkce odpadů do roku 2010, vliv směrnice ES o skládkování . V současnosti provozované spalovny KO, nebezpečných odpadů, kapacitní a finanční nároky na nové kapacity. Doporučení k využití finančních podpor 2. Kapitola ? Souhrn Produkce odpadů celkem se v zemích Evropské unie a v Evropské zóně volného obchodu zvýšila o 10 % v letech 1990 - 1995, zatímco ekonomický růst při konstantních cenách dosáhl 6, 5 %. Problém zvyšování množství odpadů nelze udržitelným způsobem vyřešit pouze efektivnějším řízením odpadového hospodářství a recyklací. Naskýtá se naléhavá potřeba integrace odpadového hospodářství do strategie udržitelného rozvoje, kde má nejvyšší prioritu prevence vzniku odpadů, omezování poškozování zdrojů, snižování spotřeby energie a minimalizace emisí. S odpadem musí být nakládáno jako s integrální součástí celkového toku materiálu ve společnosti. Stabilizovat nebo dokonce snížit množství odpadů je cíl preventivních technologií, vývoje produkce založené na analýze životního cyklu, znovuvyužití produktů a obalů, zdokonalování systémů řízení s environmentální charakteristikou, jakosti produkce (ekodesign), ale i snaha o změnu životního stylu nás všech. Aktivní podpora prevenčních strategií,důsledné uplatňování jasných environmentálních hledisek, posílení výměny informací a spolupráce na všech úrovních a celého spektra zúčastněných subjektů je nezbytné pro vytvoření Koncepce hospodaření s odpady v České republice. Tento dokument chápeme jako dynamický projekt, který bude periodicky reagovat na stav a cíle hospodářství a skutečné vývojové trendy a na základě vybraného souboru indikátorů vyhodnocovat, upřesňovat a modifikovat záměry a opatření k nim směřující, v mezinárodních souvislostech. Informační otevřenost k české veřejnosti a k zahraničí, ve srovnatelných parametrech , zejména pak k Evropské environmentální agentuře, je samozřejmou podmínkou takového přístupu. Autoři zprávy přistoupili ke zpracování zadaného úkolu s vědomím, že podklady budou východiskem pro zpracovatele Koncepce pro nakládání s odpady v ČR. Řešení proto vycházelo jak z vládou přijatých dokumentů, tak z cílů deklarovaných směrnicemi ES a současného stavu oboru v zemi. Podmínkou, kterou řešitelé respektovali bylo využití všech dostupných odborných informací, relevantních v čase a tématu. Ze současné etapy řešení podkladů, vyplynula řada doporučení a závěrů. ( uvedeny v kapitole 6. , části 6.5). Vyplývají z analýzy řešeného tématu a měly by být zohledněny v další práci na přípravě ?Koncepce?. Váhu jakou jim budoucí zpracovatel přizná, určí především plnění závazků ČR ve vztahu k EU a naplnění Usnesení vlády ČR č. 323/1999 k návrhu Státní politiky životního prostředí. Zpráva je rozdělena do 11. kapitol, z nichž první tři jsou vstupní. 1. Kapitola popisuje strukturu a řízení projektu, vymezuje významovou polohu pojmu koncepce a deklaruje specifické přínosy zvoleného způsobu řešení. Kapitola 2. shrnuje a stručně popisuje jednotlivé části zprávy. Ve 3. Kapitole jsou vysvětlena východiska řešení. Jsou vymezena trvale udržitelným rozvojem jako hodnotovým měřítkem odpadového hospodářství, strategií EU, aproximační strategií a charakteristikou současného stavu v ČR. Dnešní situace je popsána jak dokumenty , vzniklými v ČR (Státní politika ŽP, Národní program pro přípravu na členství v EU), tak mezinárodními studiemi (Zpráva EK, studie světové banky, OECD). Kapitola 4. analyzuje sektorové politiky, které byly postupně zpracovávány v jednotlivých rezortech. Jde o první takovou analýzu z pohledu požadavků ?odpadové? problematiky. Závěry této analýzy svědčí o malé mezirezortní koordinaci a nízkém vědomí hospodářských souvislostí odpadového hospodářství. Kapitola 5. Charakterizuje aktuální stav nakládání s odpady podle množství a jednotlivých druhů a navrhuje možná hlediska environmentální přijatelnosti. Stav byl popsán podle dat z Informačního systému o odpadech, podle evidovaných dat za rok 1998. Hlediska environmentální přijatelnosti odpadového hospodářství byla v této zprávě definována prvně, žádná jiná odborná studie oboru se jimi doposud nezabývala. Jsou navržena hlediska vyplývající z principů trvale udržitelného rozvoje, hlediska podle směrnice 96/61/EC (IPPC), kriteria ekologické efektivnosti Světové rady pro trvale udržitelný rozvoj a environmentální hlediska skládkování a spalování. Kapitola 6 je částí, ve které jsou shromážděny poznatky o stavu a cílech nakládání se specifickými druhy odpadů, formulovány závěry a doporučení, vyplývající z jednotlivých kapitol řešení a navrženy cíle, směřující k implementaci směrnic k odpadním olejům, bateriím a akumulátorům a odpadům s PCB. Je tvořena čtyřmi studiemi na témata: 6. 1. Nebezpečné odpady. 6.2. Odpady s PCB, 6. 3. Odpadní oleje, 6. 4. Baterie a akumulátory. Podkapitola 6.1. popisuje obecně stav, právní podklady, určování nebezpečných odpadů, jejich evidenci a ohlašování. Zmiňuje problematiku dovozu a vývozu nebezpečných odpadů, údaje o zařízeních na úpravu, využití a zneškodnění nebezpečných odpadů. Zabývá se dále právními předpisy EU, které vymezují tuto oblast a potřebnými zpracovatelskými kapacitami. Podkapitola 6. 2. zpracovává problematiku odpadů s PCB v uzavřených systémech a implementaci směrnice 96/59/ES v ČR. V práci je provedena analýza současného stavu a navrženy cíle a opatření pro nakládání s tímto odpadem v souvislosti se zmiňovanou směrnicí. Jsou zmíněny i finanční aspekty navrhovaných řešení. Podkapitola 6. 3. se zabývá použitými a odpadními oleji z pohledu východisek přípravy nakládání s použitými odpadními oleji, současného stavu této problematiky v ČR, požadavků vyplývajících s implementace směrnic 75/439/EEC a 87/101/EEC. Navrhuje cíle v oblasti nakládání s použitými a odpadními oleji. Podkapitola 6. 4. se věnuje podrobně dostupným informacím o bateriích a akumulátorech ve světle požadavků směrnic 91/157/EEC, 93/86/EEC a 98/101/EC. Zabývá se zejména vlivem baterií a akumulátorů na životní prostředí, strategií EU, povinnostmi výrobců a prodejců, vyplývající ze směrnic a charakterizuje současný stav v nakládání s upotřebenými bateriemi a akumulátory v ČR. 7. Kapitola charakterizuje a vyhodnocuje současné možnosti preventivních metod k omezování vzniku odpadů. Pozornost této části studie je zaměřena zejména na překážky a bariéry při prosazování preventivních metod, podporu preventivních metod a posouzení oborů činnosti podle jejich negativního dopadu na životní prostředí. Nejsou opomenuta obecná doporučení nápravných opatření a úloha směrnice IPPC při uplatňování preventivních přístupů k ochraně životního prostředí. Dílčí studie ke stavu a vývoji systému řízení nakládání s odpady v soukromé sféře je obsahem kapitoly 8. Jde o první pokus o zmapování soukromých aktivit v oblasti nakládání s odpady a studie potvrdila, že tato oblast je sice významný podnikatelský obor, ale doposud nedisponujeme, podle závěrů studie, dostatečným počtem srovnávacích dat tak, abychom mohli korektně tento sektor popsat. Přesto se autoři pokusili o zpracování tohoto tématu. Ve studii je uvedeno postavení soukromého sektoru v ČR v oblasti skládkování, recyklace, kompostování, separovaného sběru, sběru druhotných surovin, výroby a prodeje sběrných nádob a dotřiďovacích linek a uvedli právně ekonomický rámec tohoto podnikání v ČR. Srovnávací informací je stav soukromého sektoru působícího v oblasti nakládání s odpady v Rakousku. Návrh Národní koncepce hospodaření s komunálním odpadem je předmětem kapitoly 9 a obsahuje návrh struktury a postup tvorby koncepce hospodaření s komunálním odpadem v České republice do roku 2005. Při tvorbě návrhu byl respektován širší rámec nejen stávajících a očekávaných právních předpisů ČR a EU, ale i předpokládaného ekonomického vývoje v České republice. Vlastní tvorba koncepce se bude podle návrhu opírat o tři významné nástroje ? SWOT analýzu, regionální koncepce a analýzu proveditelnosti. Kapitola č. 10 zpracovává specifickou problematiku nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého (titanové běloby) sulfátovým postupem a souvisejících výrob anorganických pigmentů na bázi oxidu železitého. Je vyhodnocen současný stav k roku 1998 a zpracováno srovnání výskytu odpadů ve vztahu k limitům směrnice 92/112/EEC. Ve studii jsou dokladovány způsoby dosažení cílových hodnot výskytu těchto odpadů ve vztahu k limitům směrnice a navrženy limity pro novou vyhlášku pro procesy výroby organických pigmentů souvisejících s výrobou oxidu titaničitého. Návrh vyhlášky je řešen pro emise do ovzduší, pevné odpady a odpadní vody. Koncepční rámec spalování odpadů v ČR je řešen v poslední kapitole 11. Tato část se zabývá produkcí odpadů v ČR a podílem biologicky rozložitelných odpadů z hlediska jejich spalování ve spalovnách komunálních odpadů a spalováním nebezpečných odpadů. Analyzuje relevantní směrnice EU, porovnává je s platným zákonem o ovzduší a na základě předpokládaného vývoje produkce odpadů do roku 2010 definuje závěry.jak do oblasti investiční tak neinvestiční. Je třeba konstatovat, že zpracovatelé studie se snažili v zadaném čase, určeném k řešení, zpracovat podklady takovým způsobem, aby na ně bylo možno kreativně navázat a pokračovat, protože konečným cílem je zpracování základního, moderního, koncepčního materiálu pro Českou republiku v oblasti odpadového hospodářství třetího tisíciletí, který by respektovat snahu České republiky stát se členem Evropské unie. Závěrem považují zhotovitelé úkolu za svou povinnost poděkovat za trvalou odbornou podporu pracovníkům Odboru odpadů MŽP při řešení tohoto úkolu a všem, kteří se na řešení podíleli za příkladnou týmovou spolupráci.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí