zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vzor obecní vyhlášky k odpadům

21.01.2002
Odpady
Vzor obecní vyhlášky k odpadům
PRACOVNÍ VZOR s komentářem Obecně závazná vyhláška obce ...... č. .. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V názvu je uvedena forma předpisu (vyhláška), označení obce, která vyhlášku vydala a stručné vyjádření věci (problematiky), kterou upravuje. Zastupitelstvo obce (města) .........vydává dne ..... podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. V úvodní větě je uvedeno označení orgánu, který vyhlášku vydává, datum jejího vydání a zmocňovací ustanovení, o něž se pravomoc obce vydat vyhlášku opírá. Čl. 1 Správu poplatku vykonává obecní (městský) úřad ........... (dále jen \"správce poplatku\") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Jedná se o informaci, která upozorňuje povinné subjekty na věcnou působnost orgánu obce k výkonu správy místního poplatku a na procesní předpisy, na základě kterých je vedeno poplatkové řízení. Zákon o správě daní a poplatků se v řízení o poplatku využívá pouze tam, kde není zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak. Čl. 2 Poplatník Poplatek platí a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obi oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Osoba poplatníka je určena přímo zákonem o místních poplatcích. Zúžit okruh osob povinných platit poplatek lze pouze prostřednictvím úlevy nebo osvobození, které musí být obsahem této obecně závazné vyhlášky v článku, který vymezuje tyto instituty. Čl. 3 Sazba poplatku Varianta 1 (1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí ...... Kč a je tvořena a) z částky ...... Kč za kalendářní rok a b) z částky ...... Kč za kalendářní rok. Tato částky je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily .......Kč a byly rozúčtovány takto ............................................ (Dalším způsobem je např. provedení rozúčtování v příloze, která bude nedílnou součástí vyhlášky.) (2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí ..... Kč a je tvořena a) z částky ....... Kč za kalendářní rok a b) z částky ....... Kč za kalendářní rok. (Tato částka je stanovená stejným způsobem jako v Čl. 3 odst. 1 písm. b).) (3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce. Je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Tento způsob stanovení sazby předpokládá rozdílnou výši sazby pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci a pro fyzické osoby vlastnící v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Pro snadnější orientaci poplatníka vyjadřuje první věta odstavce 1 a odstavce 2 celkovou výši sazby, která určuje výši jejich poplatkové povinnosti za celé poplatkové období. Podle ustanovení § 10 b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je sazba poplatku tvořena ze dvou složek. Z částky, která odpovídá zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, který obec zavedla obecně závaznou vyhláškou ve své samostatné působnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Další částí sazby poplatku je částka, jejíž výše musí být odvozena od skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného (směsného) komunálního odpadu. Podstatnou náležitostí obecně závazné vyhlášky je podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. Do skutečných nákladů nelze zahrnout náklady spojené se zpětným odběrem některých výrobků ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zpětný odběr shora uvedených výrobků musí být proveden ve smyslu odstavce 7 výše citovaného ustanovení zákona bez nároku na úplatu, a to i v případě, že výrobce nebo dovozce není znám a provádí ho sama obec. Odstavec 4 řeší povinnost obce vyměřit nebo vybrat poplatek pouze v poměrné výši ve všech případech, kdy poplatník změní místo trvalého pobytu nebo dojde ke změně osoby vlastníka stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu poplatkového období, kterým je kalendářní rok. Rozhodující pro určení místní příslušnosti obce k zaplacení poplatku je poslední den měsíce, ve kterém došlo ke změně trvalého pobytu nebo vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, nikoli konkrétní termín této změny nebo termín, kdy je správci poplatku tato změna skutečně známa. Varianta 2 (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí ...... Kč a je tvořena a) z částky ..... Kč za kalendářní rok a b) z částky ..... Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily .........Kč a byly rozúčtovány takto ................................................ (2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Tato varianta při stanovení sazby poplatku bude použita obcí, která nepovažuje za nutné nebo žádoucí určit rozdílnou výši poplatku pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a pro tzv. rekreanty. Čl. 4 Osvobození (1) Od poplatku jsou osvobozeni a) ................................ b) ................................ c) ................................ (2) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození. Ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích nepředpokládá zákonné osvobození. Osvobození je obec oprávněna ve smyslu ustanovení § 15 uvedeného zákona sama upravit v obecně závazné vyhlášce. Pokud obec tuto možnost využije má stanovené osvobození stejnou právní sílu jako kdyby bylo uvedeno přímo v zákoně. V praxi to znamená, že poplatník o přiznání osvobození nemusí správce poplatku žádat a v této záležitosti není rozhodováno obecním úřadem v procesním řízení. Čl. 5 Splatnost Varianta 1 Poplatek je splatný nejpozději do ................ Varianta 2 Poplatek je splatný ve .... Stejných splátkách, vždy nejpozději do ....... a do ........... Varianta 3 (1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný ve ..... stejných splátkách, vždy nejpozději do ....... a do ........ (2) Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do .............. Splatnost poplatku popř. termíny splátek a jejich počet musí být vždy obsahem obecně závazné vyhlášky. Při stanovení možnosti splátek se podstatně omezí i počet možných žádostí o povolení posečkání s placením poplatku a povolení zaplacení poplatku ve splátkách. Čl. 6 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do ........... dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do ........ dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Obsahem uvedeného článku je ohlašovací povinnost poplatníka ve vztahu ke správci poplatku. Tato povinnost se může vztahovat i na veškeré údaje o poplatníkovi. Vzor neobsahuje požadavek na úplnou identifikací poplatníka vzhledem k tomu, že obec má možnost tyto údaje získat z informačního systému. Zapracování této povinnosti do obecně závazné vyhlášky se předpokládá pouze v případě, že údaje z informačního systému ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel nebude obec pro výkon správy místního poplatku považovat za operativní a dostatečný. Pokud jde o vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci je obec oprávněna ve smyslu ustanovení § 15 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky požadovat bezúplatně údaje z evidence katastrálních úřadů obdobně, jako ostatní správci daní, podle ustanovení § 34 zákona o správě daní a poplatků. Čl. 7 Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Předmětný článek, který je převzat ze zákona o místních poplatcích, vyjadřuje povinnost poplatníka bez jakéhokoliv vyzvání správce poplatku zaplatit poplatek ve výši a lhůtě, určené obecně závaznou vyhláškou, tzn. splnit řádně svoji poplatkovou povinnost v termínu splatnosti. Teprve v případě, že tak poplatník neučiní, vyměří poplatek správce poplatku platebním výměrem. Současně článek obsahuje sankční opatření spočívající v tom, že včas nezaplacený poplatek může být zvýšen až o 50 %. Procentuální navýšení nemusí být správcem poplatku využito v plné výši, ale při déletrvajícím neplnění povinnosti ze strany poplatníka může být opakovaně použito za předpokladu dodržení horní hranice 50 %. Zjistí-li správce poplatku, že poplatek by zaplacen nesprávně v nižší částce, než stanoví obecně závazná vyhláška, provede podle zákona o správě daní a poplatků jeho dodatečné vyměření ve výši rozdílu zaplaceného poplatku a poplatku dodatečně vyměřeného. Čl. 8 Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Správce poplatku má právo ukládat pokuty osobám zúčastněným na poplatkovém řízení, pokud nesplní povinnost nepeněžité povahy, kterou jim ukládá zákon nebo obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. Při ukládání pokuty se musí správce poplatku řídit závažností nesplněných povinností, dobou trvání a následky protiprávního jednání. V rozhodnutí o pokutě musí být odůvodněna výše pokuty a uvedeny důvody, které vedly k jejímu uložení. Čl. 9 (1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. (2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pro počítání lhůt pro vyměření je zakotvena v zákoně o místních poplatcích speciální úprava prekluzivní lhůty, ve které lze místní poplatek vyměřit respektive doměřit. Podle ustanovení § 12 citovaného zákona lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla, pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Pro počítání lhůt v poplatkovém řízení se ustanovení § 47 zákona o správě daní a poplatků nepoužije. Čl. 10 Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Obec, která poplatky spravuje, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích. Jedná se o zvláštní úpravu institutu prominutí nebo snížení, která má přednost před využitím ustanovení § 55a. Prominutí nebo snížení rozhoduje obec v přenesené působnosti v řízení, jehož výsledkem je vydané rozhodnutí. Čl. 11 Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad č. ..... ze dne ... se zrušuje. Zrušovací ustanovení uplatní ta obec, která měla zavedený poplatek za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 12 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne ................ Podpisy : Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí