zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

IPPC - SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ

10.04.2002
IPPC
IPPC - SYSTÉM VÝMĚNY INFORMACÍ
Organizace výměny a přípravy informací v EU Článek 16 směrnice IPPC ukládá Evropské komisi povinnost organizovat „mezi členskými státy a mezi zainteresovanými průmyslovými odvětvími výměnu informací o BAT, monitoring a sledování jejich vývoje“. Výsledky této výměny informací bude komise každé tři roky zveřejňovat. Zodpovědný v této oblasti je Direktoriát XI. Evropské Komise (Directorate–General Environment - DG - ENV), europa.eu.int Účelem systému výměny informací je přenos informací o BAT a z nich odvozených emisních limitů na několika úrovních:
 • mezi veřejnou a soukromou sférou na úrovni EU i na vnitřní úrovni jednotlivých států
 • uvnitř veřejné, a stejně tak i uvnitř soukromé sféry, a to opět jak na národní, tak na celoevropské úrovni. Důležitá je přímá účast průmyslu v tomto systému a všeobecná dostupnost zveřejňovaných informací. Cílem systému výměny informací je podpora úřadů odpovědných za vydávání integrovaného povolení. Tyto úřady musí být informovány o aktuálním vývoji BAT a odvozených emisních limitech, protože jim směrnice ukládá, aby k nim přihlížely při vydávání povolení. Evropská komise pro tento účel vytváří referenční dokumenty BAT (tzv. BREF). Většinu koordinační a technické práce, včetně navržení BREFs, provádí Evropská kancelář IPPC, která je umístěna při Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies, Isla de la Cartuja s/a, E-41092 Seville, Španělsko, eippcb.jrc.es Evropská kancelář IPPC je sekretariátem systému výměny informací. Účastníci této výměny informací – členské státy EU, průmysl a veřejnost (zastoupená nevládními organizacemi) pracují na dvou úrovních :
 • Na technické úrovni jsou ustaveny pro každý výrobní sektor dle přílohy č. I směrnice Technické pracovní skupiny (Technical Working Groups – TWG). Skládají se z odborníků členských států a odborníků průmyslových svazů, včetně nezávislých expertů.
 • Na politické úrovni je ustaveno Fórum pro výměnu informací (Information Exchange Forum - IEF), pořádající setkání 2-3krát za rok. Úkolem fóra je dohlížet na proces výměny informací a podávat oficiální připomínky k návrhům BREF; jeho členy jsou zástupci soukromé i veřejné sféry. Konečnou zodpovědnost za zveřejnění BREF má Komise respektive její direktoriát DG XI. Práci TWG pro každý výrobní sektor, pro který je vypracováván BREF, koordinuje Evropská kancelář IPPC. Šest měsíců před oficiálním začátkem práce na daném BREF jsou představitelé příslušného průmyslového sektoru (většinou průmyslové svazy) vyzváni, aby delegovali své experty do pracovní skupiny. Představitelé průmyslu poskytují dokumentaci, nezbytnou pro vypracováni daného BREF, a zvou odborníky ze Sevilly na exkurzi do výrobních provozů; představitelé průmyslu mohou absolvovat rovněž stáž v kanceláři IPPC v Seville. Některé průmyslové svazy dokonce ustavují „stínové“ pracovní skupiny, které podrobně sledují vývoj a případně předkládají alternativní řešení. Národní systém výměny informací Každý členský stát musí zřídit vlastní systém výměny informací o BAT a odvozených emisních limitech, který bude propojen se systémem EU. Účelem systému je poskytovat informace o BAT a emisních limitech nejen úředním orgánům a institucím, ale i průmyslu a veřejnosti a zpětně Evropské komisi. Členský stát musí každé tři roky podávat komisi do Bruselu zprávu, která bude obsahovat přehled hlavních zdrojů a přeshraničních přenosů znečištění, a dále přehled platných emisních limitů a BAT, ze kterých jsou odvozeny. Národní systém výměny informací zároveň poskytuje institucionální zázemí pro vyjednávání jednotlivých zájmových skupin o nejefektivnějších opatřeních pro ochranu životního prostředí jako celku, včetně požadavků na dosažení emisních limitů environmentálně i ekonomicky nejefektivnější cestou. Vzhledem k tomu, že rámec emisních limitů bude stanovován legislativou EU a BREF, bude se o skutečných environmentálních efektech a ekonomických dopadech zavedení IPPC rozhodovat především v oblasti výměny informací v rámci tohoto vnitřního systému. Příprava referenčních dokumentů (BREF) je založena na výměně a posouzení informací všech států o existujících nejlepších technikách, monitorovacích postupech, dosahovaných výsledcích a výhledech dalšího vývoje. Proto byla v prvé fázi jako podkladový materiál shromážděna celá řada studií o používaných technologiích a dosahovaných výsledcích ze všech vyspělých průmyslových států světa . První verze dokumentů připravuje Evropská kancelář IPPC na základě diskusí expertů v pracovních skupinách a s využitím dalších studií o BAT, které již byly připraveny v rámci jiných projektů či mezinárodních dohod. Vypracované návrhy dokumentů „BREF“ jsou pak následně posuzovány v průmyslových sdruženích a dalších orgánech. Tyto také připravují vlastní stanoviska k návrhům BREF. Česká republika může ovlivnit vytváření tohoto rámce na úrovni EU především zapojením svých odborníků do pracovních skupin. V současné době má Česká republika jednoho zástupce v pracovní skupině pro přípravu referenčních dokumentů nejlepších dostupných technik (BREF), a to v pracovní skupině pro textilní průmysl. Prostřednictvím svých zástupců v mezinárodních odvětvových sdruženích, např. papírenského průmyslu (CEFIC) a výroby železa a oceli (EUROFERR), získává Česká republika informace o přípravě BREF pro tato odvětví. Samostatně se angažuje prostřednictvím svého svazu chemický průmysl, na který se směrnice vztahuje bez výjimky. Do tohoto procesu je rovněž v současné době i zemědělský průmysl. V rámci příprav návrhu zákona došlo k rozdělení zodpovědnosti orgánů státní správy za práci technických pracovních skupin a aktuálnost a dostupnost informací o nejlepších dostupných technikách dle jednotlivých kategorií zařízení: Ministerstvo průmyslu a obchodu: a. energetika, b. výroba a zpracování kovů, c. zpracování nerostů d. chemický průmysl, e. ostatní průmysl. Ministerstvo zemědělství: a. intenzivní chovy prasat a drůbeže, b. mlékárenský a potravinářský průmysl, c. jatka a zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu. Ministerstvo životního prostředí: a. nakládání s odpady a nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny, b. monitorovací systémy, c. vícesložkové vlivy (cross-media efects), d. chladící systémy. Zdroj: www.ippc.cz
  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

 • Další články
  Podněty ZmapujTo


  Neboj se zeptat Kam s ním?
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí