zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komentář k vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

23.04.2002
Odpady
Komentář k vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
§ 1 až 4 stanoví Katalog odpadů (příloha č. 1) a Seznam nebezpečných odpadů (příloha č. 2). § 5 až 7 upravuje dovozu, vývozu a tranzitu odpadů. V této části je stanoven postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů. Dále jsou uvedeny seznamy odpadů, podle kterých se řídí podmínky a režimy kontroly při dovozu, vývozu a tranzitu odpadů a seznamy států, do kterých je vývoz za účelem využití zakázán. Rovněž stanoví náležitosti průvodních dokladů při dovozu, vývozu a tranzitu odpadů. Tyto seznamy jsou uvedeny v přílohách č. 3 až 10. V závěrečném § 8 a § 9 jsou zrušovací ustanovení a ustanovení o nabytí účinnosti vyhlášky. Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů Obecně § 1 až 4 Veškerá evidence o odpadech se vede podle katalogového čísla (kódu odpadu) dle Katalogu odpadů. Nově zavedený Katalog odpadů je plně v souladu s Katalogem odpadů Evropské unie (dále jen EU). Po formální stránce nový Katalog odpadů (dále jen Katalog odpadů) zůstal stejný jako již neplatný Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 338/1997 Sb.). Katalog odpadů zachovává 20 skupin, které se dále člení na podskupiny a v těch jsou pak uvedeny jednotlivé druhy odpadů, zařazené pod šestimístná katalogová čísla (v praxi označovaná jako “kódy odpadů”). Změny V obsahové stránce Katalogu odpadů došlo k některým změnám, z nichž nejpodstatnější jsou - odpady považované vždy za nebezpečné jsou označeny znakem “* ” (obdoba označení N v již neplatném Katalogu). - některá katalogová čísla byla vypuštěna a nahrazena tzv. “zrcadlovými položkami”, kdy pro jeden druh odpadu jsou přidělena 2 po sobě následující katalogová čísla, z nichž jedno označené znakem “* ” se přiřazuje odpadu, který vykazuje některou z nebezpečných vlastností, druhé katalogové číslo je přiřazeno odpadu, který nevykazuje žádnou z nebezpečných vlastností. Skupina 16 – odpady v tomto katalogu jinak neurčené - byla změněna a rozšířena o další podskupiny Katalog byl v některých podskupinách rozšířen o další nové druhy odpadů s přiřazením nových katalogových čísel. Přes tyto změny, převážná většina katalogových čísel zůstala zachována a proto MŽP nepřipravuje vydání převodníku mezi katalogovými čísly Katalogu odpadu a katalogovými čísly již neplatného Katalogu odpadů (vyhláška č. 338/1997 Sb.). Seznam nebezpečných odpadů je uveden v samostatné příloze č. 2 vyhlášky. V této příloze jsou uvedeny pouze ty druhy odpadů, které jsou vždy považovány za nebezpečné odpady a i tak označovány při jejich evidenci. Nejsou zde proto uvedeny druhy odpadů, které tvoří tzv. zrcadlové položky, protože tyto druhy mohou vykazovat některou z nebezpečných vlastností a být tedy nebezpečným odpadem, ale mohou být také odpadem ostatním, bez nebezpečných vlastností. Komentář k jednotlivým paragrafům K § 1 Určuje Katalog odpadů (příloha č. 1) a Seznam nebezpečných odpadů (příloha č. 2). I když jsou nebezpečné odpady v Katalogu označeny symbolem “ * ” , jsou nebezpečné odpady uvedeny ještě v samostatném seznamu. K § 2 Oproti minulému právnímu stavu je vyhláškou výslovně upraven postup při zařazování odpadů dle Katalogu odpadů. Tento postup je převzat z legislativy EU a je doplněn podle praktických zkušeností a potřeb evidence a ohlašování odpadů. Je stanoven postup při vyhledávání jednotlivých položek druhů odpadů, způsob zařazování obalových odpadů a odpadů podobných komunálním odpadům ze živností, úřadů a průmyslu. K § 3 Je stanoven postup zařazování odpadů podle kategorií a zařazování v případě tzv. “zrcadlových položek” tj. těch druhů odpadů, kterým jsou v Katalogu odpadů přiřazena dvě po sobě následující katalogová čísla, z nichž jedno (označeno symbolem “* ” ) je určeno pro odpad vykazující některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona. Druhé je určeno pro stejný druh odpadu, ale který nevykazuje žádnou z nebezpečných vlastností odpadů. Dále je určeno označování kategorií odpadů pro účely evidence. K § 4 Zde jsou stanoveny náležitosti návrhu okresního úřadu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů v případech, kdy oprávněná osoba nemůže odpad jednoznačně podle Katalogu odpadů zařadit. Toto zařazení na základě § 5 odst. 2 zákona provede Ministerstvo životního prostředí na základě návrhu okresního úřadu. Katalog odpadů a evidence odpadů Evidence o produkci a nakládání s odpady a dalších údajů o odpadech (povolení, provozní řády atd.) se vede podle katalogového čísla (kódu odpadu) dle Katalogu odpadů. Proto správné zařazení odpadů dle Katalogu je velmi důležité. Pro vedení evidence o odpadech platí následující pravidla: Druhy odpadů označené v Katalogu odpadů symbolem “ * ” se v evidenci vždy vykazují jako odpady nebezpečné a označují se N. Ostatní odpady, které nejsou v Katalogu odpadů označené symbolem “ * ”, ale vykazují některou z nebezpečných vlastností (zákon § 6 odst. 1 b) nebo c) a odst. 2) a jsou tedy nebezpečným odpadem se pro účely evidence označují symbolem O/N. § 5 až 8 Dovoz, vývoz a tranzit odpadů Obecně V této části vyhláška stanoví - tzv. barevné seznamy odpadů (přílohy č. 3, 4 a 5), které určují režim kontroly pohybu odpadu přes hranice státu. - seznamy států, do kterých je vývoz za účelem využití zakázán, - postup při udělování souhlasu s dovozem, vývozem a tranzitem odpadů a - doklady a jejich obsah, které musí doprovázet dodávku při dovozu, vývozu a tranzitu odpadů. Tyto seznamy a doklady vč. kódování druhů odpadů, způsobů využití apod. jsou plně v souladu s předpisy EU. Výjimkou proti legislativě EU je příloha č. 10. V této příloze jsou stanoveny 3 druhy odpadů, které jsou uvedeny na Zeleném seznamu odpadů, ale jejichž vývoz a dovoz za účelem využití je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí. Pro tyto odpady je uplatněn stejný režim pro kontrolu jejich pohybu přes hranice státu jako pro odpady uvedené na Žlutém seznamu odpadů. (pokračovaní příště) Zdroj: Odpadové hospodářství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí