zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SBĚR PŘIPOMÍNEK K PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY BUDE PROBÍHAT VE VŠECH KRAJÍCH ČR.

21.05.2002
Odpady
SBĚR PŘIPOMÍNEK K PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY BUDE PROBÍHAT VE VŠECH KRAJÍCH ČR.
Plán odpadového hospodářství České republiky (zkr. POH ČR) bude po svém schválení vládou ČR v říjnu t. r. jedním ze základních dokumentů vedle odpadové legislativy, který ovlivní nakládání s odpady na celostátní i regionální úrovni a bude závazný pro původce odpadů, veřejný sektor a pro firmy provádějící sběr a svoz odpadů, provozovatele skládek, spaloven a všech zařízení sloužících k materiálovému a energetickému využití odpadů nebo jejich odstranění. POH ČR bude též sloužit jako nástroj regulace vývozu a dovozu odpadů. Dokument POH ČR bude členěn do základních kapitol, jejichž obsahem bude analýza současného stavu odpadového hospodářství ČR (včetně SWOT analýzy), návrh cílů Plánu a následné nástroje a opatření přijímaná na úrovni České republiky k dosažení navržených cílů. Návrh POH ČR je od 6. 5. 2002 podroben procesu připomínkování ze strany veřejnosti (jeho verze označená jako 2.2). Proces připomínkování probíhá v rámci strategického posouzení vlivů POH ČR na životní prostředí (tzv. SEA). V každém kraji České republiky jsou určeny kontaktní osoby - koordinátoři, kteří jsou pověřeni poskytováním základních informací o procesu připomínkování a potřebných souvisejících podkladů. Koordinátoři v krajích uskuteční pracovní semináře pro veřejnost během měsíců květen až červen 2002, na kterých bude předložena verze 2.2 POH ČR k diskusi a sběru připomínek. Hlavním předmětem připomínkování v rámci seminářů budou kapitoly věnované analýze stavu a návrhům cílů ochrany životního prostředí pro POH ČR. Připomínky či předložené návrhy změn ze strany veřejnosti se musí vztahovat k vlivům, které může mít navržený POH ČR na životního prostředí. Na základě sebraných připomínek budou následně připraveny návrhy variant řešení a implementace Plánu. Tyto části dokumentu se poté předloží k připomínkování veřejnosti počátkem července t. r. Na základě všech připomínek k verzi 2.2 POH ČR bude zpracována aktualizovaná návrh verze 2.3. a zároveň první návrh Strategického posouzení vlivů POH ČR na životní prostředí (SEA POH ČR). Oba dokumenty budou v dalším kole předloženy k připomínkování veřejnosti na přelomu srpna a září 2002. Oba dokumenty, konečná verze 2.4. a SEA POH ČR, budou po zapracování připomínek předloženy do konce října 2002 vládě České republiky ke schválení. Základním dokumentem, který stanoví podmínky zpracování POH ČR je zákon č. 185 / 2001 Sb. o odpadech. Podle § 43 a 44 tohoto zákona bude v budoucnu POH ČR podkladem pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství v jednotlivých krajích, jejichž závazná část bude rámcem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních orgánů úřadů, krajů a obcí. Bude proto sloužit jako vodítko při udělování provozních povolení nejen v rámci zákona o odpadech, ale i pro ta zařízení, na které se vztahuje zákon o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečištění (Zákon o IPPC č. 76 / 2002 Sb.) a která produkují nebo nakládají s odpady. Informační zdroje: Podrobné údaje o procesu připomínkování návrhů POH ČR včetně všech dalších doplňujících dokumentů a podkladů je možné získat na internetových stránkách organizace REC ČR a Ministerstva životního prostředí ČR: www.reccr.cz http://www.env.cz Zdroj: Regionální Environmentální Centrum (REC) Praha
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí