zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Miloš Kužvart jednal s nevládními organizacemi o vodní dopravě

01.07.2002
Voda
Ministr Miloš Kužvart jednal s nevládními organizacemi o vodní dopravě
V úterý 25. června se v Praze na Toulcově dvoře sešel ministr životního prostředí Miloš Kužvart se zástupci ekologických organizací, aby si obě strany vyjasnily názory na ekologicky přijatelný rozvoj vodní dopravy u nás. Hlavním bodem jednání se stala stále plánovaná výstavba průplavu Dunaj – Odra – Labe, kterou však obě strany na konci schůzky odmítly. Usnesením vlády ČR č. 1319 ze dne 10. 12. 2001 bylo uloženo ministrovi dopravy a spojů zpracovat a předložit vládě do 30. 9. 2002 aktualizovaný Program podpory rozvoje vodní dopravy v České republice. Lze předpokládat, že součástí záměru na zpracování aktualizovaného Programu podpory rozvoje vodní dopravy v České republice bude i nadále výhledový záměr na vybudování průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe přes území České republiky tak, jak je naposledy potvrzen v zákoně č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě a zakotven v grafických částech platné územně plánovací dokumentace velkých územních celků, měst a obcí jako chráněná “územní rezerva” v dotčeném území. V textu tohoto dokumentu je uloženo “územně chránit koridor pro (případnou) budoucí výstavbu průplavu Dunaj – Odra – Labe jako územní rezervu, využitelnou po návrhovém období těchto územních plánů”. Zástupci Ministerstva životního prostředí a nevládních organizací si v široké diskusi vyměnili názory na danou problematiku a shodli se na následujících stanoviscích: 1. nadále kategoricky nesouhlasí s úvahami o realizaci průplavu Dunaj – Odra – Labe v současnosti i v budoucnosti nejméně do roku 2020, což je uvažovaný návrhový horizont aktuálně připravovaných územních plánů velkých územních celků, vč. krajů, 2. nedoporučují zakotvení územní ochrany koridoru pro tento záměr ani jako rezervy pro dlouhodobý výhled po návrhovém období, tedy ani po roce 2020 a nepovažují ji za veřejně prospěšnou stavbu, 3. doporučují, aby bylo ze všech hledisek aktuálně zhodnoceno a doloženo, zda-li je výstavba průplavu DOL veřejným zájmem České republiky a zda je jeho výstavba ekonomicky reálná (studií proveditelnosti, výpočtem návratnosti a úvahou o zdrojích financování), 4. požadují předložení Aktualizace programu podpory vodní dopravy v České republice, jejíž zpracování bylo uloženo ministrovi dopravy usnesením vlády ČR čís. 1319 z 10. 12. 2001, k posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí jako koncepce podle zákona čís. 244/1992 Sb. v platném znění před předložením do jednání vlády, i za cenu nedodržení uloženého termínu 30. 9. 2002, a to včetně projednání přeshraničních vlivů, 5. nedoporučují upravovat vltavskou vodní cestu v zastavěném území Prahy nad přístavem Holešovice z důvodů urbanistických i památkových, nad přístavem Pardubice na Labi a nad přístavem Holešovice na Vltavě v Praze bude podporovat jen přiměřený výtlak lodí pro nákladní a osobní dopravu, rekreační a sportovní plavbu, v souladu s přírodním charakterem, osídlením a funkčním využitím území kolem toku, 6. nedoporučují výstavbu zdymadel u přehradních hrází Slapy a Orlík a naopak doporučují výstavbu rybích přechodů. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí