zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty na jedenácté setkání IPPC BAT Fóra pro výměnu informací.

07.08.2002
IPPC
Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty na jedenácté setkání IPPC BAT Fóra pro výměnu informací.
C E S T O V N Í Z P R Á V A ze zahraniční pracovní cesty na jedenácté setkání IPPC BAT Fóra pro výměnu informací Pořadatelé: DGs Enterprise a Environment, IMPEL Účastníci: zástupci příslušných ministerstev, povolovacích a inspekčních institucí - agentur, TWG - technických pracovních skupin v Seville, průmyslových svazů a jiných NGO’s z členských států EU a z přistupujících zemí. Hlavní body programu: 1. Celková zpráva o postupu prací na dokumentech BREF (EIPPCB - Evropská kancelář pro IPPC v Seville) 2. Zahrnutí popisu způsobů zneškodnění výrobků po ukončení jejich životnosti pod BREF „Zacházení s odpady“ 3. Sloučení BREF pro „Velkoobjemové výroby pevných anorganických chemikálií“ s BREF pro „Speciální anorganické chemikálie“ 4. Program činnosti v letech 2003 a 2004 5. Způsob odstranění chyb , které se objevily v „dokončených BREFech“ (vysvětlivky ke zkratkám a termínům jsou uvedeny na poslední straně zprávy) 1. Zpráva o postupu prací na dokumentech BREF Zástupci DG Environment a EIPPCB vyzvali všechny členy IEF, aby zajistili výběr kvalitních, odpovědných, odborně a jazykově vybavených expertů do TWG pro všechny oblasti, i pro ty, u nichž dosud není jasný termín zahájení práce, neboť právě výběr členů TWG je nyní hlavním problémem práce EIPPCB. Řekli, že zvláště pro kandidátské země je to velká příležitost k zapojení do evropských struktur a požádali členy IEF, aby kontaktní údaje vybraných expertů ihned předávali sekretariátu EIPPCB. Experti musí být ovládat jednací jazyk (angličtinu), musí být přehled nejen o technologiích,ale i o systémech řízení, údržby, vzdělávání pracovníků apod. Experti rovněž musí být schopni rychle reagovat na materiály předkládané EIPPCB, dodržovat termíny a měli by mít zajištěnou podporu v zemi, kterou zastupují (zdroje informací, kontakt s dalšími experty atd.). Nalezení nových expertů může trvat několik měsíců a proto je třeba začít s jejich vyhledáváním co nejdříve. Zástupce DG ENV Magnus Gislev zmínil že Evropská komise je často kritizována za to že její materiály si navzájem odporují a nejsou koherentní. Věří proto, že při přípravě BREF k tomu nedojde a možné rozpory mezi materiály připravovanými k IPPC a materiály vydanými např. k bezpečnosti zkrmování vedlejších produktů z jatek nebo k pohodě zvířat (welfare) budou včas odstraněny. Stav prací na jednotlivých BREF a implementace v jednotlivých oborech: Textilní průmysl - připraven druhý návrh BREF, hlavními problémy při implementaci je to že: sektor v Evropě zahrnuje veliké množství poměrně malých podniků (složitá komunikace atd.) největší environmentální riziko představuje kontaminace surovin nebezpečnými látkami (těžké kovy, rezidua pesticidů atp.), přitom tyto suroviny pocházejí z mimoevropských zemí (vlna a bavlna z Austrálie, Nového Zélandu, Číny aj.) a jejich výrobu tak nemůže Evropská komise přímo ovlivnit. Intenzívní chov prasat a drůbeže - objevily se problémy v přípravě, k návrhu BREF bylo podáno velké množství připomínek a není jasné, kdy se je podaří vypořádat, některé členské státy (Německo) navrhují posunout konečný termín pro schválení BREF, neboť ho chtějí projednat se zástupci farmářů a to je vzhledem k nejednotnosti farmářů samých velmi časově náročné. Ekonomické a mezisložkové vlivy - byl dokončen první návrh, práce na BREFu pokračuje a Don Litten, vedoucí EIPPCB, je velmi optimistický ohledně další přípravy. Jatka a vedlejší produkty jateční výroby - byl dokončen první návrh, nejvíce diskutovanou oblastí jsou živočišné vedlejší produkty vzhledem k riziku přenosů chorob typu BSE. V oblasti kafilerií se diskutuje o podmínkách pro ekologické spalování kadáverů při likvidaci stád z důvodu nákazy infekčními chorobami. Objevují se tu podobné problémy jako při spalování odpadů obecně. Spalování odpadů je vůbec považováno za klíčový sektor. Potravinářství - byl dokončen první návrh, prioritou musí být bezpečnost potravin, ukazuje se, že v tomto sektoru existuje mnoho horizontálních souvislostí a technologických zvláštností (místních unikátních technologií, tradičních způsobů výroby atp.) Povrchové úpravy kovů a plastů - problémem je že toto odvětví zahrnuje mnoho různých technologií. 2. Zahrnutí popisu způsobů zneškodnění výrobků po ukončení jejich životnosti pod BREF „Zacházení s odpady“ DG ENV dalo zpracovat právní analýzu, zda lze zařízení, jejichž výrobní technologie nespadá do kategorií přílohy 1 Směrnice 96/61/EC, pod tuto Směrnici zahrnout proto, že produkují výrobky, na jejichž likvidaci by se Směrnice vztahovala. Zástupci průmyslu (UNICE) vyjádřili přesvědčení, že záběr BREF by se prozatím rozšiřovat neměl, zvláště vzhledem k tomu že bude možná nutné novelizovat celou Směrnici. Současná struktura BREF (ale i přílohy č.1) je podle nich nelogická, neboť některé šetrné nebo často používané technologie nezahrnuje (kompostování biologického odpadu, lodní transport odpadů), jiné nepříliš šetrné či málo používané naopak zahrnuje. Je třeba stanovit minimální standardy pro nakládání s odpady aby se předešlo ekodumpingovým cenám za jejich zneškodňování či za prodej výrobků v zemích , kde je do ceny výrobku započtena i cena za jeho likvidaci. Závěr byl že příloha č.1 nepopisuje materiály (např. druh odpadů) jejichž zpracování pod IPPC spadá, ale operace (procesy), které v zařízení probíhají. Legislativní pokrytí zvláštních, v BREF nepopsaných případů, bude ošetřeno prostřednictvím zvláštních směrnic (směrnice o elektronickém odpadu, směrnice o kompostování atp.) 3. Sloučení BREF pro „Velkoobjemové výroby pevných anorganických chemikálií“ s BREF pro „Speciální anorganické chemikálie“ Po diskusi s přítomnými členy IEF zástupci EIPPCB a DG ENV rozhodli, že bude ponechána původní struktura a k žádnému slučování BREFů v oblasti chemie nedojde. 4. Program činnosti v letech 2003 a 2004 Příprava BREFů je velmi náročná a také nákladná. Evropská komise se proto bude snažit co nejvíce omezit počet připravovaných průřezových (horizontálních) BREFů a pokrýt danou problematiku v odvětvových (vertikálních) BREFech. Nebudou připravovány navrhované BREFy o NOx a hluku, připravovat se zřejmě bude BREF o skladování a o energetické účinnosti. Navrženo bylo celkem 7 oblastí, ale to je pouze návrh a z něj budou teprve vybrány ty pro které se BREF bude vyvíjet (navržen je mimo jiné i BREF na vyřazení zařízení z provozu-decommisioning) Podle původního plánu by již nyní měly začít revize prvních vydaných BREFů (byly plánovány vždy po čtyřech letech). Byla diskutována naléhavost jejich revize a konečným návrhem je nejdříve dokončit všechny potřebné BREFy a pak teprve začít s revizí těch vydaných. Výjimkou by mohly být případy kdy jsou ustanovení BREF sporná (např cementářský BREF ve vztahu ke spoluspalování odpadů, neboť tento BREF neobsahuje dostatečný výčet škodlivých látek a popis emisí- emission limit values jsou nahrazeny emisními limity a limity spotřeby surovin a energie) nebo by došlo k zásadnímu technologickému pokroku. Návrh CEMBURO je revidovat BREF pouze pokud se objeví: nové technologie nové informace nedostatky v původním BREF nevázat revizi na žádný časový termín provést před revizí analýzu nákladů na její provedení První generace BREFů nebude dokončena dříve než v roce 2005. BREFy nebudou (už z důvodu jejich budoucí revize a procesu připomínkování) překládány do národních jazyků. 5. Způsob odstranění chyb , které se objevily v „dokončených BREFech“ Texty přijatých BREFů nebudou měněny, ale informace o případných chybách budou shromažďovány v EIPPCB a budou využity při budoucí revizi BREFů. pro podporu shromažďování těchto informací byla vytvořena nová kolonka v tabulce BREFů na stránce: eippcb.jrc.es Tato kolonka se nazývá DODATEČNÉ INFORMACE (Additional information) a obsahuje připomínky a materiály zaslané EIPPCB jako reakce na nejasnosti v textu BREF. Zveřejňovány zde nebudou všechny materiály které EIPPCB obdrží, ale pouze ty, které byly ze strany EIPPCB nebo DG ENV ke zveřejnění vybrány. Přehled zkratek a anglických termínů: BAT = best available technique - nejlepší dostupná technika BREF - doporučující dokumenty nejlepších dostupných technik (BAT) cross-media aspects - aspekty popisující znečištění ovlivňující více složek ŽP EIPPCB = European IPPC Bureau - Evropská kancelář pro IPPC EPER = evropský registr znečišťujících emisí CEMBURO = Evropský svaz výrobců cementu IEF = Information Exchange forum - fórum výměny informaci TWG = technical working group - technické pracovní skupiny DG ENV = Directoriate General - Environment - generální direktoriát pro životní prostředí DG Enterprise = Directoriate General - Enterprise - generální direktoriát pro průmysl UNICE = Evropský svaz průmyslu a služeb
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí