zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní pravidla chování občanů při povodních

17.08.2002
Obecné
Voda
Základní pravidla chování občanů při povodních
Evakuaci vyhlašuje starosta obce pro celou obec, případně pro ohroženou část. S vyhláškou seznamuje obyvatele obvyklým způsobem (především využívá místního rozhlasu, nebo je obyvatelstvo informováno policií nebo příslušníky HZS). Obyvatelům doporučujeme, aby se disciplinovaně podřídili pokynům složek IZS (policie, hasiči, zdravotníci), správních úřadů a krizových štábů. Je nutné si uvědomit, že neuposlechnutím pokynů evakuujícího vystavujete sebe a později i zachránce nebezpečí ohrožení života. Fyzická osoba je podle zákona o krizovém řízení povinna uposlechnout výzev orgánů krizového řízení a strpět omezení vyplývající z krizových opatření, která jsou uvedena v rozhodnutí o krizovém stavu. Pokud tak neučiní, lze fyzické osobě uložit pokutu v době krizového stavu až 50 000 Kč. Pokyn k evakuaci vydává starosta města (obce) svým rozhodnutím, ve kterém je uvedeno, jaká oblast se evakuuje a kam. Na vývěsce úřadu - případně z vysílání obecního rozhlasu nebo jinou formou se dozvíte, kde je místo soustředění, jak je zajištěna doprava do místa nouzového ubytování, zda je možno použít vlastní dopravy. Evakuaci zdravotnických a sociálních zařízení a škol zajišťují příslušné organizace ve spolupráci s obecním, resp. městským úřadem. Dodržujte zákaz vstupu, pobytu a pohybu v evakuovaném území. Obvod evakuovaného prostoru je označen uzávěry (dopravní značka) a označením zákaz vstupu - policejní uzávěra. Příslušníci Policie ČR kontrolují osoby na hranici a uvnitř evakuované prostoru. Za nouzového stavu může být občan požádán o pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky (např. movitá věc - automobil, ale i nemovitost nebo služby atd.). O pracovní výpomoci a povinnosti poskytnout věcné prostředky rozhoduje hejtman kraje, případně přednosta OkÚ. Právnické nebo fyzické osoby jsou povinny poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace. Fyzická osoba je povinna vykonávat uloženou pracovní výpomoc. Fyzická osoba toto může odmítnout pouze pokud by tímto ohrozila život nebo zdraví své nebo i jiných osob. Rovněž pokud by byl požadavek v rozporu se zákonem, například dopravní prostředek nesmí řídit osoba bez příslušného oprávnění. Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní výpomoci v době nouzového stavu stanoví fyzické osobě okresní úřad pracovním příkazem. Pracovní příkaz obsahuje osobní údaje, den zahájení a ukončení pracovní výpomoc, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn uložit povinnost fyzické osobě poskytnutí věcného prostředku také starosta obce, který o uložení této povinnosti následně informuje okresní úřad. Pro přehled o přesunu osob při evakuaci je nutné hlásit přechodné změny pobytu osob. Změny pobytu osob hlásit na orgán, který zabezpečuje evakuaci osob - obecní úřad. V místě shromaždiště bude vedena evidence evakuovaných osob, která bude předána správnímu úřadu v místě dislokace. Osoby, kteří se do organizované evakuace nezapojí, a budou se evakuovat individuálně, hlásí změnu pobytu na obecním úřadu v místě, kam se přesunuly. Do provádění krizových opatření budou zapojeni také vojáci. Osoby povinné civilní službou vyzve k účasti na krizových opatřeních okresní úřad, rozhodne-li o konkrétním způsobu jejich využití krajský hejtman. Základní pravidla chování občanů při povodních: Poslouchejte sdělovací prostředky a pokyny záchranářů Přemýšlejte a chovejte se klidně, nepodléhejte panice Vzájemně si pomáhejte , zejména dětem, starým a nemocným lidem Předávejte si vzájemně informace, ale nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy Sledujte vysílání místního rozhlasu a ostatních sdělovacích prostředků. Pokud nevíte, zda se vaše obydlí nachází v zátopové oblasti, lze tyto informace zjistit na vašich obecních, příp. okresních úřadech Nezůstávejte zbytečně v ohroženém prostoru Připravte si nouzové (evakuační) zavazadlo Automobily přeparkujte mimo ohroženou lokalitu Zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy Přesuňte předměty vyšší hodnoty do vyšších pater budov - včetně potravin a vody Připravte obydlí na nouzové opuštění - vypněte elektrické spotřebiče, uzavřete uzávěry plynu a vody Opouštíte-li byt nebo obydlí - oznamte to záchranářům (např. informací na dveřích bytu apod.) Soustřeďte se na pečlivou přípravu evakuačního zavazadla. To by mělo obsahovat: základní trvanlivé potraviny (konzervy), zabalené pečivo (chléb), pitná voda (v lahvi) osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti předměty denní potřeby, jídelní misku, příbor, léky, toaletní a hygienické potřeby přenosné rádio s bateriemi, svítilna, kapesní nůž, šití, zápalky (zapalovač) náhradní oděv a osobní prádlo, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývka Před opuštěním obydlí: Uhaste otevřený oheň v topidlech vypněte elektrické spotřebiče uzavřete přívod vody a plynu vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt - na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se do místa shromaždiště k evakuaci, určené obcí ověřte, zda i sousedi vědí, že mají opustit byt z důvodu evakuace dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou pro případ, že by se ztratily kočky a psy vezměte s sebou ostatní domácí zvířata zásobte před odchodem potravou a vodou a ponechejte je doma
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí