zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Název: Integrovaná prevence a registr

22.08.2002
IPPC
Název: Integrovaná prevence a registr
Nový zákon zamezí zavádění \"morálně\" zastaralých technologií.
Po vzoru Evropské unie jsme na jaře letošního roku přijali zákon o integrované prevenci a omezování znečištění. Zákon upravuje dvě relativně samostatné oblasti. První z nich je integrovaná prevence a omezování znečištění, druhou zřízení integrovaného registru znečišťování. Protože první ohlašovací povinnost do tohoto registru je zákonem stanovena až na 15. 2. 2005 a není dosud pevně stanoven okruh ohlašovatelů, bude lépe o tomto registru podrobněji informovat až v období, kdy se jeho požadavky stabilizují v prováděcích předpisech. Integrovaná prevence a omezování znečištění (do povědomí širší veřejnosti již vstoupila anglická zkratka IPPC - Integrated Prevention and Pollution Control) je novým přístupem k regulaci znečišťování životního prostředí průmyslovou a zemědělskou činností. Hlavní důraz neklade na likvidaci již vyprodukovaného znečištění, i když její důležitost nesnižuje, ale na prevenci vzniku tohoto znečištění. Od tzv. koncových technologií směřuje k hledání řešení přímo u zdroje znečišťování, tj. ve výrobní technologii. IPPC směřuje k zavádění tzv. nejlepších dostupných technik (z anglického originálu Best Available Techniques - BAT). Jsou to technologie a techniky, které došly nejdál v ochraně životního prostředí a současně jsou dostupné v daném průmyslovém nebo zemědělském sektoru. Dostupností se myslí dostupnost technická i ekonomická, například v rámci trhu EU. IPPC má zamezit zavádění \"morálně\" zastaralé technologie a techniky v provozech a přinutit provozovatele, aby si vybrali technologii či zařízení, která vyhoví požadavkům na BAT. Povinnost zavedení BAT platí pro provozovatele všech zemí EU. Brusel si od jejího zavedení slibuje snížení emisí znečišťujících látek do všech složek životního prostředí, produkce odpadů, hlukové zátěže a zlepšení hospodaření se surovinami a energiemi. Zákon č. 76/2002 Sb. je v platnosti od 1. března letošního roku a většina jeho ustanovení nabývá účinnosti k 1. lednu 2003. Výjimkou jsou paragrafy 5 a 6 zákona, které upravují zřízení odborné podpory výkonu státní správy v rámci řízení o vydání integrovaného povolení. Integrované povolení je správní rozhodnutí, kterým se nahrazují některé správní akty (povolení, souhlasy, vyjádření apod.) podle zákona o vodách, o ochraně zemědělského půdního fondu, o lesích, o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, o odpadech, o veterinární péči, o ochraně veřejného zdraví a podle lázeňského zákona. Integrované povolení bude vydávat kraj v přenesené působnosti nebo Ministerstvo životního prostředí v případě zařízení, která by mohla významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí jiného státu. Pro zařízení, která vstoupí v zákonem stanovených lhůtách do režimu IPPC, již nebudou jmenované dílčí správní akty vydávány. Veškerá komunikace bude probíhat mezi provozovatelem zařízení a jemu odpovídajícím jedním úřadem. Bez pravomocného integrovaného povolení nelze po 1. lednu 2003 pro zařízení podle zákona o integrované prevenci vydat stavební povolení. Tuto skutečnost je nutné brát na zřetel zejména u projektů, které budou ve stavebním řízení právě na přelomu letošního a příštího roku. Řízení o vydání integrovaného povolení bude podle maximálních lhůt stanovených zákonem trvat 5-6 měsíců. Integrované povolení stanoví podmínky, které vycházejí z použití nejlepší dostupné techniky a vždy určí parametry, které by byly požadovány v případě vydání dílčích správních aktů, které integrované povolení nahrazuje. Závazné podmínky provozu zařízení nikdy nesmějí být mírnější, než stanovuje složková legislativa (to se týká zejména emisních limitů) a nikdy nepředepisují použití konkrétní technologie nebo techniky (vždy pouze parametry, kterých je třeba dosáhnout). Řízení o vydání integrovaného povolení je zahájeno dnem doručení žádosti o vydání integrovaného povolení úřadu místně příslušnému krajskému úřadu nebo MŽP. Úřad má dvacetidenní lhůtu na ověření, zda žádost obsahuje všechny náležitosti. Tato lhůta je ale kvůli složitosti žádosti poměrně napjatá. Pokud je žádost neúplná, vrátí ji úřad k dopracování. Když je žádost úplná, následuje zveřejnění jejího stručného shrnutí na internetu a zpřístupnění celé žádosti k nahlédnutí. Žádost je současně postoupena k vyjádření účastníkům řízení, kteří jsou v zákoně vymezeni, příslušným správním úřadům, což jsou úřady, které by podle složkové právní úpravy vydávaly integrovaným povolením nahrazované dílčí správní akty, Agentuře integrované prevence - odborně způsobilé osobě, dotčenému státu v případě možných významných přeshraničních vlivů ze zařízení. Všechna vyjádření úřad zasílá Agentuře integrované prevence - odborně způsobilé osobě, která má ve lhůtě 75 dní od obdržení žádosti vypracovat odborné vyjádření k celému c obsahu žádosti a k došlým vyjádřením. Toto své vyjádření Agentura integrované prevence - odborně způsobilá osoba nabídne k projednání provozovateli zařízení. Úřad po obdržení vyjádření odborně způsobilé osoby svolá ústní jednání o žádosti, kam přizve provozovatele zařízení, účastníky řízení, příslušné správní úřady a odborně způsobilou osobu. Následně do 45 dnů od obdržení vyjádření odborně způsobilé osoby integrované prevence rozhodne o vydání integrovaného povolení nebo o zamítnutí žádosti o jeho vydání. Ve složitějších případech je možné tuto lhůtu prodloužit o dalších 45 dní. Lhůty pro získání integrovaného povolení, respektive pro podání žádosti o vydání tohoto povolení jsou v zákoně upraveny v souladu se lhůtami stanovenými směrnicí Rady 96/61/ES o IPPC a vyjednanou kapitolou 22 Životní prostředí. Pro zjednodušení a přehlednost uvádím přehled rozdělující zařízení do tří typů, podle toho, jaké lhůty nebo povinnosti musí splnit. Kategorie zařízení, na které se vztahuje povinnost mít v zákonem stanovených lhůtách integrované povolení, jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. Vedle těchto kategorií zařízení lze o integrované povolení žádat i dobrovolně, například pro zařízení, které nedosahuje projektované kapacity uvedené v příloze zákona. Celkem se ustanovení zákona dotknou 650 podniků se zhruba 1150 zařízeními. Obecně se jedná o sektory uvedené v následujícím přehledu společně s počty IPPC zařízení. Žádost o vydání integrovaného povolení je poměrně rozsáhlým dokumentem, v rámci kterého předává provozovatel zařízení úřadu všechny podklady nutné k rozhodnutí o vydání integrovaného povolení nebo o zamítnutí žádosti. Náležitosti žádosti jsou obecně stanoveny v paragrafu 4 zákona o integrované prevenci a dále budou podrobně stanoveny vyhláškou MŽP, jejíž vydání se předpokládá na podzim letošního roku. Dvanáct hledisek pro stanovení BAT, která pomohou provozovateli zařízení zvolit nejlepší dostupnou techniku, je uvedeno v příloze č. 3 zákona. Ministerstvo životního prostředí připravuje nařízení vlády o systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. V rámci tohoto systému se budou formovat tzv. technické pracovní skupiny v jednotlivých sektorech, které vytvoří odbornou základnu celého systému a napojí se na příslušné evropské technické pracovní skupiny. Systém výměny informací o BAT již v jakési \"prvotní\" formě pracuje. Výsledky činnosti, zejména překlady některých evropských dokumentů o BAT (tzv. BREF), jsou dostupné na adresách www.ippc.cz a www.ceu.cz Agentura integrované prevence, už zmíněná v textu, bude odborně vybavenou centrální institucí hromadící \"know-how\" na poli IPPC a v oblasti BAT. Krajské úřady a ministerstvo, které budou vydávat integrovaná povolení, nemohou zaměstnávat specialisty na všechny sektory. Po vzoru členských zemích EU je proto v Českém ekologickém ústavu zřizována Agentura integrované prevence. V současné době se formuje, do reálných řízení bude vstupovat od 1. 1. 2003 a přijímá do stálého pracovního poměru environmentalisty-specialisty na jednotlivé průmyslové a zemědělské sektory v režimu IPPC. Agentura bude hrát významnou úlohu zejména při stanovení nejlepší dostupné techniky pro konkrétní povolované zařízení a při slaďování podmínek provozu zařízení navrhovaných příslušnými složkovými orgány (orgán ochrany ovzduší, vody atd.) v konkrétním řízení. Tato centrální instituce je považována za odborně způsobilou osobu ze zákona. Odborná vyjádření v rámci řízení o vydání integrovaného povolení mohou dávat i právnické osoby zapsané do Seznamu odborně způsobilých osob. Ministerstvo životního prostředí koordinuje řadu pilotních projektů u konkrétních zařízení, na která se vztahuje povinnost předložit žádost o vydání integrovaného povolení do 31. 3. 2003. Pilotního povolování se v různých projektech již zúčastnily nebo účastní podniky Aliachem, Brola, Conta, Česká drůbež, Diamo, Feramo Metallum International, Frantschach Pulp & Paper Czech, Frýdecká skládka, Galček, Habrinol, Chemopetrol, Kartek, Kovohutě Mníšek, Kovohutě Příbram, Odpady Písek, Rockwool, Škoda Auto, Technické služby Kaplice, Tozos, Vepaspol a Zaal. Pracuje se na pilotních projektech na přípravu žádostí pro A. S. A. skládka Bystřice, Compag Votice, Depos Horní Suchá, Gesta, Rynoltice, Hantály či Tiba. Smyslem pilotních řízení je příprava podniků a státní správy na blížící se zcela nové povinnosti, usnadnění řízení, která proběhnou jako první v roce 2003 a doladění případných nejasností v postupech. Integrovaná prevence a omezování znečištění dává povolování na poli ochrany životního prostředí nový rozměr. Pozice provozovatele zařízení vůči povolujícímu úřadu bude vyrovnanější, protože provozovatel bude nucen sám analyzovat svou situaci, povinnosti, způsoby a možnosti dalšího provozu zařízení a do řízení vstoupit s jasnou představou podmínek provozu svého zařízení. Vyjednávání závazných podmínek provozu zařízení s krajským úřadem by mělo probíhat na odborné úrovni s konsenzuálním výsledkem. V první vlně budou povolena tzv. nová zařízení a další zařízení, pro která si jejich provozovatelé podají žádosti. Dále se bude pokračovat zejména na základě výzev k podání žádostí, které budou krajské úřady rozesílat. Dobré načasování podávání žádostí na úřady je nezbytné, aby se zamezilo nadměrnému jednorázovému zahlcení úřadů v roce 2007, kdy už budou muset mít integrované povolení všichni provozovatelé IPPC zařízení. EVA HATLÁKOVÁ, Ministerstvo životního prostředí Tab. 1 Přehled typů zařízení podle IPPC Typ zařízení Definice typu zařízení Povinnost pro provozovatele Typ I (podle § 42 zákona Zařízení, pro která byla podána žádost o stavební povolení do 30. 10. 1999 Mít integrované povolení do 30. 10. 2007, o integrované prevenci) a která byla uvedena do provozu do 30. 10. 2000 chce-li provozovat zařízení po tomto datu Typ II (podle § 43 zákona Zařízení, pro které provozovatel podal žádost o stavební povolení nejpozději Podat žádost o integrované povolení do 31. 3. 2003 o integrované prevenci) do 30. října 1999 a které uvedl do provozu v období od 30. října 2000 do 1. 1. 2003 a í é í Č Zařízení, pro které provozovatel podal žádost o stavební povolení chce-li provozovat zařízení po tomto datu po 30. říjnu 1999 a které uvedl do provozu do 1. 1. 2003 Zařízení, pro které bylo do 1. 1. 2003 vydáno stavební povolení a které nebylo uvedeno do provozu do 1. 1. 2003 Typ III (podle § 45 zákona Zařízení, pro která nebyla vydána stavební Mít integrované povolení před stavebním povolením o integrované prevenci) povolení do 1. 1. 2003 Tab. 2 Průmyslové sektory a počty zařízení s IPPC Kategorie zařízení Počet zařízení Energetika 172 Výroba a zpracování kovů 156 Zpracování nerostů 65 Chemický průmysl 132 Nakládání s odpady 146 Velkochovy 375 Ostatní 111 (Viz databáze zařízení na www.ceu.cz/ippc) Zdroj: Ekonom
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí