zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KATALOG ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

04.09.2002
Obecné
KATALOG ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
SOUHRN PROJEKTU „KATALOG OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VYSOKÉ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE“ Národní hospodářství České republiky se vyznačuje vysokou energetickou náročností, což vyvolává mj. vysokou zátěž všech složek životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen MŽP) systematicky prosazuje zlepšování stavu životního prostředí, a proto podporuje i aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti. Proto MŽP v roce 1998 iniciovalo a prostřednictvím Státního fondu životního prostředí podpořilo projekt zabývající se analýzou současného stavu a příčin vysoké energetické náročnosti a vytvoření nástrojů pro podporu tvorby státní politiky a státních programů v této oblasti. Na základě výsledků výběrového řízení se hlavním řešitelem projektu \"Katalog opatření ke snížení vysoké energetické náročnosti národního hospodářství v České republice\" stala firma SRC International CS, s.r.o . Spoluřešitelé projektu byly firmy March Consulting, s.r.o ., ORTEP, s.r.o. , RAEN, s.r.o. a SEVEn, o.p.s. Na řešení případových studií se podílela firma Power Service s.r.o. Řešení projektu bylo ukončeno na podzim roku 2000 a skládalo se z následujících částí: Analýza příčin přetrvávající vysoké energetické náročnosti v České republice a porovnání stavu se stavem ve vybraných zemích. Katalog efektivních opatření ke snížení energetické náročnosti. Katalog efektivních nástrojů pro podporu realizace navrhovaných opatření. Simulační model pro vyhodnocení efektivnosti opatření a nástrojů pro podporu realizace navrhovaných opatření a nástrojů. Případové studie. 1. Analýza příčin přetrvávající vysoké energetické náročnosti v České republice a porovnání stavu se stavem ve vybraných zemích Analýza obsahuje stav a příčiny vysoké energetické náročnosti v ekonomice ČR jako celku i po jednotlivých odvětvích a srovnání se stavem ve vyspělých zemích, především členských zemích EU. 2. Katalog opatření pro snižování energetické náročnosti Katalog opatření je databázový systém, do něhož byly uloženy jednotlivé katalogové listy opatření pro snižování energetické náročnosti v těchto základních odvětvích: průmysl, zemědělství, domácnosti, terciární sektor a doprava. Tento databázový systém umožňuje listovat a procházet jednotlivá technická opatření, vkládat nová opatření, upravovat, případně vypouštět stávající opatření. Dále umožňuje provádět vyhodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých opatření podle zvolených ekonomických kritérií při zadaných vstupních podmínkách (např. ceny paliv a energie, diskontní sazba) a posouzení ekologických přínosů realizace těchto opatření. V současné době je v Katalogu technických opatření celkem 942 opatření. Opatření jsou průběžně doplňována a aktualizována. Verze Katalogu opatření pro MS Access ke stažení Runtime Katalogu opatření (není nutná instalace MS Access) na CD-ROM 3. Katalog nástrojů pro snižování energetické náročnosti Nedílnou součástí prací bylo zpracování systému efektivních nástrojů státní politiky sloužících k podpoře realizace navrhovaných (technických) opatření shromážděných v podobě jednotlivých katalogových listů a založených do Katalogu opatření. Nástroje jsou specifikovány v těchto oblastech: Legislativní nástroje Normativní nástroje Fiskální a monetární nástroje (ekonomické nástroje) Informační nástroje Institucionální nástroje. Nástroje byly sdruženy podle jednotlivých sektorů v souladu s katalogem opatření na úsporu energie a jejich databáze je obsažena v Katalogu opatření 4. Simulační model pro vyhodnocení efektivnosti opatření a nástrojů Simulační model je nástroj určený pro propočet potenciálu úspor, nákladů na jeho realizaci a snížení emisí při změnách ekonomických podmínek a při různých pohledech na ekonomické chování subjektů. Simulační model využívá dat z Katalogu opatření a Katalogu nástrojů jako vlastní databázový systém. Simulační model slouží pro simulaci možných dopadů implementace různých opatření v oblasti státní ekonomické, ekologické a energetické politiky na úroveň a efektivnost využití energetických zdrojů, pronikání nových energeticky efektivních a ekologicky příznivých technologií na trh, snižování emisí škodlivin do ovzduší apod. 5. Případové studie V souladu s doporučením řídícího výboru projektu byly s využitím Simulačního modelu zpracovány tyto případové studie: Ekonomické, energetické a ekologické přínosy a dopady plošného zateplení plášťů budov ve školství v České republice. Cílem případové studie byl propočet celkových dopadů jednorázové realizace zateplení plášťů budov ve školství v České republice zvolenou technologií na zvolenou kvalitativní úroveň. Ekonomické, energetické a ekologické přínosy a dopady plošné podpory (dotace) na využití potenciálu obnovitelných zdrojů - biomasy v České republice. Cílem případové studie byl propočet celkových dopadů jednorázové realizace dotace na investice do vybraného obnovitelného zdroje energie. Možnosti úspor energie v bytovém sektoru na modelovém případě vybrané obytné lokality (Králův háj v Liberci) a rozšíření výsledků na českou část Euroregionu Nisa. Cílem případové studie bylo nalezení a zhodnocení potenciálu energetických úspor v bytovém sektoru v české části Euroregionu Nisa a posouzení přínosů realizace tohoto potenciálu pro životní prostředí. Možnosti uplatnění kombinované výroby elektřiny a tepla v české části Euroregionu Nisa. Cílem případové studie bylo zmapovat výrobu tepla v české části Euroregionu Nisa, stanovit technický potenciál záměny samostatné výroby tepla kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, propočítat ekonomickou efektivnost a vyhodnotit ekonomický potenciál navržených záměn a ekologické přínosy. Možnosti náhrady pevných fosilních paliv v soustavách CZT a TUV biomasou v komunální sféře v české části Euroregionu Nisa. Cílem případové studie bylo stanovit energetický potenciál využití biomasy pro centralizovanou výrobu tepla v komunální sféře v české části Euroregionu Nisa a určit měrnou cenu energie v biomase v závislosti na vzdálenosti zdroje biomasy od kotelny a ekologické přínosy využití biomasy. Cílem studií bylo jednak ověření funkčnosti Katalogu opatření a Simulačního modelu a zároveň vytvoření praktických výstupů použitelných státní správou při realizaci Státního programu úspor energie a širšího využití obnovitelných zdrojů energie. Základním přínosem využití aplikací soustavy Katalogu opatření, Katalogu nástrojů a Simulačního modelu je možnost podchycení synergického efektu z aplikace více opatření, což zpravidla u individuálního posuzování opatření vede k přecenění potenciálu a přínosu jednotlivých opatření. Více na www.srci.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí