zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reakce Evropské unie na záplavy ve Střední Evropě

06.09.2002
Obecné
Reakce Evropské unie na záplavy ve Střední Evropě
Povodně, které zdevastovaly části Střední Evropy, posunuly spolupráci mezi EU a nejh- ůře postiženými kandidátskými zeměmi na novou úroveň. Podpora EU se rychle rozvi- nula od osobních projevů účasti ke konkrétní podpoře a rámcovým plánům hmatatelné po- moci jako konkrétního gesta evropské solida- rity. Předseda Evropské komise Romano Prodi si 16. srpna prohlédl ve společnosti prezidenta Havla povodně osobně a řekl, že byl „prostě šokován“ rozsahem škod, předseda Evropské rady Anders Fogh Rasmussen zaslal vyjádření podpory a slíbil rychlou pomocnou akci EU. Na zvláštním summitu, který do Berlína svo- lal německý kancléř Gerhard Schröder a kte- rého se zúčastnili premiéři Rakouska, České republiky a Slovenska, zastupovali Evropskou komisi Günter Verheugen, komisař odpověd- ný za rozšiřování, komisař pro regionální po- litiku Michel Barnier a komisařka pro rozpo- čet Michaele Schreyerová. Jakmile byl zřejmý rozsah katastrofy, začala Evropská komise jednat s národními a regio- nálními orgány v členských i postižených kandidátských zemích. Monitorovací a infor- mační centrum pro civilní ochranu při Evrop- ské komisi, vedené komisařkou pro životní prostředí Margot Wallströmovou, obdrželo z České republiky žádost o přenosné vysouše- če a plovoucí i ponorná čerpadla. Tato žádost byla okamžit ě předána členským zemím, z nichž některé okamžitě zareagovaly a vy- slaly specializované týmy s odpovídajícím vybavením. Francie uvolnila dva týmy vy- školené na čerpání a čištění vody. Belgie po- slala vozidla, personál, generátory a čerpadla. Čerpadla poslala rovněž Itálie, Řecko nabídlo okamžitou pomoc. Dánsko vyslalo deseti- člennou jednotku civilní ochrany s čerpacími zařízeními. Pro kandidátské země a zejména Českou re- publiku stanovili komisaři Verheugen a Bar- nier možnou finanční pomoc prostřednictvím předvstupních programů. V rámci programu Phare bude možné utratit dalších 9,75 milionů eur na projekty popovodňové obnovy v České republice. Dále bude uvolněno 48 milionů eur z dosud nepřidělených fondů v rámci nástroje ISPA, které mohou být investovány do náprav škod v oblasti ochrany životního prostředí a dopravní infrastruktury, předloží-li české or- gány odpovídající projekty. 28. srpna Komise potvrdila prvotní plán po- skytnout okamžitou pomoc ve výši 500 mili- onů Německu, Rakousku, České republice a Slovensku. Česká republika i Slovensko zís- kají technickou pomoc a podstatnou část do- sud nepřidělených finančních prostředků na zmírnění následků záplav za zvýhodněných a pružných podmínek. Komise rovněž navrhla dlouhodobý plán na zřízení fondu pro likvidaci následků v případě přírodních, technických nebo environmentál- ních katastrof, který bude od roku 2003 kaž- doro čně dotován až jednou miliardou eur. Komise navrhuje Parlamentu a Radě, že nově vznikající fond bude mít vlastní rozpočet a bude k dispozici jak členským, tak i kandidát- ským zemím, s nimiž jsou vedena jednání o vstupu. Peníze z fondu mají primárně plynout na rychlou obnovu zničené infrastruktury jako jsou dodávky elektřiny, vodovody a kanaliza- ce, telekomunikace, doprava, sociální pomoc a také preventivní ochrana infrastruktury jako jsou hráze a přehrady. Komise rovněž znovu potvrdila řadu opatření pokrývající nejrůznější oblasti, včetně struktu- rálních fondů . Týká se to například realokace dosud nepřidělených fondů určených na roz- voj transevropských sítí, rozšíření půjček z Evropské investiční banky a realokaci dosud nepřidělených prostředků z fondů Phare, IS- PA a Sapard. V roce 2002 se využijí peníze z těch částí rozpočtu EU, které nebyly z nějakého důvodu dosud utraceny. Od roku 2003 se na tento účel použijí finance speciálně vybrané od člen- ských zemí prostřednictvím fondu na likvida- ci následků katastrof. Předseda Evropské komise Romano Prodi řekl: „Evropská komise znovu potvrdila, že bude stát při lidech tak krutě zasažených po- stupujícími povodněmi a stejně tak podpoří i představitele postižených států. Dnes, kdy mnoho našich spoluobčanů musí vzdorovat tak obtížným podmínkám, je evropské posel- ství solidarity slyšitelnější než jindy, a to ne- jen v Evropské unii, ale v zemích, které se k nám brzy připojí. Více než kdy předtím po- třebujeme najít rychlé, praktické a efektivní léky.“ Ministři zahraničních věcí zemí EU přijali stanoviska k záplavám na svém nefor- málním zasedání v dánském Elsinoru ve dnech 30.–31. srpna, Komise přednese své prohlášení na plenárním zasedání Parlamentu 3. září a přijetí rezoluce Parlamentu se před- pokládá 5. září. Ostatní kandidátské země rovněž projevily svou solidaritu a poskytly materiální pomoc, která následovala bezprostředně po politic- kých prohlášeních. Svou solidaritu vyjádřili rovněž představitelé dvou evropských země- dělských organizací (COPA a COGECA). Jejich představitelé se nyní pokoušejí získat přehled o rozsahu škod v zemědělství jak v EU, tak i kandidátských zemích. Zdroj: Informační centrum EU
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí