zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podmínky pro zapsání do Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

14.11.2002
IPPC
Podmínky pro zapsání do Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
Uchazeč o zápis do Seznamu odborně způsobilých osob za?le ní?e specifikované podklady v originále na adresu: Ministerstvo ?ivotního prostředí, RNDr. Jiří Bendl, CSc., ředitel odboru strategií, Vr?ovická 65, 100 10 Praha 10 se značkou ?OZO? a v kopii na Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zemědělství podle oblastí jejich působnosti podle § 30 písm. a) a § 31 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. 1. Identifikace právnické osoby Uvést identifikaci právnické osoby (obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, kontakt). 2. Přehled kategorií zařízení podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Uvést přehled kategorií zařízení dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., pro které právnická osoba prokazuje odbornou způsobilost. 3. Prokázání dostatečné odborné úrovně Právnická osoba dolo?í zku?enosti s problematikou: - integrované prevence a omezování zneči?tění, - průmyslové ekologie, - hodnocení vlivů na ?ivotní prostředí, - provádění ekologických auditů, - vyhodnocování ekologických zátě?í, - hodnocení ekologických rizik, - dané technologie a přehled o nejlep?ích dostupných technikách, - projektování technologií, - programů úspor energie, - energetických auditů nebo - zavádění environmentálních systémů řízení, čist?í produkce, integrované výrobkové politiky, přípravy dobrovolných nástrojů k ochraně ?ivotního prostředí, přípravy a zavádění ?Responsible Care? a s dal?í související problematikou. 4. Prokázání dostatečného technického, administrativního a organizačního zázemí 5. Prokázání nezbytného počtu zaměstnanců s odbornou praxí, s odpovídajícím vysoko?kolským vzděláním, znalostmi a schopnostmi Právnická osoba předlo?í: 1. jmenný seznam zaměstnanců s uvedením jejich V? vzdělání a odborné praxe, kteří se budou podílet na vypracování odborného vyjádření k ?ádosti podle § 11 zákona č. 76/2002 Sb. 2. informaci o způsobu, jakým uvedení zaměstnanci pokryjí ?íři problematiky ře?ené v rámci vyjádření k ?ádosti o vydání integrovaného povolení v souladu s po?adavky zákona č. 76/2002 Sb. a související legislativy 6. Podpis statutárního zástupce Ke stvrzení předkládaných údajů předlo?it podepsané prohlá?ení statutárního zástupce právnické osoby o pravdivosti v?ech uvedených údajů. Před zapsáním právnické osoby do Seznamu odborně způsobilých osob proběhne pohovor formou metodické rozpravy k problematice integrované prevence a omezování zneči?tění. Schváleno na poradě náměstků M?P, MPO a MZe, 7. 11. 2002 Zdroj: M?P
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí