zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Uvědomuje si lidstvo význam půdy?

21.11.2002
Zemědělství
Uvědomuje si lidstvo význam půdy?
Nárůst lidské populace a sílící tlak na přírodní zdroje potvrzují význam strategie udržitelného rozvoje. Mezi dominantní prvky této strategie patří ochrana půdního fondu. Uvědomění si vážnosti situace v zacházení s půdním fondem, zejména v rozvojovém světě, vedlo již v roce 1972, na zasedání výboru ministrů k přijetí Evropské charty o půdě a v roce 1981, na 21 konferenci FAO k přijetí Světové charty o půdě. Závažnost této otázky byla plně zdůrazněna na mezinárodní konferenci \"Environment and Development v Rio de Janeiru v roce 1992, které se zúčastnili vedoucí představitelé 178 států. V těchto dokumentech jsou stanoveny základní principy zacházení s půdním fondem a vládám členských států OSN je doporučeno, aby jednaly v souladu s těmito principy: Mezi hlavní, pro člověka dostupné zdroje patří povrch země, který se skládá z půdy, vody a na ně vázaných rostlin a živočichů. Využívání těchto zdrojů nesmí zapříčinit jejich znehodnocení, ani zničení, protože na jejich nepřetržité produkčnosti je závislá existence lidstva. Degradací půdy se rozumí částečná nebo úplná ztráta úrodnosti půdy a to jak její kvality nebo množství v důsledku procesů jako je vodní a větrná eroze, salinizace, zamokření, odčerpání živin, rozpad půdní struktury, dezertifikace a znečištění. Degradace půdy ovlivňuje nejen přímo zemědělství a lesnictví snižováním úrody a zhoršováním vodního režimu, ale nepřímo i jiné sektory národního hospodářství. Hlavní úlohou a zodpovědností vlád je, aby nedopustily takové hospodaření na půdě, které nebude klást důraz na dlouhodobé udržování a zlepšování její úrodnosti a omezení ztrát úrodné půdy. Uživatele půdy musí vláda ekonomicky zainteresovat na racionálním využívání všech půdních zdrojů, s přihlédnutím na dlouhodobou strategii. Vlastnické vztahy struktury držby půdy mohou představovat vážnou překážku pro dodržování zásad Charty. Vlády musí najít způsoby a prostředky na překonání těchto překážek, s respektováním práv, povinností a zodpovědnosti vlastníků a nájemců půdy. Pro dosáhnutí cíle, kterým je optimální využívání půdy je důležité, aby byly půdní zdroje ohodnocené podle jejich vhodnosti pro různé typy využívání. Ty půdy, které jsou vhodné pro široké spektrum využívání musí být zařazeny do takových forem využívání, aby nebyla znemožněna případná změna. Opatření na ochranu půdy jsou vlády povinny zahrnout do plánů regionálního rozvoje území a náklady zabezpečit v příslušné kapitole státního rozpočtu. Ve smyslu těchto principů dále charty obsahují postupy pro jejich dosažení, v zásadě respektující principy udržitelného rozvoje. Postupně je nutné tyto principy zabudovávat do národních legislativ a jejich důsledným dodržováním tak zabezpečit plnění funkcí půdy i pro příští generace. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí