zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kompostovacia kampaň na Slovensku

09.12.2002
Odpady
Kompostovacia kampaň na Slovensku
Branislav Moňok Spoločnosť priateľov Zeme je nezisková mimovládna organizácia pre ochranu prírody a životného prostredia. V súčasnosti pracujeme na dvoch programoch: ODPADY TOXICKÉ LÁTKY V rámci odpadového programu už tretí rok pracujeme na \"Kompostovacej kampani\", ktorej hlavnou úlohou je rozšíriť zber a kompostovanie bioodpadov z tuhých komunálnych odpadov. Celú kampaň môžeme rozdeliť na tri úrovne aktivít: aktivity na rozvoj domáceho kompostovania - tu sa snažíme oslovovať verejnosť rôznymi aktivitami (informačné stánky, výstavy, vydávanie a distribúcia informačných materiálov, osveta od domu k domu, články a rozhovory v médiach, informačné turné, besedy a prednášky, týždne kompostovacích aktivít...), aktivity na rozvoj komunitného kompostovania - vyzývame komunity, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu samostatne kompostovať alebo u ktorých je účelnejšie kompostovať spoločne aby si zriaďovali komunitné, poprípade obecné kompostoviská (oslovujeme záhradkárske zväzy, malé obce, mestské časti, školy...), aktivity na zavedenie zberu a kompostovania na mestských / priemyselných kompostárňach - vyzývame mestá, obce, združenia a firmy aby začali zo zberom a kompostovaním bioodpadov, pomáhame navrhovať systémy zberu, vyberať kompostovacie technológie a technické zariadenia podľa ich potreby, spracovávame a distribujeme všetky potrebné informačné materiály potrebné na úspešné zavedenie kompostovania (príručka pre obce o kompostovaní, internetová stránka...). Najvýznamnejšie aktivity na zlepšenie povedomia o kompostovaní: seminár o kompostovaní - usporiadali sme už štyri veľké odborné semináre, na ktorých sa zúčastnilo cca 240 ľudí (zástupcov miestnych samospráv, štátnej správy, firiem nakladajúcimi s odpadmi...), a tri menšie semináre - s účasťou cca 90 ľudí, školenia kompostmajstrov - vyškolili sme 12 \"kompostmajstrov\", ktorým je pridelená starostlivosť o vznikajúce alebo už existujúce komunitné / obecné kompostoviská, alebo ktorí majú na starosť kompostovacie programy, týždne kompostovacích aktivít - cieľom týchto aktivít je zhruba v rovnakom čase, na čo najväčšom území, z čo najväčšieho množstva zdrojov informovať verejnosť o spôsoboch, možnostiach a výhodach kompostovania. Oslovujeme školy, miestne samosprávy, televízie, občianske združenia... Všetci oslovení dostávajú úvodný list v ktorom ich vyzývame na zapojenie sa do navrhnutých aktivít. Všetkým zapojeným ponúkame informačné materiály v požadovanom množstve, vzor tlačovej správy pre médiá... Počas troch rokov sa do nich zapojilo už vyše 200 škôl (väčšina z nich si zriadila kompostovisko a zaviedla zber bioodpadu na školách), 15 televízií, 20 občianských združení a 40 samospráv. informačné turné - už druhý rok úspešne realizujeme informačné turné, počas ktorého sme navštívili 20 najväčších miest Slovenska. Informačné turné sa skladalo z : z informačného stánku v centre mesta, kde sa široká verejnosť mohla dozvedieť informácie o kompostovaní (prečo kompostovať, ako kompostovať, čo kompostovať, ako si urobiť kompostovací zásobník...) a pozrieť si výstavu (15 panelov s fotografiami, ukážky kompostovísk). Zároveň si mohli záujemcovia so sebou bezplatne odniesť stručnejšie aj obsiahlejšie materiály o kompostovaní. Týchto 52 informačných stánkov trvalo spolu cca 420 hodín. Návštevnosť na infostánkoch sa pohybovala od 300 do 2000 ľudí/deň. z návštevy miestnej samosprávy, kde sme ponúkali pomoc pri rozvoji zberu a kompostovania bioodpadu ako aj ďalších komodít. Podarilo sa nám nadviazať nové kontakty na spoluprácu s viacerými mestami, firmami a organizáciami. oslovovanie miestných médií, kde sme im ponúkli tlačovú správu o informačnom turné ako aj o našich kampaniach. Médiá dostali k dispozícii aj tématické materiály ku kompostovaniu. Podarilo sa nám presadiť uverejnenie viacerých článkov v miestnych a regionálnych novinách. Dostali sme aj viacero možností prezentovať naše aktivity aj v miestnych, regionálnych, ale aj celoslovenských televíziách a rádiách. prednášky a diskusie pre verejnosť - vo viacerých mestách sme sa zúčastnili prednášok a diskusií o problematike odpadov a kompostovania prezentácie na významných záhradkárskych a poľnohospodárskych výstavách - podarilo sa nám bezplatne vybaviť priestor na prezentáciu na niekoľkých výstavach : 2x výstava \"Záhrada\" v Košiciach - cca 20 m2, 2x štyri dni, výstava \"Gardénia\" v Nitre - cca 50 m2, štyri dni, výstava \"Agrokomplex\" v Nitre - 105 m2, šesť dní. Súčasťou týchto expozícií bola fotografická dokumentačná výstava, ktorá na veľkorozmerných paneloch (90x120 cm) znázorňovala ako odpad vzniká, ako s ním v súčasnosti nakladáme, ale hlavne - ako by sme s ním nakladať mali. Výstavu dopĺňali ukážky kompostovísk (dreveného a plastového), drvička drevného odpadu, maketa priemyselnej kompostárne, projekty kompostární atď. Počas celej doby boli kontinuálne premietané videofilmy o kompostovaní a technike potrebnej na kompostovanie vo \"veľkom\". Záujemcovia, ktorí sa zastavili pri našom informačnom stánku mali možnosť získať odborné rady, informačné materiály ale aj vzorku kompostu. pracovné kompostovacie víkendovky - usporiadali sme 14 pracovných víkendoviek v dvoch obciach. Ich cieľom bolo aktivizovať miestnych obyvateľov a napomôcť týmto obciam v rozvoji kompostovania, ako aj naučiť zúčastnených aktivistov správnym kompostovacím praktikám. V Turni nad Bodvou sme zaviedli zber bioodpadu z panelovej zástavby, rozbehli malú miestnu kompostáreň a zaškolili obsluhu. Zlikvidovali sme niekoľko čiernych skládok a vyrobili cca 50 kompostovísk. V obci Malý Kamenec sme na strategických miestach, ktoré často navštevujú miestny obyvatelia a všetci návštevníci obce (cesta do kostola pri miestnej škôlke, obecný dom tradícií a remesiel) odstránili čierne skládky a na ich mieste sme vybudovali pekné drevené komunitné kompostoviská a nástenky. vydávanie informačných materiálov - vydali sme tieto materiály : leták o klasickom kompostovaní (150 000 ks) a vermikompostovaní (10 000 ks), leták ako si urobiť kompostovací zásobník (20 000 ks), 20 stranovú brožúrku o kompostovaní (cca 40 000 ks), 100 stranovú príručku pre obce o kompostovaní (cca 1200 ks) a plagáty o kompostovaní (cca 6 000 ks). O kvalite vydaných informačných materiálov svedčí aj to, že ako vzor boli použité aj v ČR a Maďarsku. natočenie videofilmu \"Domáce kompostovanie\"- na rozhraní rokov 2000 a 2001 bol dokončený tento videofilm, ktorý bol ocenený MŽP SR hlavnou cenou v kategórii B - výchovno vzdelávacie a inštruktážne programy na Ekotopfilme 2001. poradenstvo pre mestá, obce a firmy - počas troch rokov nás oslovilo vyše 100 rôznych subjektov (mestá, obce, firmy...) a požiadalo nás o poradenstvo vo veciach kompostovania. výroba drevených kompostovacích zásobníkov - pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia vyrábame drevené kompostovacie zásobníky o objeme 1m3. Počas troch rokov kampane sme vyrobili a rozdali cca 400 kompostovísk. požičiavanie štiepkovača - pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia ponúkame aj zapožičanie malého, ľahko prenosného štiepkovača (po rozložení vojde do osobného auta). Takto sme oddrvili vyše 600 hodín. Túto službu využívajú aj niektoré menšie okolité obce. poradenstvo pre jednotlivcov - túto možnosť pomoci využilo cca 100 ľudí (nie je tu zarátané poradenstvo pre ľudí, ktorí od nás dostali kompostovisko alebo si požičali drvičku). prednášky pre školy a verejnosť - usporiadali sme alebo sme sa zúčastnili na vyše 120 prednáškach s problematikou odpadov a kompostovania. práca na legislatíve - do zákona o odpadoch a náväzne nato do POH SR sme navrhovali viaceré pozitívne opatrenia, ktoré by mali zvýšiť množstvo materiálovo využívaného bioodpadu (zníženie množstva spaľovaného bioodpadu v Bratislave a Košiciach a ich presmerovanie na kompostovanie, do roku 2005 dosiahnutie 35% materiálového využívania bioodpadu, zvýšenie skládkovacieho poplatku (a vytvorenie fondu na rozvoj zberu a materiálového využívania bioodpadu), zákaz ukladania \"zeleného biodopadu\" na skládky...). Iniciovali sme novelizáciu STN Priemyselné komposty (v súčasnosti sa hľadajú finančné zdroje na jej novelizáciu ako aj tvorbu noriem na kompostovanie v menšom). V zákone o vodách sme zabránili zaradeniu aeróbne stabilizovaných kompostov do zoznamu látok škodiacich vodám... program na rozvoj domáceho kompostovania pre Košice - v súčasnosti vedieme v jednej mestskej časti \"Vyšné Opatske\" program na rozvoj domáceho kompostovania, ktorého cieľom je okrem pozdvihnutia povedomia o kompostovaní u širokej verejnosti aj prieskum ako vplýva množstvo a kvalita aktivít na úspešnosť programu a zapojenosť obyvateľstva do neho. Na úvod celého programu sme urobili prieskum stavu v nakladaní s biologickým odpadom v domácnostiach. Navštívili sme všetky domácnosti s dotazníkom a pýtali sme sa ako nakladajú s bioodpadom. Následne na to vyšla séria článkov a kompostovaní, vyrobili sme nástenku , ktorá je umiestnená na obecnom úrade, urobili sme osvetu od domu k domu, zahájili sme súťaž nádoba bez bioodpadu, urobili sme prednášku o kompostovaní v klube dôchodcov, ponúkame bezplatne kompostoviská a drvenie bioodpadu a poradenstvo. Na záver týchto aktivít bude nasledovať znova dotazník. Podobný program (porovnávací) urobíme na budúci rok v ďalšej vybranej obci. obecné kompostoviská - podarilo sa nám vybudovať prvé pilotné, oficiálne (schválené Okresným úradom) \"Obecné kompostovisko\" v Kokšov Bakši. Toto kompostovisko slúži na zber a kompostovanie bioodpadov, ktoré doma nedokážu obyvatelia sami kompostovať. Ide o riadenú prevádzku so zaškolenou obsluhou. Ďalšie obecné kompostovisko sa začalo budovať v Čiernom nad Topľou. Verím, že aj tento stručný popis vybraných aktivít \"Kompostovacej kampane\", ktorú v SR vedie Spoločnosť priateľov Zeme vás inšpiruje a podnieti na usporiadanie akcií, ktoré dopomôžu rozvoju kompostovania aj vo vašich mestách a obciach. Zdroj: CZ BIOM - www.biom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí