zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek se aktivně zúčastní zasedání Řídící rady UNEP v Nairobi

03.02.2003
Obecné
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek se aktivně zúčastní zasedání Řídící rady UNEP v Nairobi
Aktivní účast na jednáních vrcholného setkání ministrů životního prostředí členských států OSN, ale také jednání s představiteli správ národních parků v Keni čekají českého ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka příští týden v keňském hlavním městě Nairobi. Ministr Ambrozek se také zúčastní slavnostního předání humanitárního daru české nevládní organizace Humanistické hnutí a firmy Solartec malé školičce v jednom z nairobských slumů. Od pondělka 3. února do pátku 7. února se totiž v Nairobi koná pravidelné 22. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a 4. Globální fórum ministrů životního prostředí. Hlavním tématem letošního vrcholného setkání bude podrobnější rozpracování výsledků Světového summitu o udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu – tedy té části, která se týká životního prostředí. V Implementačním plánu, který johannesburský summit přijal, jsou pro UNEP prioritní následující oblasti: ü zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie ü energetická hospodárnost ü ekologicky šetrné technologie. UNEP bude koordinovat vypracování světového desetiletého programového rámce pro urychlení přechodu k udržitelné výrobě a spotřebě včetně podpory investic do čistší produkce a ekoefektivnosti. Bude také zodpovědný za zpracování globální strategie zacházení s chemickými látkami včetně zavádění nového systému pro klasifikaci a označování chemických látek. Významné budou aktivity při plnění Implementačního plánu v oblasti vod a mořských ekosystémů. UNEP bude napomáhat realizaci environmentálních opatření v rámci Nového partnerství pro africký rozvoj (NEPAD), které schválil WSSD v Johannesburgu. Důraz bude kladen na posílení úlohy regionálních kanceláří UNEP v pomoci při ochraně životního prostředí v jednotlivých regionech. Letošní zasedání UNEP se nese pod heslem „Likvidace chudoby, životní prostředí a udržitelný rozvoj v globalizovaném světě“. Ministr Ambrozek se v pondělí 3. února zúčastní v Nairobi akce, která ukazuje hned dvojím způsobem cestu, která může vést k odstranění chudoby a zároveň k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji v chudých zemích dnešního rozvojového světa. Ve 14:00 se totiž v chudinské čtvrti Dagoretti zúčastní slavnostního předání instalovaných fotovoltaických panelů na střeše zdejší školičky Ngaudo. Tu zřídilo a provozuje v rámci své Kampaně lidské podpory české Humanistické hnutí. Solární zařízení pak věnovala česká firma Solartec. Solární panely budou sloužit k výrobě elektřiny, která bude pohánět počítač a osvětlení ve škole. Projekt, který znamená pomoc v otevírání přístupu ke vzdělání dětem z nejchudších rodin tak v pondělí doplní iniciativa, která znamená praktickou ukázku využití obnovitelných zdrojů energie. Bližší informace může poskytnout ředitelka Humanistického hnutí Dana Feminová přímo z Keni na telefonním čísle 00254 721 244 798. ČR patří k největším a pravidelným přispěvovatelům do Environmentálního fondu UNEP, z něhož se financuje činnost jednotlivých programů UNEP. Také jsme ratifikovali a plníme všechny nové mezinárodní environmentální smlouvy sjednané pod patronátem UNEP, jako jsou např. Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin, Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (POP’s) nebo Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. V mezinárodním hodnocení na WSSD se naše republika dostala na druhé místě ve světě v plnění zmíněných mezinárodních úmluv, zaměřených na ochranu životního prostředí a řešení globálních ekologických problémů. To má na druhou stranu má pozitivní odraz i v pomoci ze strany UNEP a Globálního fondu životního prostředí (GEF) České republice v takových oblastech, jako jsou např. biologická rozmanitost, čistší produkce, či podpora nevládních ekologických organizací. ČR rovněž poskytuje environmentální pomoc dalším státům světa, především zemí východní a jihovýchodní Evropy, Afriky, Latinské Ameriky a Asie (projekty čistší produkce, bezfreonových technologií, ekologické zemědělství, boj proti desertifikaci, environmentální řízení podniků apod.). V blízké budoucnosti bude potřebné ještě více zohlednit cíle NEPAD a rozvojovou pomoc České republiky směrovat ve větším objemu a systematičtěji do zemí především subsaharské Afriky. Pozitivním v tomto směru je, že ve srovnání s rokem 2002 se zvyšuje objem celkové české rozvojové pomoci o 100 % na celých 400 mil. Kč a je tak vytvořen prostor pro projekty v zemích afrického kontinentu. Vedoucí delegace ČR ministr životního prostředí Libor Ambrozek vystoupí na ministerských konzultacích k tématům „Plnění výsledků Světového summitu o udržitelném rozvoji – Nové partnerství pro africký rozvoj“, „Plnění výsledků Světového summitu o udržitelném rozvoji Programem OSN pro životní prostředí na regionální úrovni“, „Chudoba a životní prostředí“, „Stav životního prostředí – živé přírodní zdroje jako základ pro likvidaci chudoby“ a „Podpora udržitelných vzorců výroby a spotřeby“. Ministr bude také jednat o environmentální spolupráci i s individuálními zeměmi, včetně Keňské republiky, například v oblasti ochrany přírody. V plánu návštěvy ministra Ambrozka v Keni je v této souvislosti také setkání s představiteli správ zdejších národních parků. UNEP byl založen v r. 1972 jako program, který řídí a koordinuje světové a regionální akce na ochranu životního prostředí, vyhodnocuje stav životního prostředí a navrhuje opatření na jeho zlepšení. Po konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v r. 1992 v Rio de Janeiru se stal UNEP zodpovědným za plnění cílů environmentálního pilíře udržitelného rozvoje a jeho respektování ostatními dvěma pilíři, ekonomickým a sociálním. Úlohou UNEP je rovněž zajištění maximální politické podpory pro integraci požadavků ochrany životního prostředí do sektorových politik v celosvětovém, regionálním a národním měřítku. Nejvyšším orgánem UNEP je Řídící rada, která schvaluje program činnosti a jeho financování na dvouleté období, tj. nyní na léta 2003-2005. Radu tvoří 58 členských zemí, volených Valným shromážděním OSN na základě rovnoměrného geografického zastoupení, tj. je v něm i 6 zemí východoevropského regionu OSN. Česká republika je členkou Řídící rady na období 2002-2005. Globální fórum ministrů životního prostředí představuje nejvyšší setkání ministrů tohoto resortu svolávané k projednávání neožehavějších otázek. Další informace: Oficiální stránky zasedání UNEP – www.unep.org Oficiální stránky UNEP – www.unep.org Kampaň lidské podpory Humanistického hnutí – www.humanisti.cz Program ministra životního prostředí Libora Ambrozka v Nairobi: Pondělí 3. 2. 2003 14.00 - 15.00 Účast na předání daru české nevládní organizace Humanistické hnutí a firmy Solartec pro základní školu, kde působí čeští dobrovolníci. Jde o instalaci solárních panelů pro výrobu elektrické energie k provozu počítače a osvětlení ve škole Ngaudo v nairobském slumu ve čtvrti Dagoretti. Středa 5. 2. 2003 09.00 - 13.00 Slavnostní zahájení ministerské části 22. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a 4. Globálního fóra ministrů životního prostředí výkonným ředitelem UNEP na téma „Plnění výsledků Světového summitu o udržitelném rozvoji a úloha UNEP“ Plenární ministerské konzultace na téma „Nové partnerství pro africký rozvoj - NEPAD“ (komplex UNON v Gigiri, konferenční místnost 2) 15.00 - 19.00 Plenární ministerské konzultace na téma „Plnění závěrů Světového summitu o udržitelném rozvoji Programem OSN pro životní prostředí na regionální úrovni“ (komplex UNON v Gigiri, konferenční místnost 1) 20.00 - 22.00 Panelová diskuse při pracovní večeři pořádané výkonným ředitelem UNEP a předsedou 22. zasedání Řídící rady UNEP na téma „Chudoba a životní prostředí“ Čtvrtek 6.2.2003 09.00 - 13.00 Plenární ministerské konzultace na téma „Stav životního prostředí – živé přírodní zdroje jako základ pro likvidaci chudoby: příspěvek UNEP k závazkům Světového summitu o udržitelném rozvoji v oblasti biologické rozmanitosti“ (komplex UNON v Gigiri, konferenční místnost 1) 15.00 - 19.00 Plenární ministerské konzultace na téma „Podpora udržitelných vzorců výroby a spotřeby“ (komplex UNON v Gigiri, konferenční místnost 1) pátek 7.2.2003 10.00 - 13.00 Zpráva předsedy 22. zasedání Řídící rady UNEP o výsledcích jednání včetně doporučení pro další činnost UNEP, přijetí zprávy Pracovního výboru Plenární ministerské konzultace na téma „Úloha občanské společnosti“ Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí