zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Všeobecné požadavky na obaly

15.04.2003
Odpady
Všeobecné požadavky na obaly
Z hlediska logistiky je základní funkcí balení uspořádání, ochrana a identifikace výrobků a materiálů. V rámci realizace této funkce snižuje obal skladový prostor a přidává hmotnost výrobku. Cílem je minimalizovat tyto nevýhody progresivními typy obalů, u kterých je třeba brát ohled i na zpětnou logistiku a ekologii. Obal jako soubor obalových prostředků musí plnit [*] manipulační funkci - vytváří pro výrobek úložný prostor a spolu s ním jednotku balení uzpůsobenou pro manipulaci v oblasti oběhu a popř. i spotřeby, zabezpečující úplnost a celistvost zabaleného výrobku, [*] ochrannou funkci - poskytuje výrobku na požadované úrovni ochranu před škodlivými vnějšími vlivy a zabraňuje agresivnímu nebo jinému nežádoucímu působení výrobku na okolní prostředí, [*] informační funkci - podílí se svou vnější úpravou, tj. tvarovým a grafickým řešením a informacemi uvedenými na balení, na zajištění oběhu, odbytu a spotřeby výrobku. Obal musí plnit své základní funkce podle podmínek vyplývajících z logistického řetězce a vytváří se proto jako jednotný systém složený obecně ze tří základních stupňů - přepravního obalu, obchodního obalu spotřebitelského obalu. Přepravní obal Je hlavním nositelem manipulační a ochranné funkce při manipulaci, přepravě a skladování v soustavě veřejné dopravy a podle potřeby i v jiných fázích logistického řetězce. K tomuto účelu může být vlastní obal doplněn fixačním anebo bariérovým systémem v závislosti na ochranné činnosti obchodního a spotřebitelského balení. Informační funkce musí být přednostně zaměřena na zabezpečení manipulace, přepravy a skladování v oblasti oběhu. Je-li přepravní obal současně obalem spotřebitelským, musí zabezpečit přiměřeně všechny funkce i v oblasti prodeje a spotřeby (dnes se toto uplatňuje ve velkoprodejnách obchodních řetězců např. COOP, LIDL). Přepravní obaly musí mít dostatečnou pevnost, soudržnost a stabilitu, aby odolaly obvyklému riziku přepravního procesu. Jejich tvar, uzávěry, zpevňovací a spojovací součásti, vybavení apod. nesmějí být příčinou poškození přepravního a dopravního prostředku a jejich vnitřního vybavení nebo společně přepravovaného zboží. Nesmí způsobit újmu na zdraví pracovníkům zúčastněným na přepravních a skladovacích manipulacích. Přepravní obaly větších rozměrů a zvláště pak obaly velkých jednotlivých kusových zásilek mají být uzpůsobeny pro bezpečnou manipulaci vhodnými prostředky při ložných operacích a pro rychlou a spolehlivou fixaci v dopravním prostředku nebo na jeho ložné ploše. Tvar jednotek přepravního balení se má pokud možno blížit geometrickému tvaru pravidelného tělesa (kvádr, krychle, válec) a spoluvytvářet tak podmínky pro optimální využití přepravních a dopravních prostředků a skladů. Obrysové rozměry větších jednotek přepravního balení musí být v souladu s ložnými mírami dopravních a přepravních prostředků, skladovacích zařízení, s průjezdnými průřezy dopravních cest a s rozměry a tvarem vstupních (nakládacích) otvorů dopravních prostředků. Vnější rozměry přepravních obalů se volí tak, aby se docílilo materiálových úspor, lepší využití ložného prostoru a zvýhodnění tarifních podmínek. Hmotnost jednotek přepravního balení se stanoví s ohledem na racionální využití nosnosti dopravních a přepravních prostředků a zařízení pro manipulaci a skladování ve stanoveném nebo předpokládaném přepravním řetězci. U obchodního a přepravního balení se musí vzít v úvahu souvisící předpisy o zákazu zdvihání a dopravy břemen při ruční manipulaci nad stanovený limit. Jednotky s hmotností 100 kg musí být uzpůsobeny pro mechanizovanou manipulaci Obchodní obal Jeho manipulační a informační funkce je přizpůsobena potřebám manipulace, skladování a rozvozu v obchodní síti. Ochrannou funkci musí spolu se spotřebitelským balením plnit v závěrečných fázích přepravního řetězce, kdy je přepravní obal zrušen. Přepravní a obchodní skupinové balení musí umožnit vyjímání jednotek spotřebitelského balení bez újmy na jejich jakosti a vzhledu. Spotřebitelský obal Spojením konstrukčního a estetického řešení zabezpečuje manipulační a informační funkci podle potřeb propagace a prodeje výrobku a usnadňuje jeho spotřebu. V oblasti dopravy a obchodu se podílí na ochranné funkci úměrně k citlivosti baleného výrobku k vnějším vlivům a k vlastnostem použitého druhu a typu obalu. Spotřebitelský obal musí být snadno oddělitelný od výrobku a přiměřeně svému typu lehko otevíratelný a pokud je výrobek určen k postupné spotřebě musí být i snadno uzavíratelný. Spotřebitel musí být poučen jak má s obalem manipulovat, jak výrobek z obalu odebírat a jak naložit s prázdným obalem. Pokud by v důsledku nevhodného použití vyprázdněného obalu mohla vzniknout škoda na zdraví nebo na věcech, musí být poučení uvedeno přímo na obalu, v návodu (přiloženém) nebo musí být jiným vhodným způsobem zaručeno, že každý uživatel bude řádně poučen. Hmotnost, objem, popř. počet výrobků jednotky spotřebitelského balení se přizpůsobuje racionálním dávkám při spotřebě. Obchodní a spotřebitelské obaly musí být opatřeny označením umožňujícím bez pochybnosti identifikovat jejich obsah a musí konstrukcí, tvarem, vnější úpravou, uspořádáním nebo dalšími znaky a vybavením [*] napomáhat zabezpečení evidenčních, záručních a jiných obchodně technických potřeb při skladové manipulaci a při prodeji, [*] usnadňovat třídění podle různých hledisek a kontrolu množství a jakosti zásob ve skladu výrobce, velkoobchodu a prodejen. Vnější úprava spotřebitelského balení se podřizuje potřebám zajištění informační funkce obalu a propagace výrobku, jejíž účinnost je nutno zabezpečit esteticky zpracovaným obalovým designem. Grafická úprava, symboly a barvy musí zejména u vyvážených výrobků respektovat přání zákazníků, lokální tradice v místě spotřeby a právní ustanovení o ochranných známkách, chráněných vzorech, značkách apod. Povinné informace pro zákazníka o množství náplně, jakosti apod. musí být uvedeny na obalu slovně nebo ve všeobecně srozumitelných znacích (symbolech), údaje sloužící obchodnímu provozu mohou být na obalu uvedeny formou strojem snímatelného nebo jiného kódu (čárový kód, dvoudimenzionální kód apod.). Podle druhu výrobku a způsobu jeho užití (spotřeby) nemusí být spotřebitelský a (nebo) obchodní obal použit. Výrobky, jejichž vlastnosti to dovolují, mohou být opatřeny jako celek nebo jen na některé části ochranným částečným balením proti klimatickým a (nebo) mechanickým vlivům. To platí pro obaly všech stupňů systému. Podle požadavků manipulace, přepravy a skladování může být přitom manipulovatelnost částečně balené jednotky přepravního balení zajištěna přepravním prostředkem jako např. paletou, kontejnerem, výměnnou nástavbou nebo jiným způsobem (ližinami, saněmi, stojany apod.). Komplexní systém balení K zajištění potřebných technologických, rozměrových, funkčních a dalších vazeb mezi obaly jednotlivých stupňů a mezi obalem a výrobkem se řeší celý obalový systém současně, jednotně a komplexně. Pokud se mění jen některá jeho část, ověřuje se alespoň účinnost jejích vazeb na ostatní části systému. Obalový systém se musí řešit komplexně také v širších souvislostech jako součást celkového systému dočasné ochrany výrobku a systému racionální manipulace, přepravy a skladování se zřetelem na podíl, který má svojí ochrannou a manipulační funkcí převzít, aby se dosáhlo s danými prostředky funkčního a ekonomického optima. Výběr metody balení má napomáhat integraci technologie balení s technologií výroby do plynulého materiálového toku s vazbou na přípravu k přepravě. Technická úroveň balení má být přitom stejná jako technická úroveň výroby, popř. i vyšší, aby se mechanizací, resp. automatizací balicího procesu dosáhlo snížení neproduktivních nákladů. Jednotlivé stupně balení mají na sebe navazovat postupným seskupováním na principu jednotných modulových řad s cílem vytvořit racionální manipulační jednotku vyššího řádu až k jednotkám vybaveným komplexně pro manipulaci, přepravu a skladování. V případech, kdy se na obaly nevztahují normy, odvozují se rozměry obalů přednostně od obrysových rozměrů jednotlivých výrobků nebo jejich seskupování, z rozměrů seskupení jednotek balení nižšího stupně, popř. pro výrobky tekuté, pastovité a sypké se může vnitřní objem obalu odvozovat od předem stanoveného objemu náplně i naopak, tj. objem náplně od předem stanoveného vnitřního objemu obalu. Vnitřní prostor obalu musí být co nejmenší, zároveň však musí umožnit snadné a bezpečné vkládání, umístění a uchování výrobku a řádnou funkci fixačního a bariérového systému. Zajištění základních funkcí obalu se odvozuje z požadavků vyplývajících z platných předpisů a dohod, z vlastností výrobku, z vlivů vnějšího prostředí, z povahy balicího procesu, z manipulace, přepravy a skladování, z odbytu a spotřeby. Průřezovým optimalizačním kritériem jsou požadavky vyplývající z celospolečenského zájmu, účelné hospodárnosti a dostupnosti, na jejichž základě se porovnávají a ověřují předběžné varianty požadavků na obal konkrétního výrobku. Obaly a metody balení pro ruční a mechanizované balicí procesy musí odpovídat fyzickým a psychickým schopnostem člověka. Obaly pro tento druh balicích procesů musí tvarem, barvou nebo označením popř. rozlišením jednotlivých částí a pomocných obalových prostředků umožňovat rychlou orientaci a napomáhat snížení možnosti záměn a jiných chybných úkonů a jejich vnitřní vybavení, např. fixační systém má být uzpůsoben k rychlému a spolehlivému vkládání výrobku do obalu. Obalové prostředky pro strojní balení musí svými vlastnostmi umožnit plynulý bezporuchový provoz plnicích a balicích strojů a zařízení a zabezpečit tak hospodárné využití jejich výkonových parametrů. Povinná označení na obalech všech stupňů (nápisy, etikety, štítky, nálepky) musí být dostatečně odolná proti vnějším vlivům a tak upevněna na obalu, aby plnila svoji funkci až do jeho vyprázdnění. Pro vracení přepravních obalů k opakovanému použití jsou stanoveny podmínky ve zvláštních předpisech. Vratnost určitého druhu a typu obalu má být stanovena v příslušné normě na obal nebo na balený výrobek. Vratný obal musí odolat mechanickému namáhání, které odpovídá riziku nejméně tří oběhů, aniž dojde k nedovolenému snížení jeho odolnosti a ochranné účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Pro zavedení vratných nebo nevratných obalů se rozhodneme na základě nákladového posouzení Nn Nl > Nv Nu (Nn - náklady na nové obaly, Nl - náklady na likvidaci nevratných obalů, Nv - náklady na oběh vratných obalů, Nu - náklady na opravy a údržbu vratných obalů). Obalové materiály se staly první ucelenou skupinou, u které se začala uplatňovat ekologická hlediska, vzhledem k jejich všeobecnému rozšíření a problémům spojeným s likvidací použitých (nevratných) obalů. Racionální opatření ke snižování množství obalového odpadu lze shrnout do následujících bodů: [*] nepoužívat obaly pokud nejsou funkčně opodstatněné; [*] snižovat spotřebu obalových materiálů a obalů na technicky dostačující minimum; [*] využívat vratné obaly tam, kde to je technicky a ekonomicky zdůvodnitelné. Nevratné obaly z pohledu hospodaření můžeme [*] recyklovat, [*] kompostovat (obaly na bázi celulózy), [*] energeticky využívat (minimální energetická hodnota 13 MJ/kg - lepenky, kartony; 18 MJ/kg - materiály ze dřeva; 42 MJ/kg - plasty, umělé hmoty). Některé plastové materiály, zejména PVC jsou zdrojem nežádoucích emisí (do roku 2005 se počítá s jejich zákazem na výrobu obalů). Důležité je přesné vymezení, ohraničení systému tak, aby zahrnoval celé období \"životnosti\" obalu, tj. od získávání základních surovin pro výrobu obalového materiálu, přes výrobu obalu, jeho naplnění, distribuci včetně přepravy jako vazby mezi jednotlivými fázemi, až po závěrečný článek celého řetězce - přepracování, případně likvidace. Použití správně zvoleného obalu snižuje přepravní náklady, zlepšuje využití skladů, přepravních a dopravních prostředků, snižuje poškozování zboží a nároky na speciální manipulace, ekologické obaly snižují náklady na likvidaci a zlepšují image podniku, vratné obaly snižují produkci odpadových materiálů a šetří životní prostředí. Vhodné balení má mít dobrou návaznost na manipulační zařízení, má umožňovat efektivní využití skladového prostoru a rovněž ložného prostoru přepravních a dopravních prostředků. Literatura Cempírek, V.: Logistické technologie v přepravních řetězcích, Habilitační práce, Univerzita Pardubice, 2001 ČSN 770020 Balení, Všeobecné požadavky na obaly Doc. Ing. Václav Cempírek ZDROJ: LOGISTIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí