zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

IPPC - Příklady souvisejících zařízení a činností (technických a technologických jednotek nad rámec přílohy č. 1 a přímo spojených činností)

28.05.2003
IPPC
IPPC - Příklady souvisejících zařízení a činností (technických a technologických jednotek nad rámec přílohy č. 1 a přímo spojených činností)
V tomto dokumentu jsou uvedeny pouze některé příklady pro kapitoly 5.1.2 a 5.1.3 vyhlášky 544/2002 Sb. Příklady vycházejí ze zkušeností se zpracování pilotních projektů a vyjádření k žádostem o integrované povolení Energetika 1.1 Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. 5.1.2 - příprava uhlí, čištění spalin, úprava vody, … 5.1.3 - příjem a vykládka uhlí, mletí uhlí, příprava vápenné suspenze, nakládání s popílkem, nakládání produkty odsíření, úprava vody demineralizované, úprava vody do chladícího okruhu, monitoring, výroba elektrické energie, 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu. 5.1.3 - příjem a skladování surovin, čištění odpadních vod, nakládání s odpady 1.3 Koksovací pece. 5.1.2 - příprava uhelné vsázky, koksová služba, koksochemie, … 5.1.3 - kondenzace, turbovna, benzolka, čištění odpadních vod, odsíření koksárenského plynu Výroba a zpracování kovů 2.3 Zařízení na zpracování železných kovů a. válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu, b. kovárny s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW, c. nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu. 5.1.2 - příprava povrchu (odmaštění, oplach, moření, nanášení tavidla, sušení) - dokončovací technologie (olejování povrchu, fosfátování včetně oplachů a sušení, jiné úpravy povrchů) - čištění plynných emisí - zpracování zinkového popela - zpracování stěrů 2.5 Zařízení a. na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy, b. na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 tuny denně u olova a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů. 5.1.2 - tavírna - kotelna 5.1.3 - drcení a třídění vstupního materiálu , příp. úprava recyklovaného materiálu - odlučovací zařízení - skladování - manipulace s materiálem – dopravníky - údržba - příprava písku - formovna - příprava vsázky - chladící procesy - úprava chladící vody - zpracování strusky, stěry 2.6 Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30m 3. 5.1.2 - skladování chemikálií - příprava chemikálií - doprava výrobků - míchání lázně - zařízení pro regeneraci lázně - vyhřívací systém - odsávací vzduchotechnika - záchyt aerosolů z lázní (srážeče kapek) - zneškodnění odpadních vod a pracovních lázní - likvidace tuhých znečišťujících látek - sklady odpadů (vodných kalů, obalů chemikálií) Zpracování nerostů 3.1 Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 tun denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně. 5.1.2 - příprava surovin ( drcení, doprava, skladování ) břidly,vápence a korekčních materiálů - mletí, doprava a homogenizace surovin do homogenizačního sila ( skladování, doprava a homogenizace směsi vápence, břidly, korekčních surovin a popílku - expedice slínku - sušárna ( přívod pecních plynů ) - rozvody vzduchu, plynu a vody - elektro ( rozvodny VN, NN, trafostanice, velín, ASŘ, náhradní zdroj ) - laboratoř - nakládání s odpady - skladování výrobků 3.3 Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně. 5.1.2 - skladování a manipulace primárních surovin ( sklad jedů ) - výroba, skladování a manipulace sklářského kmene - výroba tepla z výrobního procesu ( tavení skla ) - chemické leštění a broušení skla - úprava vody - nakládání s odpady - skladování výrobků - laboratoř Chemický průmysl 4.1 – 4.4 Obecné příklady 5.1.2 a 5.1.3 pro kategorie 4.1 až 4.4: 5.1.2 - spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu ≤ 50MW - ČOV - centrální systém chladící vody - centrální výroba tlak. vzduchu, inertu - náhradní zdroj el. energie - vakuum - sušení - centrální úprava vody 5.1.3 - skladování produktů, surovin,pomocných látek, odpadů, stačení či balení výrobku - úprava odpadu ( termální zpracování,solidifikace, stabilizace, třídění atd. ) - zásobování vodami z centrálního systém( potrubní rozvody) - zásobování parou a elektrickou energii z centrálního systému (potrubní rozvody, el. přívody vč. trafostanic) - předčištění provozních odpadních vod v areálu technologické jednotky - dílna (údržba) Pozn.: kategorie chem. průmyslu je tvořena dvaceti základními procesy, každý z nich dále používá různé technologie se specifickým technickým a organizačním uspořádáním. Nelze proto vymezit charakter zařízení tak, aby bylo možno obecně definovat, které zařízení patří do kap.5.1.2 či 5.1.3. 4.5 Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů. 5.1.2 - energetické hospodářství - kompresorová stanice - chladící systémy - čištění produktu - vodní hospodářství - recyklace a regenerace, zpracování koproduktů - náhradní zdroje el. energie - ČOV 5.1.3 - odpadové hospodářství (nakládání s odpady) - stáčení chemikálií - zneškodnění emisí před vypouštěním do ovzduší - nakládání z odpadními vodami - havarijní jímky a zásobníky - vzduchotechnická zařízení - měřící, řídící a kontrolní zařízení - ochranná zařízení a vybavení(detekční systém) - monitorovací zařízení - skladování surovin a výrobků - doprava medií a roztoků(potrubí, čerpadla) - armatury(ventil, kohout, šoupě) - CIP a SIP proces - dílna (údržba) Nakládání s odpady 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 tun denně. R1 - využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování vsázky - odběr, transport a zavážení vsázky - kontrola spalovacího procesu - využití tepla - chladící systémy - čištění odpadních plynů - úprava a kontrola odpadních vod - nakládání se zbytky po spalování - skladování zbytků po spalování - skladování a používání chemikálií (pomocných materiálů) - monitoring, proces monitorování a kontroly, vypouštění emisí R5 - recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů, R6 - regenerace kyselin nebo zásad, R8 - získání složek katalyzátorů, R9 - rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů, odpadní oleje separátory olej/voda, zpracování emulzí (čištění a další úprava, rafinace aj.) 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování odpadu v zařízení - skladování a používání chemikálií - úprava a kontrola odpadních (příp. podzemních) vod - monitoring a kontrola upraveného odpadu - nakládání se vzniklým (upraveným) odpadem - monitoring a kontrola emisí - další činnosti probíhající v zařízení 5.2 Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 tuny za hodinu. 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování vsázky - odběr, transport a zavážení vsázky - kontrola spalovacího procesu - využití tepla - chladící systémy - čištění odpadních plynů - úprava a kontrola odpadních vod - nakládání se zbytky po spalování - skladování zbytků po spalování - skladování a používání chemikálií - monitoring, proces monitorování a kontroly, vypouštění emisí 5.3 Zařízení na zneškodňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 tun denně. D8 - biologická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 D9 - fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování odpadu v zařízení - skladování a používání chemikálií - úprava a kontrola odpadních (příp. podzemních) vod - monitoring a kontrola upraveného odpadu - nakládání se vzniklým (upraveným) odpadem - monitoring a kontrola emisí - další činnosti probíhající v zařízení 5.4 Skládky, které přijímají více než 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun, s výjimkou skládek inertního odpadu. 5.1.3 - příjem a evidence odpadu - úprava odpadu (hutnění, třídění,…) - nakládání s průsakovými vodami - nakládání se skládkovým plynem - monitorování - asanace prostoru (rekultivace) - další činnosti probíhající v zařízení Ostatní zařízení 6.1 Průmyslové závody na výrobu a.buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, b.papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně. 5.1.2 - skládka - čistírna odpadních vod - spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW - zařízení na čistění kouřových plynů z RK (např. elektrostatický odlučovač, vícestupňové pračky) - zařízení na čistění zapáchajících látek (např. alkalické pračky plynů) - zařízení na likvidaci zapáchajících látek (např. vápenná pec) 5.1.3 - příjem, evidence a uskladnění surovin (např. vláknina, štěpky, sběrový papír, atd.) - doprava a manipulace se surovinami - nakládání s odpady (např. ze dřevoskladu, rafinace, varny, prací linky, bělírny, odparky, RK, kaustifikace, rotační pece, PS, atd.) - skladování, kontrola a manipulace s chemikáliemi pro výrobu (např. pro varnu, bělírnu, kaustifikaci, PS atd.) - řezaní, balení, skladování, kontrola a manipulace s hotovým výrobkem - čistění zapáchajících látek (např. čistění kouřových plynů z RK, spalování, alkalické praní plynů) - čistění průmyslových odpadních vod - nakládání se vzniklými kaly - další činnosti probíhající v zařízení 6.4 a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 tun denně, b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmi c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 tun denně (v průměru za rok). 5.1.3 - zařízení na čištění technologických a technických jednotek - veškerá kanalizace, předčištění, ČOV, neutralizace OV - skladování (včetně odpadů) - kotelna, teplárna, rekuperační jednotka, zařízení na využití odpadního tepla - trafostanice - lakovna, myčka aut, garáže, údržba vozového parku - čpavková stanice a výroba chladící vody, jiného média - vlastní studna, zdroj pitné vody, chlorační stanice - monitoring emisí, laboratoř - závodní jídelna a jiné podobné služby - závodní lékař, zubař - doprava - čerpací stanice - výměníková stanice - další specifické činnosti 6.5 Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 tun denně. 5.1.2 - čistírna odpadních vod v zařízení - čistírna odpadního vzduchu v zařízení - kotelna v zařízení 5.1.3 - technologie úpravy před sterilizací - technologie sterilizace - technologie oddělení tuku - technologie sušení - technologie odstraňování sterilizovaného materiálu - technologie čištění, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, dezodorizace - technologie kontroly, údržby a seřízení technologických systémů 6.6 Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat. 5.1.2 - pěstování vlastních krmných plodin - výroba vlastních krmiv či krmných směsí - úprava nakoupených krmných produktů - odchov selat v zařízení - předvýkrm prasat v zařízení - chov prasniček v zařízení - čistírna prasečí či drůbeží kejdy v zařízení - čistírna odpadních vod v zařízení - kompostárna zpracovávající vlastní chlévskou mrvu prasat či drůbeží podestýlku v zařízení - vlastní výtopna - opravárensko-údržbářské dílny 5.1.3 - technologie krmení - technologie napájení - technologie vytápění - technologie osvitu - technologie ventilace - technologie naskladňování prasat nebo drůbeže - technologie vyskladňování prasat nebo drůbeže - technologie kontroly zdravotního stavu prasat nebo drůbeže - technologie naskladňování podestýlky - technologie odklizu chlévské mrvy prasat, drůbeží podestýlky, prasečí či drůbeží kejdy - technologie čištění, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, dezodorizace - technologie odklizu kadaverů - technologie kontroly, údržby a seřízení technologických systémů 6.7 Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 tun za rok. 5.1.2. - tryskání různými typy abrazivních materiálů - odmaštění (tenzorové, kyselé, alkalické) včetně oplachů a sušení - odmaštění rozpouštědly (aceton, benzin, výjimečně chlorované uhlovodíky) - fosfátování včetně oplachů a sušení - jiné chemické úpravy povrchů - opalování povrchu termosetů a termoplastů - separace přestřiků nátěrových hmot z filtrační vody - čistírny odpadních vod - spalování VOC Zdroj: ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí