zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrovaná prevence znečištění, odpady, ovzduší – tři twinningové projekty financované z prostředků EU byly úspěšně dokončeny

08.08.2003
Ovzduší
Odpady
IPPC
Integrovaná prevence znečištění, odpady, ovzduší – tři twinningové projekty financované z prostředků EU byly úspěšně dokončeny
Tři twinningové projekty plně financované z prostředků Evropské Unie, které probíhaly Ministerstvu životního prostředí po dobu 18 měsíců, byly ukončeny v červenci 2003.
Projekty byly financovány z programu Phare a byly zaměřeny na pomoc organizacím české státní správy při implementaci a prosazování nových zákonů v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, hospodaření s odpady a ochrany ovzduší. Celkový objem prostředků alokovaných z Phare dosáhl výše 135.88 milionů Kč (4.3 milionů eur), včetně technického poradenství a potřebného vybavení. Projekt CZ2000-06-03 “Instituce pro povolování a monitoring v oblasti kvality ovzduší” byl zahájen dne 1. února 2002. Partnerskou zemí je Spolková republika Německo. Předvstupním poradcem byl pan Reiner Strau ze Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost. Rozpočet tohoto projektu dosáhl 22,12 milionů Kč (0,7 milionů eur). Hlavním cílem projektu byla podpora ČR a jejích institucionálních kapacit v oblasti ochrany ovzduší při transpozici a implementaci požadavků legislativy ES. Na projektu se aktivně podílely také krajské úřady. Na investiční část projektu bylo alokováno 31,6 milionů Kč ( 1 milion eur), za něž bylo pořízeno zařízení na monitorování kvality ovzduší, které splňuje požadavky legislativy ES. Realizace projektu CZ2000-06-01 “Implementační struktury pro IPPC (Integrated Prevention and Pollution Control - integrovaná prevence a omezování znečištění) a integrovaný registr” je vedena Spolkovou republikou Německo s předvstupním poradcem panem Franzem Ellermannem. Projekt byl zahájen 1. února 2002 a byl ukončen 31.července 2003. Rozpočet projektu byl 31,6 milionů CZK (1 mil. eur). Hlavním cílem bylo připravit státní správu na budoucí režim povolování v souladu se směrnicí EU o IPPC, která byla transponována do českého právního řádu zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Mezi jednotlivé dílčí cíle projektu patřily školicí programy pro státní správu, příprava odborných a strategických dokumentů v oblasti IPPC, podpora zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT) a příprava funkčního integrovaného registru znečišťování včetně vydání tří modelových povolení pro zařízení spadající do režimu IPPC. Projekt dále zahrnoval investiční část o rozpočtu 16.8 milionů Kč (0,5 milionu eur), ze které bylo financováno vytvoření informačních systémů pro BAT databázi a integrovaný registr znečištění. Poslední ze tří projektů , projekt CZ 2000-06-02 “Centrum pro nakládání s odpady” byl zahájen dne 12. února 2002 a bude ukončen 11. srpna 2003. Partnerskou zemí je Rakousko ve spolupráci s Itálií a Francií, předvstupní poradce je pan Bernhard Siegele. Cílem projektu s celkovým rozpočtem 22 milionů Kč (0,7 milionu eur) byla implementace legislativy EU v oblasti hospodaření s odpady, zejména prostřednictvím vybudování Centra pro hospodaření s odpady (CeHO). Centrum podporuje Ministerstvo životního prostředí při naplňování národního systému pro hospodaření s odpady, s důrazem na implementaci komunitárního acquis v této oblasti. V rámci projektu byli vyškoleni pracovníci Centra pro hospodaření s odpady a dalších institucí státní správy ve všech hlavních tématech týkajících se hospodaření s odpady a byly položeny základy Informačního systému o odpadech. Konečně v rámci investiční části projektu byla pořízena zařízení na odebírání vzorků a přístroje k jejich analýze za 12,64 milionů Kč (0,4 milionu eur). Program Phare Program Phare je zaměřen na pomoc České republice při přípravě na členství v Evropské Unii. Od roku 1990 bylo přiděleno okolo 30,8 miliard Kč na projekty v ČR. Twinningové projekty jsou integrální součástí programu Phare. Zabývají se řešením specifických témat a poskytnutí pomoci při plnění závazků vyplývajících z budoucího členství v EU. Projekty mohou řešit jak přijímání legislativy Společenství (acquis communautaire) tak schopnosti ji aplikovat. Příjemci twinningů jsou státní a regionální instituce. Vlastní pomoc má obvykle formu působení expertů (tzv. předvstupních poradců) z EU v příslušných institucích kandidátských zemí po dobu minimálně 12 měsíců. Tito předvstupní poradci jsou podporováni dalšími krátkodobými specialisty z jejich domovských států. Součástí twinningů může být i pořizování technického vybavení. Do dnešních dnů bylo schváleno okolo 90 Phare twinningových projektů, které dohromady představují částku 2,2 miliardy Kč (72 milionů eur). Další podrobnosti o twinningových projektech Phare lze nalézt na webové stránce Evropské komise: www.europa.eu.int . Další fondy EU V rámci programu ISPA, který podporuje projekty v oblasti životního prostředí a dopravy bylo od roku 2000 schváleno pro ČR 10,8 miliard Kč (350 milionů eur), v rámci programu SAPARD, který financuje opatření k rozvoji zemědělství a venkova to bylo 2,1 miliardy Kč ( 70 milionů eur) od roku 2000. V roce 2002, v rámci Fondu solidarity EU, dalších více než 3,9 miliardy Kč (129 milionů eur) bylo poskytnuto České republice jako pomoc v jejím úsilí při odstraňování povodňových škod. Souhrnem se jedná o částku 50 miliard Kč (1,615 miliardy eur), které byly vyčleněny z fondů EU pro ČR do dnešních dnů. Pro další informace se můžete obrátit na Dušana Ondřejíčku, tiskového mluvčího Delegace Evropské Komise v ČR, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, Tel: 02/2431 2835, nebo navštívit webovou stránku Delegace www.evropska-unie.cz. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí