zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lom Panské Dubenky - veřejné projednání posudku a dokumentace E.I.A.

18.09.2003
Geologie
Lom Panské Dubenky - veřejné projednání posudku a dokumentace E.I.A.
Veřejné projednávání posudku a dokumentace E.I.A. v Panských Dubenkách bylo klidné. Záměr otevřít lom v okolí obce Klátovec v blízkosti lokality Rusko vyvolává však nadále spíše negativní reakce.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65odbor výkonu státní správy VII V Brně dne 5.září 2003 Č.j.: 560/2759/03-RoZÁPISz veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)a § 4 vyhl. č. 457/2001 Sb. záměru„Lom Panské Dubenky“konaného dne 27.8.2003 v zasedacím sále Obecního úřadu Panské Dubenky od 16,00 hodin.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Průběh posuzování před veřejným projednáním Při posuzování vlivů záměru „Lom Panské Dubenky“ byly dodrženy stanovené lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:· 7.8.2002 – MŽP obdrželo oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., RNDr. Janem Markem, CSc.· 12.8.2002 – bylo zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona - oznámení bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření · 8.10.2002 – bylo ukončeno zjišťovací řízení – vydán závěr zjišťovacího řízení, podle něhož bude záměr posuzován, rovněž byly stanoveny podmínky pro zpracování dokumentace· 11.3.2003 – MŽP obdrželo dokumentaci · 12.3.2003 – byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření· 30.4.2003 – byl zpracováním posudku pověřen RNDr. Milan Macháček · 27.6.2003 – MŽP obdrželo žádost o prodloužení lhůty ke zpracování posudku· 30.6.2003 – MŽP vyhovělo žádosti, lhůta byla prodloužena do 3.8.2003· 1.8.2003 – MŽP obdrželo zpracovaný posudek· 5.8.2003 – byla společně s posudkem rozeslána pozvánka na veřejné projednání dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům · 27.8.2003 - veřejné projednání posudku a současně dokumentace2. Místo a čas veřejného projednáníVeřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb. se uskutečnilo dne 27.8.2003 od 16,00 do 17,10 hodin v zasedacím sále Obecního úřadu Panské Dubenky3. Řízení veřejného projednáníVeřejné projednání řídil jako pověřená osoba (dle § 4 odst. 2 vyhl. MŽP č. 457/2001 Sb.) RNDr. Miroslav Rokos, MŽP.4. Předmět veřejného projednáníPředmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek a vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků k hodnocení vlivů záměru „Lom Panské Dubenky“ na životní prostředí, které MŽP obdrželo dle § 8 a § 9 citovaného zákona.5. Účastníci veřejného projednáníNa veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:- oznamovatele Josef Máca, Ing. Růžička- zpracovatele oznámení (dokumentace): RNDr.Anna Gardavská, Ing.Vlastimil Vodička- zpracovatele posudku: RNDr. Milan Macháček- Obec Panské Dubenky Teodor Vyhlídal, starosta- Krajský úřad Kraje Vysočina Ing. L.Vávrová- Městský úřad Telč: Ing. Milan Beneš- KHS Kraje Vysočina omluveni, zaslali písemné stanovisko- ČIŽP, OI Havlíčkův Brod nezúčastnili se- Český báňský úřad Brno nezúčastnili seVeřejnost neprojevila o veřejné projednání žádný zájem. Celkem bylo na veřejném projednání přítomno 10 osob. Občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nevzniklo.6. Program veřejného projednání1. Úvod2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran3. Diskuse4. Závěr

II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání zahájil RNDr. Miroslav Rokos (MŽP). V úvodu seznámil přítomné s programem veřejného projednání, představil zástupce jednotlivých stran, vysvětlil smysl a cíl procesu EIA a provedl časovou rekapitulaci jednotlivých kroků procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávaného záměru.Za oznamovatele prezentoval záměr závodní lomu Ing. Růžička. Seznámil přítomné s historií ložiska, geologického průzkumu i těžby a vysvětlil důvody přípravy nového POPD.Poté vystoupil za zpracovatele dokumentace Ing. Vodička. Uvedl, že negativní vliv bude mít záměr především na osoby pracující v lomu. Co se týče vlivů na okolí, zhodnotil je z několika podstatných hledisek. Zásadním problémem při těžbě v lomu bývá hluk a seismicita. U posuzovaného záměru však bylo prokázáno, a to i dosavadní praxí, že jejich vliv na okolí bude nepatrný nebo žádný. Z hydrogeologického hlediska se rovněž nepředpokládá negativní vliv. V tomto směru jde o významný aspekt, protože v okolí lokality jsou studny vydatně zásobené vodou kojenecké kvality. Výhodou je i poloha lomu uprostřed lesů, které tlumí prašnost i hluk. Záměr se tak ovšem dotkne lesní půdy, kde dojde k trvalému záboru. Těžba v lomu s sebou vždy přináší změnu morfologie terénu a tím ovlivňuje krajinný ráz. Protože je však lom skrytý v lese, není ho v podstatě vidět a jde jen o minimální změnu. Závěrem shrnul Ing. Vodička navržená opatření k eliminací některých možných rizik a uvedl, že záměr lze z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí označit jako možný a únosný.Zpracovatel posudku RNDr. Macháček v úvodu řekl, že zvolil při hodnocení záměru maximálně kritický přístup z toho důvodu, že nedaleko existuje obdobný záměr – těžba v lomu, proto je zde určité nebezpečí synergie negativních vlivů. Zejména ho překvapilo, že mezi stanovisky uplatněnými k dokumentaci nebylo stanovisko vodohospodářského orgánu, protože tento aspekt považuje za klíčový. To byl jeden z důvodů, proč si vyžádal doplnění informací, kvůli čemuž byla i prodloužena lhůta pro zpracování posudku. Rovněž se zaměřil na konkretizaci podmínek stanoviska, protože podmínky navržené v dokumentaci jsou formulovány příliš obecně. Zabýval se i problémem odlesnění a rozšíření lomu, což podle jeho názoru může krajinný ráz ovlivnit. Proto kladl velký důraz na průběžnou rekultivaci. Vysvětlil postup při ověřování výsledků hydrogeologických studií a konstatoval, že lze dát za pravdu zpracovateli dokumentace, že záměr další těžby hydrogeologické poměry v lokalitě zásadním způsobem neovlivní. Poté komentoval některé připomínky uplatnění k dokumentaci, např. týkající se narušení faktoru pohody. Na závěr přednesl návrh souhlasného stanoviska příslušného úřadu se stanovením dobývacího prostoru v navrženém rozsahu, vázaného splněním podmínek.V následné diskusi se vyjádřil za obec Panské Dubenky starosta p. Vyhlídal. Uvedl, že místní obyvatelé mají s těžbou v místním lomu dobré zkušenosti. Jediný problém, který zde existoval, průjezdy nákladních aut přes část obce, byl odstraněn posunutím autobusové zastávky a umožněním průjezdu jinou trasou. Se závěry dokumentace i posudku souhlasí bez připomínek. Zástupci Krajského úřadu kraje Vysočina i Městského úřadu v Telči rovněž neměli připomínek. Uvedli, že jejich stanoviska byla v návrhu stanoviska zohledněna. Ing. Růžička, závodní lomu, ještě poznamenal, že se zúčastnil již více případů posuzování vlivů, avšak s takto důkladným hodnocením se dosud nesetkal. Protože další připomínky a názory nebyly vzneseny, ukončil dr. Rokos v 17.10 hodin veřejné projednání.

III. ZÁVĚR

Vlivy záměru „Lom Panské Dubenky“ na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek. V průběhu jednání se nevyskytla žádná otázka, kterou by nebylo možné zodpovědět, ani okolnost, která by zakládala důvod pro přerušení veřejného projednání. Konečné stanovisko o hodnocení vlivů provedení záměru „Lom Panské Dubenky“ na životní prostředí bude vydáno na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných ve smyslu § 10 zákona č. 100/2001 Sb.Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru „Lom Panské Dubenky“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a § 4 vyhl. č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. RNDr. Miroslav Rokos pověřený řízením veřejného projednáníRozdělovník:Oznamovatel:Josef Máca – KamenosochařstvíLovětín 49588 51 BatelovZpracovatel dokumentace:RNDr. Jan Marek, CSc.Stavební geologie – GEOTECHNIKA a.s.152 00 Praha 5 – BarrandovZpracovatel posudku:RNDr. Milan Macháček – EKOEX JihlavaŽižkova 93586 01 JihlavaDotčené územní samosprávné celky:Kraj Vysočinazastoupený odborem životního prostředí Žižkova 57587 38 JihlavaObec Panské Dubenkydo rukou starostyPanské Dubenky 33378 53 Strmilov Dotčené správní úřady:Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám. 4128 01 Praha 2Krajská hygienická stanice kraje VysočinaVrchlického 57587 25 JihlavaMěstský úřad Telčodbor životního prostředínám. Zachariáše z Hradce 10588 56 TelčČeská inspekce životního prostředíOI Havlíčkův BrodBělohradská 3304580 02 Havlíčkův BrodObvodní báňský úřad v BrněCejl 13601 42 Brno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí