zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zařazení odpadů podle Katalogu

08.10.2003
Odpady
Zařazení odpadů podle Katalogu
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydalo sdělení, v němž se řeší zařazení některých odpadů podle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.).
Pleny z domova důchodců, ústavů sociální péče a podobných zařízení Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se použitým plenám přiřazuje katalogové číslo 18 01 04 - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) nebo číslo 18 01 03 - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. Způsob hodnocení nebezpečné vlastnosti infekčnosti je velmi problematický a podle metod, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností a shrnutí poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO), se vždy hodnotí podle místa vzniku, potenciálního rizika a množství rizikového odpadu. Obdobná je i situace uvedená v našich zákonech. Proto je zařazení použitých plen do nebezpečných odpadů zcela oprávněné z hlediska nutnosti nakládat s tímto odpadem specifickým způsobem. Není však nikde uveden způsob ani hodnocení rizik při manipulaci s použitými plenami a jejich následné odstranění. Rozhodující pro hodnocení rizika při spalování tohoto typu odpadu není infekčnost, resp. jejich kontaminace, pro kterou jsou zařazeny do kategorie \"N\", ale chemické složení plen a inkontinentních pomůcek. Z těchto důvodů není nezbytné, aby byly spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadů, pokud jejich chemické složení umožňuje spalování ve spalovnách ostatních. Toto rozhodnutí je v kompetenci orgánů ochrany ovzduší. Odpad zařazený jako 15 01 10 -Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné V případě, že se právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytřídění nebezpečných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. Pokud má původce takový odpad a chce ho zařadit dle Katalogu jako 15 01 10, musí dát návrh okresnímu úřadu na smíchání a zařazení odpadu. Musí mít souhlas okresního úřadu ke smíchání odpadu, tj. využití kódu 15 01 10. V opačném případě nutně musí znečištěné odpady jednotlivě zařadit do skupin 15 01 04, 15 01 07 a 15 01 09. Odpad vzniklý zametáním veřejných komunikací Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se tomuto odpadu přiřazuje katalogové číslo 20 03 03 - Uliční smetky v případě, že vznikl v obci. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. Vznikne-li takový odpad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání na ploše obce, je tato osoba povinna odpad zařadit dle skutečných vlastností odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů a nakládat s odpadem ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě, že odpad vznikl obci, zařadí se jako 20 03 03 - Uliční smetky \"O\". Pokud to bude odpad vzniklý po havárii - 20 03 03 -Uliční smetky \"N\". Pokud vznikne tento odpad právnické osobě na ploše obce - zařadí se odpad podle skutečných vlastností. Odpad právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, který je podobný, shodný s komunálním odpadem - odpadkové koše z šaten a denních místností zaměstnanců firem, autobusové nádraží, které provozuje soukromá firma. (Tento odpad nelze zařadit pod číslo 20 03 01). V případě, že se právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytřídění nebezpečných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č.381/2001 Sb., Kategorii as druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm.A) zákona na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. Zdroj: věstník MŽP, červen 2003 - Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí