zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstavba sběrných dvorů z programu Sapard

13.10.2003
Odpady
Výstavba sběrných dvorů z programu Sapard
Jediným projektem v oblasti odpadového hospodářství, který byl v Plzeňském kraji podpořen z předstrukturálního programu Evropské unie SAPARD, je projekt výstavby sběrných dvorů pro vytříděné složky odpadů dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Radbuza.
Svazek obcí Mikroregion Radbuza je dobrovolnou korporací 16 členských obcí severozápadní části venkovského okresu Plzeň-jih. Největšími obcemi svazku, v němž žije kolem 20 000 obyvatel, jsou město Dobřany (více jak 5700 obyvatel) a město Stod (více jak 3700 obyvatel). MEZITITULEK: Studie analyzuje stav Za podpory Programu obnovy venkova byla s vynaložením poměrně malých prostředků vypracována studie, která analyzovala stav území z hlediska nakládání s odpady a navrhla efektivní řešení v oblasti separace komunálního odpadu a odpadů nebezpečných. Navrhla umístění sběrných dvorů do konkrétních obcí, jejich velikost a vybavenost. Studii vypracovala svozová společnost zabývající se odpady v daném území, tedy subjekt oprávněný pro nakládání s odpady. Čtyři vybrané spádové obce deklarovaly ochotu projekt připravit a především se na něm podílet vlastními prostředky. MEZITITULEK: Finacování Kromě možnosti financovat záměr z dotačního programu Státního fondu životního prostředí se vyskytla možnost ucházet se o realizační prostředky z programu SAPARD, jednoho z předvstupních nástrojů Evropské unie. Obce svazku se rozhodly ucházet se o prostředky z tohoto programu především pro možnost získání větší finanční podpory. Nezanedbatelné bylo také získání zkušeností se získáváním finanční prostředků Evropské unie na konkrétní projekty. Zpracovat projekt pomáhala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Pozemky pro výstavbu sběrných dvorů, které byly v majetku obcí, byly pronajaty svazku obcí. Obce také musely předem prokázat průběžné financování projektu z vlastních prostředků až do doby definitivního získání prostředků z programu SAPARD. Z vlastních prostředků obcí byla financována stavební projektová dokumentace (pro územní rozhodnutí a stavební povolení). Projekt musel prokázat vlastní životaschopnost, očekávané efekty a vlivy na rozvoj území, například zřízení nových pracovních míst. Jednou ze specifických podmínek byl výběr dodavatele, který musel být v souladu s pravidly Evropské unie pro zadávání veřejných zakázek. MEZITITULEK: Realizace Vlastní výstavba sběrných dvorů pro vytříděné složky odpadů ve městech Dobřany a Stod a obcích Chotěšov a Chlumčany trvala pět měsíců (listopad 2002 - březen 2003). Poté proběhla kolaudace, výběr provozovatele a příprava administrativních podkladů pro zahájení provozu. Byly také vypracovány podkladové materiály a žádost o proplacení finančních prostředků na projekt z programu SAPARD. Celkové náklady na vybudování čtyř sběrných dvorů činily 4,6 miliónu Kč, z programu SAPARD bylo získáno 4,1 miliónu Kč. Vlastní prostředky svazku tak činily 0,5 miliónu Kč. Všechny čtyři sběrné dvory pro vytříděné složky odpadů jsou vybaveny velkoobjemovými kontejnery pro objemný odpad, inertní odpady, biologicky rozložitelné odpady, stavební odpady a speciálním mobilním EKO-skladem pro nebezpečné odpady, ostatními speciálními nádobami na nebezpečné odpady a nádobami na vytříděné a využitelné složky odpadů (papír, sklo, plasty). Každý sběrný dvůr může jednorázově pojmout až 60 tun odpadu. Dvory mají buňkou pro obsluhu s nezbytným zázemím a jsou napojeny na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Vlastní provoz sběrných dvorů byl zahájen od měsíce června 2003 a zajišťuje ho oprávněná společnost. Služby jsou bezplatné pro obyvatele příslušných obcí a pro rekreanty (především v těch obcích, které mají vyhláškou stanoven paušální poplatek na osobu). Ostatní obyvatelé, včetně právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, jsou povinni za uložení odpadů ve sběrných dvorech zaplatit stanovenou částku. Ve smlouvě s provozovatelem je zakotvena povinnost co největšího materiálového a ostatního využití odpadů a jejich předání do zpracovatelských kapacit v území kraje (konkrétně například u plastů). MEZITITULEK: Budoucnost Služby sběrných dvorů budou nabídnuty i ostatním obcím svazku (dojezdová vzdálenost maximálně 8 km), které by se podílely na částečném krytí provozních nákladů. Takto smluvně zavázané okolní obce budou podle vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje zbaveny povinnosti zabezpečovat odstraňování nebezpečných odpadů, jak stanoví zákon o odpadech. Kromě hlavního záměru projektu - vytvoření potřebné infrastruktury odpadového hospodářství v území obcí svazku Mikroregionu Radbuza -se realizací projektu podařilo získat zkušenosti z čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. To dává dobrý start pro čerpání finančních prostředků z ostatních předvstupních nástrojů Evropské unie a po definitivním vstupu České republiky do Evropské unie k čerpání prostředků z finančně podstatně obsáhlejších fondů strukturálních. AUTOR: Jaroslav Sýkora, předseda výkonné rady svazku obcí Radbuza a starosta města Dobřany Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí