zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Referenční dokumenty (BREF) pro nakládání s odpady

14.10.2003
Odpady
IPPC
Referenční dokumenty (BREF) pro nakládání s odpady
V únoru 2003 byl vydán Evropskou komisí referenční dokument (BREF) pro nakládání s odpady. Jeho konečná verze by měla být hotova během roku 2004.
Přípravu a zpracování referenčních dokumentů (BREF) o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro jednotlivé průmyslové kategorie zajišťuje Evropská kancelář IPPC (European IPPC Bureau). BREF pro jednotlivé průmyslové sektory připravují technické pracovní skupiny (TWG), jejichž členy jsou zástupci členských států, průmyslu, Evropské komise a kandidátských zemí. Příprava jednoho dokumentu trvá přibližně 2 roky a předpokládá se aktualizace po 4-5 letech. Podobné pracovní skupiny fungují i na národních úrovních. I v České republice jsou složeny ze zástupců státní správy, průmyslu, výzkumných ústavů, jsou však otevřené pro další odborníky z jednotlivých sektorů. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.ippc.cz. MEZITITULEK: Dokument pro oblast odpadů Návrh referenčního dokumentu (BREF) o nejlepších dostupných technikách (BAT) v průmyslu nakládání s odpady (Integrated Polution Prevention and Control; Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries; February 2003; http://eippcb.jcr.es) je spolu s ostatními BREFy ze serie určen k popsání aktivit uvedených v kapitole 5. přílohy č. 1 Směrnice IPPC 1996/31 nakládání s odpady (stejné znění má také příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Samostatný BREF zahrnuje spalování odpadů (BREF WTI - waste incineration) a některé termické úpravy odpadů jako je pyrolýza nebo zplyňování. Bod 5.4 přílohy č. 1 zahrnuje skládky odpadů (pro skládky odpadů se BREF na úrovni EU nepřipravuje, BAT jsou definovány směrnicí 1999/31/ES). BREF WTI je zaměřen na následující body přílohy č. 1 směrnice: Materiál se týká zařízení, definovaných v příloze č. 1 Směrnice: Zařízení k odstraňování nebo úpravě nebezpečných odpadů s kapacitou větší než 10 tun denně. Zařízení k odstraňování odpadních olejů s kapacitou větší než 10 tun denně. Zařízení k odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (operace označené kódy D8 a D9) s kapacitou větší než 50 tun denně. Množství činností v oblasti nakládání s odpady je značné a přesahuje rámec směrnice o IPPC. Vyžaduje také strategická rozhodnutí o zvolení způsobu dalšího zpracování jednotlivých druhů odpadů, které závisí na možnostech zpracování odpadu na lokální, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni, i na místě vzniku odpadu. V tomto BREFu jsou zahrnuty postupy úpravy odpadu k použití jako paliva, ne však spalování odpadů - tato problematika je řešena v jiných BREFech, kde jsou popsány spalovací procesy (např. velká spalovací zařízení, cementářské pece atd..). Dále tento BREF zahrnuje procesy, které mohou zajistit zpětné využití odpadu, nevěnuje se však technologickým postupům při opětovném využití odpadu bez předúpravy (např. použití odpadních kovů v metalurgii barevných kovů). Tento dokument také nezahrnuje popis technologií skládkování odpadů, zahrnuje pouze popis postupů předúpravy odpadu před uložením na skládku. MEZITITULEK: Cíle nakládání s odpady BREF WTI uvádí, že vedlejší produkty/zbytky vznikají při veškerých průmyslových procesech a nelze se jim vyhnout. Tyto druhy materiálů lze označit za typicky neobchodovatelné, a ani nemohou být opětovně využitelné jiným způsobem. Jsou pak běžně předávány třetí straně k další úpravě. Důvod pro úpravu odpadu není pouze jeden a zahrnuje mnoho hledisek v závislosti na typu odpadu a způsobu následného použití. Účelem úpravy odpadu může být omezení nebezpečných vlastností odpadu, získání využitelných složek, omezení množství odpadu ukládaného na skládky nebo přeměna odpadu na využitelný materiál. S nakládáním s odpady jsou spojeny další činnosti, jako např. příjem a skladování odpadů, odstranění odpadu tzv. v in-situ nebo odtěžení znečištěného odpadu a odstranění tzv. v on-situ. MEZITITULEK: Zařízení pro nakládání s odpady Operací vedoucích k úpravě nebo odstranění odpadu se účastní zařízení pro nakládání s odpady, která neposkytují běžné produkty jako jiná průmyslová zařízení. Procesy a aktivity v oblasti nakládání s odpady jsou rozděleny do 5 sekcí, kterými jsou: všeobecné techniky - nejsou specifické pro určitý typ nakládání s odpady, např. balení, drcení, prosívání, sušení, mísení, třídění, homogenizace, zkapalnění, praní, skladování, přeprava, příjem, energetický systém, management, biologické procesy a některé mechanicko-biologické procesy, např. aerobní a anaerobní digesce, úprava odpadní vody, aerobní úprava na pevné fázi, fyzikálně-chemické procesy - srážení, stabilizace, usazování, centrifugace, sušení, adsorpce, extrakce, filtrace, flotace, oxidace, neutralizace, redukce chromu, předúprava chemikálií podléhajících hydrolýze, regenerace anorganických chemikálií, separace olejů, regenerace rozpouštědel, tepelné úpravy neuvedené v BREF Spalování odpadů, úpravy odpadů tiskařského a fotografického průmyslu, recyklace - regenerace kyselin a zásad, katalyzátorů, odpadních olejů, odpadních rozpouštědel, úpravy k použití odpadu jako paliva - mechanicko-biologické úpravy k produkci pevného paliva, příprava tekutého paliva mísením, použití odpadních olejů jako paliva přímo, produkce bionafty z rostlinných odpadních olejů, krakování organických materiálů, příprava plynného paliva z odpadu. V dokumentu BREF je stručně popsána podstata každé z uvedených technologií v jednotlivých sekcích. Dále následuje podrobný popis emisí a úrovně spotřeby energie a surovin u jednotlivých procesů. V této části dokumentu jsou také uvedeny druhy sekundárních odpadů, tzn. odpadů vznikajících během procesu úpravy odpadu primárního. Dále jsou zde uvedeny emise a spotřeby energie a surovin tzv. koncových technologií. V neposlední řadě jsou zde uvedeny postupy při monitorování zařízení. Další rozsáhlá kapitola dokumentu je věnována propagaci postupů, které jsou považovány za BAT (= nejlepší dostupná technika, best available techniques). Tento soubor doporučení zastřešuje celou oblast nakládání s odpadem od managementu přes know-how až po zcela konkrétní technické postupy při zpracování jednotlivých druhů odpadu. Cílem je zlepšit organizaci celého procesu úpravy odpadu tak, aby vznikalo co nejméně emisí a spotřeba energie a surovin byla co nejmenší. Konec dokumentu zahrnuje vysvětlivky a poznámky k textu, slovníček nejpoužívanějších zkratek a v apendixu shrnutí legislativy EU a jejích jednotlivých členských států a příklady komplexních zařízení k nakládání s odpady. Tento návrh BREFu pro nakládání s odpady je první pracovní verzí a očekávají se jeho obměny, které povedou k vytvoření komplexního dokumentu, zahrnujícího charakteristiku nejdůležitějších postupů v oblasti nakládání s odpady. Dokument by pak měl poskytovat potenciálnímu uživateli optimální informace ke konkrétním problémům. AUTOR: Jana Kašková, Agentura integrované prevence, Český ekologický ústav Tab. 1 Způsob nakládání s odpady R/D kód Využití odpadu způsobem obdobným jako palivo nebo jiným způsobem k výrobě energie R1 Získávání/regenerace rozpouštědel R2 Získávání/regenerace ostatních anorganických materiálů R5 Regenerace kyselin nebo zásad R6 Obnova látek používaných ke snižování emisí R7 Získání složek katalyzátorů R8 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů R9 Biologická úprava jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 D8 Fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označeným D1 až D12 D9 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 D13 Úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 D14 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14 D15 Kódy úpravy (R) nebo odstraňování (D) zahrnuté v BREF WTI Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí