zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné projednánídokumentace a posudku E.I.A. - lom Studenec

24.10.2003
Geologie
Veřejné projednánídokumentace a posudku E.I.A. - lom Studenec
K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E odbor životního prostředí a zemědělství U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Zápis z veřejného projednání Veřejné projednání dokumentace a posudku záměru „Rozšíření kamenolomu Studenec“ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. datum : 10.10.2003 místo : OÚ Studenec přítomni : dle prezenční listiny, která je součástí zápisu 1) Zahájení : Ing. Čech – Krajský úřad Libereckého kraje - seznámení s programem veřejného projednání - záměr a jeho zařazení - záměr naplňuje znění bodu 2.5, kategorie II - seznámení s průběhem procesu od podání oznámení až po posudek 2) Ing. P. Jiran – Zetka Strážník a.s. - seznámení s lokalitou lomu, s historií lomu - v současné době má lom cca12 ha, podmínkou další těžby je jeho rozšíření - v roce 2000 vypracován geologický průzkum na jehož základě byla určena lokalita pro rozšíření lomu - zpracování oznámení pro zjišťovací řízení a dále dokumentace - lom produkuje stavební kámen horší kvality (použití na komunikace, zhutňované zásypy ve stavebnictví, sanace svahů, břehu toků....) - lom zaměstnává 6 lidí v těžbě, 1 člověk v expedici, na výsledcích lomu je závislý celý zemědělský podnik Zetka Strážník a.s., celý podnik zaměstnává zhruba 60 zaměstnanců 3) Ing. F.Kalenda – zpracovatel dokumentace – zpracování z hlediska báňské a geologické legislativy –nevýhradní ložisko nevyhrazeného nerostu - vliv na horninové prostředí (minimální) - maximální kapacita těžby zůstává stejná - odstřely a zpracování kamene 4) p.g. V. Tišnovská – zpracovatelka dokumentace – vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů (přínos pro obec) - vliv na ovzduší – lom je střední zdroj znečišťování ovzduší – je dána povinnost imisního měření (prašný spad na okraji pozemku) – měření prováděno nebylo 5) Ing.P. Jiran - měření prašnosti je již zadáno 6) p.g.V.Tišnovská – vliv hluku, byla provedena hluková studie – hladina akustického tlaku nepřekračuje limit -vlivy na povrchové a podzemní vody – na jímací vrt (zařízení pro zásobování obce vodou) – k ovlivnění nedochází - vliv na půdu – jsou podstatné, jedná se o zábor 3,46 ha - vliv na horninové prostředí, faunu, flóru a ekosystémy (výskyt ještěrky obecné) - vliv na krajinu – nové tvarování vrcholu kopce Horka, rekultivace 7) Ing.P.Jiran – MŽP ČR bylo požádáno o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů z důvodu potenciálního výskytu ještěrky obecné 8) Mgr.P.Kučírek – zpracovatel posudku – dokumentace zhodnocena v souladu se zákonem - zapracování připomínek do návrhu stanoviska - přečtení návrhu stanoviska 9) Diskuze – nikdo se nepřihlásil do diskuze - Ing. Čech – přečtena připomínka KÚLK odboru dopravy k posudku : požadavek na instalaci nápravových vah bude projednán v rámci řízení o „Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem“ – investor bude povinen respektovat rozhodnutí orgánu státní báňské správy 10) Závěr – Ing.Čech – zhodnocení průběhu jednání - stanovisko bude vydáno na základě dokumentace, posudku, připomínek k posudku - v diskuzi žádné připomínky nezazněly - stanovisko bude vydáno do 45ti dnů od zveřejnění posudku Zapsal Ing.Petr Čech dne 20.10.2003 Zdroj:www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí